SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Merkez Teşkilatı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Merkez Teşkilatı birimleri ile temsilciliklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,

a) Bakanlık: Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığını,

b) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

ç) Merkez Teşkilatı: Teşkilat Başkanı, Başkan yardımcısı, Teşkilat müdürü,     Yönetim Kurulu ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerini,

d) Personel: Kadrolarının adet ve nitelikleri ile unvanları Yönetim Kurulunca belirlenen, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında işçi statüsünde istihdam edilen personel ile ücreti ve diğer mali ve sosyal hakları yıllık bütçe ile belirlenen, toplu iş sözleşmesi hükümleri kapsamı dışında kalan ve belirli ya da belirsiz süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personeli,

e) Temsilcilik: Uygun görülen illerde Yönetim Kurulu kararı ile kurulan taşra birimlerini,

f) Teşkilat Başkanlığı: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

g) Teşkilat Başkanı: Spor Toto Teşkilat Başkanını,

ğ) Yönetim Kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev ve Yetkiler

Merkez Teşkilatı

MADDE 5 – (1) Teşkilat Başkanlığının Merkez Teşkilatı, Teşkilat Başkanı, Başkan yardımcısı, Teşkilat müdürü, Yönetim Kurulu ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

(2) Ana hizmet birimleri

a) Teşkilat Müdürlüğü

b) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü

c) Bayilik Şube Müdürlüğü

ç) Muhasebe Şube Müdürlüğü

d) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

(3) Danışma birimleri

a) Hukuk Müşavirliği 

b) Teşkilat Başkanlığı Baş Müşavirliği ve Müşavirliği

(4) Yardımcı hizmet birimleri 

a) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

b) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

c) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü

ç) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

d) Matbaa Şube Müdürlüğü

Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor müsabakası üzerine yurt içinde ve yurt dışında spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlemek, denetim ve gözetimi altında düzenletmek, bunlara ilişkin her türlü izni vermek ve sözleşmeyi yapmak.

b) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak.

c) Fikri ve sınai mülkiyet konusu her türlü eser ve hakkı edinmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak, paylaşmak ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapmak.

ç) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının kamu yararına ve sosyal amaçlara uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak.

d) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili kuruluşlara üye olmak, katkı ve katılım payları ödemek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) İzinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.

f) Spor kulübü kurmak ve mevcut spor kulüplerini satın veya devralmak.

g) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve bu konuda yapılması gerekli düzenlemeleri Genel Müdürlüğe önermek.

Teşkilat Başkanı

MADDE 7 – (1) Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını Genel Müdürün onayına sunmak ve bu şekilde kesinleşen kararları uygulamak,

c) Teşkilat Başkanlığının tüm iş ve işlemlerini mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek ve denetlemek, gerekli kontrolleri yapmak, kurumun yapısını ve yönetim süreçlerinin etkinliğini gözetmek, yönetimin geliştirilmesini sağlamak,

ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

d) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Genel Müdür tarafından verilecek görevleri yapmak,

(2) Teşkilat Başkanı, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden doğrudan Genel Müdüre karşı sorumludur.

Teşkilat başkan yardımcıları

MADDE 8 – (1) Teşkilat Başkanlığı hizmetlerinin yürütülmesinden Teşkilat Başkanına yardımcı olmak üzere iki Teşkilat başkan yardımcısı görevlendirilir.

(2) Teşkilat başkan yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Teşkilat hizmetlerini, Teşkilat Başkanı adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve talimatları doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek, 

b) Teşkilatın merkez teşkilatı birimleri ile temsilciliklerini gözetmek,

(3) Teşkilat başkan yardımcıları Teşkilat Başkanına karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kararları almak,

b) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak kararlar almak, bu konuda çalışma programları hazırlamak,

c) Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek,

ç) Bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek,

d) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen görevlerin yaptırılmasına ilişkin ilkeleri tespit etmek,

e) Başbayi ve bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil olmak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek,

f) Kulüplere verilecek isim hakkı oranını belirlemek,

g) Personel kadrolarının adet ve nitelikleri ile bunlardan yönetim kurulu kararı ile atanacakları tespit etmek,

ğ) Açıktan atama, fesih ve görevden alma kararlarını almak,

h) Müşterek ve sabit ihtimalli bahis faaliyetinin yoğun olduğu illerde temsilcilik kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek,

ı) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek,

i) Aylık hesapları incelemek ve onaylamak,

j) Teşkilat Başkanlığınca hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek düşüncesini bildirmek,

k) Genel Müdürlükçe veya Teşkilat Başkanlığınca gerek görülecek diğer hususlar hakkında karar vermek veya düşüncesini bildirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Görevleri

Teşkilat Müdürlüğü

MADDE 10 – (1) Teşkilat Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun amaç ve hedefler belirlemek, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda uygulamayı izlemek ve değerlendirmek, sonuçlar hakkında Teşkilat Başkanına bilgi vermek.

b) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) Teşkilat Başkanlığının yönetim, hizmet ve faaliyetleriyle ve performansla ilgili bilgi ve verileri istatistik teknik yöntemlerini de kullanarak toplamak, geliştirmek, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmelerini yapmak, yorumlamak, ileriye dönük tahminlerde bulunmak, elde edilen sonuçları Teşkilat Başkanına sunmak.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

d) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Teşkilat Müdürü yaptığı tüm iş ve işlemlerden dolayı doğrudan Teşkilat Başkanına karşı sorumludur. 

Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü

MADDE 11 – (1) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının görevleri ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna girecek teklifleri hazırlamak,

b) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapmak,

c) Teşkilat Başkanlığının reklam işlerini yürütmek,

ç) Müşterek ve sabit ihtimalli bahis listelerinde yer alacak spor müsabakalarına ilişkin programları hazırlamak, sonuçları almak, ilgili yerlere bildirmek, kupon baskı adedinin belirlenmesini sağlayarak dağıtımını yapmak,

d) Müşterek ve sabit ihtimalli bahis listelerinde yer alan müsabakalardaki değişiklikleri duyurmak,

e) Ek ikramiye, ek çekiliş ve benzeri organizasyonlar düzenlemek,

f) Promosyon, haftalık bülten, broşür ve benzerlerini yaptırmak, bunları bayi ve iştirakçilere ulaştırmak,

g) Şubesi ile ilgili konularda iştirakçilerin yazılı taleplerini cevaplandırmak,

ğ) Teşkilat tarafından oynatılan oyunların sonuçlarını ve ikramiye miktarlarını yazılı ve görsel basın aracılığı ile kamuoyuna duyurmak,

h) Müsabaka sıra numaralarına göre müsabaka isimlerini, müsabaka sonuçlarını, ilk müsabakanın başlama saatine göre sistemin kupon kabulüne kapanışını zamanında ilgili birimlere bildirmek,

ı) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

i) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bayilik Şube Müdürlüğü

MADDE 12 – (1) Bayilik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bayi müracaatlarını değerlendirerek, uygun görülen kişilerle sözleşme işlemlerini yapmak ve ruhsatlarını düzenlemek,

b) Bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayısındaki değişiklikleri takip ve tespit etmek,

c) Teşkilatça yapılan yenilik ve değişiklikler doğrultusunda veya ihtiyaç duyulduğunda, bayilere gerekli bilgi ve eğitimi vermek,

ç) Hafta boyunca hasılatı izlemek, bunları istatistiksel raporlar ile değerlendirerek Teşkilat Başkanlığına sunmak,

d) Bayilerin kupon kabulüne ilişkin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak, bayi adedini sürekli olarak takip etmek, yeni açılan ya da kapanan bayilerle ilgili bilgileri gerekli birimlere bildirmek,

e) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

f) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak.

Muhasebe Şube Müdürlüğü

MADDE 13 – (1) Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının her türlü tahsilat, tahakkuk, harcama ve ödeme ile ilgili işlerini yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmak, 

b) Borçlarını süresinde yatırmayan bayiler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak üzere Teşkilat Başkanından onay alarak Hukuk Müşavirliğine bildirmek,

c) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

ç) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

MADDE 14 – (1) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının ve bayilik teşkilatının bilgi işlem altyapısını tasarlamak, kurmak ve işler halde tutmak,

b) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

c) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 15 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük leh veya aleyhine açılmış olan davalardan Teşkilat Başkanlığı ile ilgili olanları takip etmek,

b) Teşkilat Başkanlığınca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra işlemlerini takip ve koordine etmek,

c) Müşavirliği ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

ç) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

(2) Hukuk Müşavirliğince takip edilerek sonuçlandırılan dava ve icra işleri sonucunda mahkemeler ve icra müdürlüklerince Genel Müdürlük lehine hükmolunup tahsil edilen vekalet ücretinin %80’i Hukuk Müşavirliğinde görev yapan avukatlar arasında; %20’si ise Hukuk Müşavirliğinde görev yapan diğer personel arasında eşit olarak dağıtılır. Ödenecek vekalet ücretinin tutarı 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 146 maddesinin 3 üncü fıkrasında öngörülen sınırı aşamaz.

Teşkilat Başkanlığı Baş Müşavirliği ve Müşavirliği

MADDE 16 – (1) Teşkilat Başkanlığı Baş Müşavirliği ve Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanı tarafından istenen konuları inceleyerek rapor ve görüş hazırlamak, Teşkilat Başkanına danışmanlık yapmak,

b) Teşkilat Başkanlığınca oynatılması düşünülen yeni oyun tasarımları yapmak ve konu ile ilgili raporları Teşkilat Başkanına sunmak,

c) Teşkilat birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve birimlere danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Teşkilat faaliyetlerine ilişkin yurtiçi ve yurt dışındaki gelişmeleri izleyerek analiz ve istatistik çalışmaları yapmak,  

d) Şube ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

e) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

MADDE 17 – (1) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Teşkilat Başkanlığının insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

c) Teşkilat Başkanlığı personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

ç) Disiplin kurullarının raportörlüğünü yapmak,

d) Teşkilat Başkanlığının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

e) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

f) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE 18 – (1) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının ve diğer birimlerin gereksinim duyduğu destek hizmetlerini yürütmek,

b) Teşkilat Başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmek,

c) Taşınır ve taşınmaz malların kayıtlarını tutmak,

ç) Teşkilat Başkanlığının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

d) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

e) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü

MADDE 19 – (1) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bayilik Teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli denetim ve kontrolleri yapmak,

b) Bayileri kontrol ederek mevzuata aykırı faaliyette bulunanlar hakkında gerekli raporları tutmak ve Teşkilat Başkanına sunmak,

c) Mevzuata aykırı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oynatan kişileri tespit ederek Teşkilat Başkanına bildirmek,

ç) Teşkilat ve faaliyetlerine ilişkin olarak bayilere gerekli eğitimi vermek ve Teşkilat ile bayiler arasında iletişimi sağlamak,

d) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

e) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Bayilerin denetiminde;

a) Doğrudan veya dolaylı olarak bayiliğin devredilip edilmediği,  

b) İzinsiz adres değişikliği yapılıp yapılmadığı,

c) Yasadışı bahis oynatıp oynatmadığı, 

ç) 18 yaşından küçük çocuklara oyun oynatıp oynatmadığı,

d) İptal ettiği kuponları saklayıp saklamadığı ve talep halinde ibraz edip etmediği,

e) Sigaramatik, atari vb. bulundurulması yasak olan makinaların bulundurulup bulundurulmadığı,

f) Mevzuat ve sözleşmede öngörülen diğer hususlara,

dikkat edilir.

(3) Bayi kontrolörleri, Şube Müdürlüğünün teklifi ve Teşkilat Başkanlığının onayı ile görevlendirilir.

(4) Yapılan denetim ve kontroller sonucunda ilgili mevzuat ve bayilik sözleşmesine aykırı olarak tespit edilen hususlar ve öneriler bir rapor haline getirilerek gereği yapılmak üzere ilgili şube müdürlüğüne gönderilir. İlgili şube müdürlüğü söz konusu raporun gereğini en geç 15 gün içerisinde yerine getirmek ve bilgi vermek zorundadır.

(5) Bayi denetim ve kontrolleri rotasyon usulüne göre yapılır. 

(6) Bayiler, denetim kapsamına giren konulara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi kontrolöre vermek zorundadır. Gerekli bilgiyi vermeyen veya yanlış bilgi verenlerin bayilikleri iptal edilir.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

MADDE 20 – (1) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının basın ve halkla ilişkiler konularındaki hizmetleri yürütmek,

b) Basınla ilişkiler açısından gerekli faaliyetlerde bulunmak,

c) Günlük basını takip ederek Teşkilat Başkanına bilgi sunmak ve Teşkilat ile ilgili haber, yazı ve makaleleri arşivlemek,

ç) Teşkilat Başkanlığınca çıkarılacak basın bültenlerini hazırlamak, dağıtmak ve düzenlenecek basın toplantılarını organize etmek,

d) Yabancı ülkelerle ilgili ilişkileri yürütmek, yazışma ve tercümeleri yapmak, yaptırmak,

e) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

f) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Matbaa şube müdürlüğü

MADDE 21 – (1) Matbaa Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunları kuponlarının baskı işlerini yürütmek, 

b) Teşkilat Başkanlığının diğer her türlü baskı işleri ile matbaa hizmetlerini yürütmek

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kuruluşların baskı ve basım işlerini yazılı talep halinde ve ücret karşılığında yapmak,

ç) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

d) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Temsilcilik

MADDE 22 – (1) Temsilciliklerin görevleri şunlardır:

a) Temsilciliklerin çalışma çevresi olarak tespit edilmiş bölge içinde spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarına ilişkin kanun, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, genelgeler ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemek, tespit edilen aksaklıkları Başkanlığa bildirmek,

b) Bayilerin işlerinin ve çalışmalarının iştirakini artırmak ve hizmeti kolaylaştıracak nitelikte olup olmadığını kontrol etmek, gerekli önerilerde bulunmak ve durumu Teşkilat Başkanlığına bildirmek,

c) İştirakçilerin ve bayilerin dilek ve şikayetlerini kendi görüşleri ile birlikte Teşkilat Başkanlığına bildirmek,

ç) Kuponların ve promosyon malzemelerinin bayilerin eline zamanında geçmesini izlemek ve hizmetin aksamaması için gerekli önlemleri almak, Teşkilat Başkanlığına önerilerde bulunmak,

d) Çalışma bölgesi olarak saptanmış bölge içinde oynanan müşterek ve sabit ihtimalli  bahse dahil müsabakaların sonuçlarını Teşkilat Başkanlığına zamanı içinde bildirmek,

e) Her ay sonunda hazırlayacakları aylık çalışma raporlarını Teşkilat Başkanlığına  bildirmek,

f) Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek ve sonuçtan bilgi vermek,

g) Temsilciliği ile ilgili tahakkuk memurluğu görevini ifa etmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 26/1/1994 tarihli ve 21830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Bunlarda da hüküm bulunmaması halinde 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 7/1/1994 tarihli ve 21811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.