TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIN YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri, iştigal konulan ve amacı ile ilgili istatistiklere, mesleki ve teknik gelişmelere, araştırmalara, yeni buluş ve etüdlere ait yayınların; temin ve tedariki, satın alınması, fikir, bilim ve mesleki eserlerin düzenlenmesi, tercüme ettirilmesi, yayımlanması veya çoğaltılması işlemlerinde görevli ve yetkili komisyon ve kurulların oluşmasına ve çalışmasına ait usul ve esaslar ile yayın şartlarına ait hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce:

a) Kitap, broşür, periyodik ve doküman olarak bastırılmak,

b) Dergi ve bültenlerde yayımlanmak, çoğaltılmak,

c) Kitaplıklarında muhafaza edilmek,

maksadı ile belirli bir miktarı veya telif hakkı satın alınacak yayınlar, basılmış veya basılacak eserler ve yazılar ile tercüme edilecek ve abone olunacak periyodikler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında 3155 sayılı Kanun’a ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:

a) “Bakanlık” Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,

b) “Genel Müdürlük” Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

c) ‘Kurul” Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddesinde kuruluş ve görevleri belirtilen Yayın Kurulunu,

ç) “Komisyon” Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Yayın Komisyonunu

d) “Makam” Tarım Reformu Genel Müdürünü,

e) “Yayın” Basılmış ve çoğaltılmış kitap, broşür, dergi, bülten, gazete, föy, afiş, slayt, film şeridi, film, rapor, şartname, standart ve benzerlerini,

f) “Eser” bir müellife ait olup basılmış veya çoğaltılmış halde ya da yayımlanacak durumda telif veya tercüme kitap, broşür, rapor, etüd, araştırma, föy, film şeridi, film, şartname, teknik doküman, bildiri, tanıtma çalışması ve benzerlerini,

g) “Yazı” yayımlanmış veya yayımlanacak durumda telif, tercüme, makale, etüd, araştırma, rapor, teknik doküman, bildiri, tanıtma çalışması ve benzerlerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulu, İnceleme ve Redaksiyon Kurulu,

Yayın Komisyonu, İnceleme ve Seçme

 

Yayın Kurulu

Madde 5- Kurul, bir Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlığında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Destekleme Dairesi Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Yayın Komisyonundan bir üyenin katılması ile teşekkül eder, Genel Müdür onayı ile kurulur.

Kurul’a Yayın Komisyonundan seçilen Üye, Kurulun komisyon üyeliklerine seçim yapılacak toplantılarına katılamaz.

Kurulun sekretarya, dosyalama ve raportörlük görevini İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yürütür.

Yayın Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 6- Yayın Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel Müdürlük yayın politikası ve faaliyetlerini koordine etmek ve yayın hizmetlerinde etkinlik sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak.

b) Yayın Komisyonunun kuruluş ve işleyişini sağlamak.

c) Yıllık yayın programlarının taslaklarını hazırlatmak ve uygun gördüğünü, Makam onayına sunmak.

d) Genel Müdürlüğün yayınlarını içerikleriyle tesbit etmek, inceleyip seçmek, değerlendirmek, yazarlık ve çeviri hakları satın alınacak eserleri belirlemek, uzman kurullara ya da kişilere inceletmek.

e) Önemli ve uygun gördüğü yayın tekliflerini yıllık programa konması için Bakanlık Yayın Dairesi Başkanlığı’na iletilmek üzere Makam’a arz etmek.

f)Bu Yönetmelikte verilen hizmetleri kaynak tasarrufu esasına göre sürdürmek.

g) Basın ve yayınla ilgili her konuda teklifler hazırlamak ve görüş bildirmek.

h) Makam’ca verilen diğer yayın görevlerini yürütmek.

Toplantı ve Karar

Madde 7- Kurul: Kurul Başkanı’nın daveti üzerine 2/3 çoğunluk ile toplanır, kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır. Alınan kararlar Genel Müdür onayı ile kesinlik kazanır. 

Yayın Kurulu Üyelerinin Eserleri

Madde 8- Kurul üyelerine ait eserlerin görüşülmesi ile ilgili toplantılara eser sahibi üyeler katılamaz.

İnceleme ve Redaksiyon Kurulu

Madde 9- İhtiyaç duyulması halinde İnceleme ve Redaksiyon Kurulu, Yayın Kurulunun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile inceleme ve redaksiyona tabi tutulacak yayının özelliğine göre kurum içi veya kurum dışı uzman 3 kişiden teşekkül eder.

İnceleme ve Redaksiyon Kurulu Başkanı anılan onayla belirtilir. Bu Kurul 2/3 çoğunlukla toplanır; Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verilir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının oyu dikkate alınır.

Yayın Komisyonu

Madde 10- Yayın Komisyonu, Yayın Kurulu tarafından Genel Müdürlüğün konularında ihtisas sahibi personeli arasından bir yıl için seçilen en az 5 kişiden oluşur.

Yayın Komisyonunun Görev ve Yetkileri

Madde 11-Yayın Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bir önceki yılın yayın faaliyetlerini değerlendirmek ve yeni yılın yayın programını hazırlamak, Kurul’a sunmak.

b) Yayınlarda şekil standardı ve benzeri kriterleri tespit etmek, Kurula sunmak

c) Yayınların teknik özelliklerini ve baskı şartnamesinin esaslarını belirlemek, Kurula sunmak.

ç) Satın alınacak ve abone olunacak yerli ve yabancı yayınları tespit etmek, Kurul’a sunmak.

d) Kurul’ca basımına ve miktarına karar verilen eserlerin dağıtım listelerini hazırlayarak dağıtımını gerçekleştirmek.

e) Abone olunabilecek periyodik yayınları tespit etmek, Kurul’a sunmak.

f) Eserlerin telif ve tercüme işlemlerini yürütmek.

g) Makam ve Kurul’ca verilecek diğer yayın görevlerini yürütmek.

h) Yayımlanacak eserleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde değerlendirerek, uygun gördüğünü Kurııl’a sunmak.

İnceleme ve Seçme

Madde 12- Genel Müdürlükçe eserlerin yayın haline getirilebilmesi veya satın alınabilmesi için;

A- Şekil Bakımından

a) Eser ve yazıların normal kağıdın tek yüzüne daktilo ile iki satır aralıkla yazılmış,

b) Yazıların Türkçe ve dilbilgisi kurallarına uygun nitelikte, temiz, yanlışsız ve silintisiz,

c) Mütercim, yazar veya yazarlarınca imzalanmış,

d) En az üç nüsha olarak tanzim edilmiş,

e) Fotoğraf, resim, şekil, grafik, kroki ve benzeri konuların klişeye uygun, şekiller aydınger veya kağıda çini mürekkeple çizilmiş, eser veya yazının birinci nüshasında yerine konulmuş,

olmalıdır

B- Esas Bakımından

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun, Kanunlara göre suç teşkil etmeyecek tarzda,

b) Daha önce yayımlanmamış,

c) Genel Müdürlüğün görevleri, çalışma konuları ve amaçlarıyla ilgili,

d) Genel Müdürlük personelinin mesleki ve teknik bilgilerini, genel kültürlerini artırıcı ve eğitici,

e) Tarım Reformunu ve uygulamaları ile ilgili personel ve teşkilatlanma konularını işleyen veya bu konulardaki problemlere temas eden, çözüm arayan ya da teklifler ihtiva eden,

f) Modern üretim tekniklerinin öğretilmesi, verimliliğin artırılması amacıyla, üretici veya yetiştiriciye hitap edici,

g) Tarım Reformunu iç ve dış kamuoyuna tanıtıcı, basın ve halkla ilişkileri güçlendirici,

h) Genel ahlak ve milli değerlere ters düşmeyen sosyal ve kültürel yönden geliştirici niteliklerde,

olmalıdır.

 

Toplantı ve Kanar

Madde 13- Komisyon; Komisyon Başkanı’nın daveti üzerine 2/3 çolunluk ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.

Yayın Komisyonu Üyelerinin Eserleri

 Madde 14- Komisyon üyelerine ait eserlerin görüşülmesi ile ilgili toplantılara eser sahibi üyeler katılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yayın Şartları

Madde 15- Yazar, eserin ilk veya sonraki baskılarına ait haklarını Genel Müdürlüğe devrettiğine dair noterlikçe düzenlenecek bir taahhütnameyi Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Ancak, Genel Müdürlüğün süreli yayınları içinde yer alacak yazılarda taahhütnamenin noterlikçe tasdiki şartı aranmaz, yazılı bildirim yeterli olur.

Yazar, yayın ve telif haklarını bir başkasına devretmemiş olduğuna ve aksinin varit olması halinde doğacak hukuki sorumlulukları kabul ettiğine dair noterden tasdikli taahhütnameyi Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.

Ortak eserlerle ilgili temliknameyi ve gerekli izin belgesini, eser sahiplerinden birisi, diğerlerinin vekaletini almak suretiyle Genel Müdürlüğe verebilir.

Yayımlanması için Genel Müdürlüğe gönderilen telif, işleme, tercüme ve diğer eserler, bir yıl içerisinde basılmadığı takdirde yazarına (isteği üzerine) iade edilir. Bakanlık Yayın Dairesi Başkanlığına yayımlanmak üzere gönderilen eserler yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmezler.

Basım ve Satın Alma İşlemleri

Madde 16- Yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımı ve satın alınacak eserlerin satın alınması ile ilgili işlemler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Hüküm Bulunmayan Haller -

Madde 17- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Bakanlar Kurulunun 20 Şubat 1987 gün ve 87/11526 sayılı Kararı ile onanıp 2 Mart 1987 tarih ve 19388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Reformu Genel Müdürü yürütür.