SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI  ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Görevler

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; seferberlik ve savaş hallerinde, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek maksadıyla faaliyet gösterecek ya da mevcut faaliyetlerini arttıracak kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının insan gücü ihtiyacının belirlenmesine ve bu ihtiyacın hangi kaynaklardan öncelik sırasına göre ne suretle karşılanacağına dair usûl ve esasları belirlemektir. 

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, seferberlik ve savaş hallerinde uygulanacak insan gücü planlaması ile İnsan Gücü Özel Planı esaslarını, bu konuda işbirliği yapılacak bakanlıkları, kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

             b) Bakanlıklar: Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkları ve Başbakanlığı,

             c) İnsan gücü: Ekonomik açıdan etkin nüfus içinde mal ve hizmet üretimine dönük bilgi ve beceri kazanmış onbeş altmışbeş yaş arası nüfusu,

             ç) İnsan gücü ihtiyacı: Seferberlik ve savaş hallerinde gerekli olacak insan gücünü,

             d) İnsan gücü kaynağı: Seferberlik ve savaş hallerinde kullanılmak üzere tespiti yapılan insan gücünü,

             e) İŞKUR: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

             f) Kurum ve kuruluş: Bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları, özel kanunlarla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu ve özel bütün işyerlerini,

             g) Komisyon: İnsan gücü komisyonunu,

             ğ) Protokol: İki veya daha çok kamu kuruluşunun, seferberlik ve savaş hali hazırlık ve uygulamasında karşılıklı olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri işlemlerle ilgili belgeyi,

             h) Savaş: Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere, devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarının, hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeleyi,

             ı) Savaş hali: Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumu,

             i) Seferberlik: Başta askeri güç olmak üzere, Devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hali,

             j) Seferberlik hali: Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı gün ve saate kadar devam eden durumu,

             k) Tahsis Planlaması: Bakanlıkların kuruluşunda veya kontrolünde bulunan kamu ve özel sektörde çalışan insan gücünün, Türk Silahlı Kuvvetleri ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere istenilen yer ve zamanda hazır bulundurulması için yapılan planlamayı,

             ifade eder.

             Görevler

             MADDE 5 – (1) İnsan gücü planlaması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlidir. Bununla ilgili koordinasyon ve sekreterya görevi İŞKUR tarafından yerine getirilir.

             (2) İnsan gücü planlaması konusunda, sağlık personeline ilişkin insan gücü planlaması Sağlık Bakanlığı tarafından, öğretmen ihtiyacına ilişkin planlama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır.

             (3) Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, İŞKUR, valilikler ve belediyeler ile özel işyerlerinin ayrıntılı görevleri, İnsan Gücü Özel Planında düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Halkın İhtiyaçlarını Karşılayacak

Kurum ve Kuruluşların Tespiti

             Komisyon oluşturulması

             MADDE 6 – (1) Seferberlik ve savaş hallerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ile halkın ihtiyaçlarını karşılayacak kurum ve kuruluşları tespit edecek Komisyon; Bakan veya görevlendireceği bir temsilcinin başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile gerektiğinde diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ve meslek kuruluşlarının belirlediği görevlilerin katılımı ile oluşturulur.

             Komisyonun görevleri

             MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

             a) Türk Silahlı Kuvvetleri ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak kurum ve kuruluşların hangi a lanlarda/sektörlerde faaliyet gösterecek kurum ve kuruluşlar olacağını tespit etmek,

             b) Türk Silahlı Kuvvetleri ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevlendirilecek kurum ve kuruluşların nihai tespitini yapmak,

             c) İhtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlara ait gerekli güncelleştirmeleri yapmak.

             (2) İŞKUR’un teklifi ve Komisyonun kabulü ile insan gücü planlaması ile ilgili benzer konular da Komisyon gündemine alınabilir.

             Kurum ve kuruluşların tespiti

             MADDE 8 – (1) Komisyon tarafından belirlenecek faaliyet sahalarına göre;

             a) Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi gereken kurum ve kuruluşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mal ve hizmet tahsisi yapan bakanlıklar tarafından Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle belirlenerek İŞKUR’a bildirilir.

             b) Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi gereken kurum ve kuruluşlar, ilgili bakanlıklarca belirlenerek İŞKUR’a bildirilir.

             (2) Bu kurum ve kuruluşların nihai tespiti, Komisyon tarafından yapılır.

             Alt komisyonlar

             MADDE 9 – (1) Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak ve bu çalışmalar için gerekli ön hazırlıkları tamamlamak amacıyla, ihtiyaç halinde İŞKUR’un teklifi ve Komisyon kararı ile alt komisyonlar oluşturulabilir.

             Komisyonun çalışma şekli

             MADDE 10 – (1) Komisyon bir sonraki yıl planlamasına esas olmak üzere her yıl Kasım ayında olağan toplantısını yapar. İhtiyaç halinde olağanüstü toplanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnsan Gücü Kaynağı ile İhtiyacının Tespiti ve Bildirimi

             Kaynak tespiti

             MADDE 11 – (1) Bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan insan gücü bilgileri ile İŞKUR’a kayıtlı on ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerindeki insan gücü bilgileri, örneği İŞKUR tarafından hazırlanacak bir forma göre tespit edilir.

             Kaynak bildirimi

             MADDE 12 – (1) İnsan gücü planlamasının yapılmasına esas olacak insan gücü kaynağı il bazında oluşturulur. Bu amaçla;

             a) Bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının merkez teşkilatında görevli personele ait bilgiler ilgili bakanlık tarafından tespit edilerek doğrudan,

             b) Bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının taşra teşkilatında görevli personele ait bilgiler ilgili il/bölge müdürlükleri veya taşra birimince; belediyeler ve il özel idarelerinde görevli personele ait bilgiler anılan birimlerce tespit edilerek, İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla,

             c) On ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde görevli personele ait bilgiler İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla,

             İŞKUR’a bildirilir.

             (2) Talep edilmesi durumunda, insan gücü kaynak bilgileri İŞKUR tarafından Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

             Kaynak olarak bildirilmeyecek olanlar

             MADDE 13 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, onbeş yaşından küçük altmışbeş yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, görevini yapamayacak derecede özürlü olanlar, muvazzaf askerlik görevini yapmakta olanlar, sefer görev emri bulunanlar, Milli Savunma Bakanlığınca personel ertelemesine tabi tutulanlar ile sivil savunma mükellefiyeti bulunanlar insan gücü kaynağı olarak bildirilmezler.

             İhtiyaç tespiti

             MADDE 14 – (1) Komisyon tarafından tespit edilen kurum ve kuruluşların insan gücü ihtiyacı, anılan kuruluşların seferberlik ve savaş halindeki iş yükünü karşılamak üzere, ihtiyaç duyulan her meslekten personel miktarının tespit edilmesi ile belirlenir.

             (2) İnsan gücü ihtiyacının tespiti ile ilgili esaslar; norm kadro uygulamaları da dikkate alınmak sureti ile Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İŞKUR, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü ve Milli Prodüktivite Merkezinden birer temsilci ile Üniversitelerarası Kurul tarafından, fakültelerin kamu yönetimi, çalışma ekonomisi veya işletme bölümlerinden seçilecek bir öğretim üyesinin katılımı sonucu oluşturulacak alt komisyon tarafından belirlenir.

             (3) Alt komisyon tarafından çalışmalarda istifade edilmek üzere insan gücü ihtiyacı tespit kılavuzu hazırlanır ve kılavuz İŞKUR vasıtasıyla ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. İhtiyaç halinde kurum ve kuruluşlara örnek olmak üzere, tespit edilecek bir kuruluşta model çalışma yapılabilir.

             İhtiyaç bildirimi

             MADDE 15 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ihtiyacı gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınması sureti ile Milli Savunma Bakanlığınca İŞKUR’a bildirilir.

             (2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kurum ve kuruluşlar ile halkın ihtiyaçlarını karşılayacak kurum ve kuruluşların insan gücü ihtiyacı 14 üncü maddedeki esaslar doğrultusunda, 12 nci maddede belirtildiği şekilde İŞKUR’a bildirilir.

             Bildirim şekli ve zamanı

             MADDE 16 – (1) İnsan gücü kaynağı ve ihtiyacına ilişkin bilgiler, her yılın Mart ayı sonuna kadar güncellenerek, bilgisayar ortamında hazırlanıp, 12 nci ve 15 inci maddelerde belirtilen makam ve merciler aracılığıyla İŞKUR’a bildirilir.

             Mesleklerin kodlanması

             MADDE 17 – (1) İnsan gücü kaynağının tespiti ve ihtiyacın belirlenmesi işlemlerinde, İŞKUR tarafından hazırlanmış olan Türk Meslekler Sözlüğü veya bu sözlük yerine kullanılabilecek ve İŞKUR tarafından hazırlanacak meslek adları ve kodlarını içeren kitapçıktan istifade edilir.

             Veri tabanı programının hazırlanması

             MADDE 18 – (1) İnsan gücü kaynağına ve ihtiyacına ilişkin bilgiler, İŞKUR tarafından hazırlanacak bir veri tabanında kayıt altına alınır ve güncel bulundurulur. Talep edilmesi durumunda İŞKUR tarafından Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahsisler ve Protokoller

             Tahsis planlaması

             MADDE 19 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin tahsis planlaması, barıştan itibaren İŞKUR tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yapılır ve gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınması sureti ile Haziran ayı sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.

             (2) Türk Silahlı Kuvvetleri ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak kurum ve kuruluşların insan gücü ihtiyacına ilişkin tahsis planlaması, barıştan itibaren İŞKUR tarafından bilgisayar ortamında hazırlanarak Haziran ayı sonuna kadar ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlara gönderilir.

             (3) Tahsis planlamasında, il bazında tahsis esas alınır. Aynı il içinden karşılanamayan insan gücü ihtiyacı, en yakın ilden başlanmak üzere diğer illerden karşılanır.

             Protokoller

             MADDE 20 – (1) Yapılan tahsis planlamasına göre İŞKUR ile kaynağı bünyesinde bulunduran bakanlıklar arasında birinci aşama, ihtiyacı karşılanan ile ihtiyacı karşılayan bakanlıklar, kurum veya kuruluşlar arasında ikinci aşama protokoller/sözleşmeler yapılır.

             (2) Tahsis planlamasına göre gerekli olan protokollerin yapılıp yapılmadığı, Milli Savunma Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve valilikler tarafından takip edilerek İŞKUR’a bildirilir.

             (3) İhtiyacın karşılanamaması durumunda veya protokollerde değişiklik yapılması gerektiğinde, taraflardan en az birinin talebi üzerine İŞKUR tarafından yeni tahsis yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İnsan Gücü Özel Planının hazırlanması ve uygulanması

             MADDE 21 – (1) İnsan gücü planlaması ile ilgili ayrıntılı hususlar, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda İŞKUR tarafından hazırlanacak İnsan Gücü Özel Planında düzenlenir.

             Sorumluluk

             MADDE 22 – (1) Bakanlıklar, kendi görev alanındaki hazırlıkların yapılmasından ve insan gücü planlaması ile ilgili olarak istenen bilgilerin verilmesinden sorumludur.

             Gizlilik ve öncelik

             MADDE 23 – (1) İnsan gücü planlaması kapsamında yapılacak tebligat, haberleşme ve her türlü işlemler GİZLİ gizlilik esasına göre ve ÖNCELİKLE yapılır. Bilgiler amacı dışında kullanılamaz, başkalarına verilemez ve açıklanamaz.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 24 – (1) 9/7/1999 tarihli ve 23750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             İlk bildirim süreleri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan insan gücü kaynağı ve ihtiyacına ilişkin ilk bildirimler İŞKUR tarafından belirlenen sürelerde yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.