KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.      

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Karabük Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezini (KBÜ-YEMMER),

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yenilenebilir enerji teknolojilerini öğrencilere ve topluma tanıtmak, bu teknolojilerden başka kurum ve kuruluşların da faydalanmaları için yöntemler geliştirmek, mühendislik tasarımı projelerine yönelik eğitim programları düzenlemek, dünyadaki benzer kurumlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite yerleşkesi içinde bir güneş enerjisi kayıt, depolama ve iletim laboratuarı kurmak, işletmek ve bulgularından faydalandırmak,

b) Dünyadaki benzer laboratuarlar ile işbirliği yapmak ve Merkezi uluslararası bilgi edinim noktası haline getirmek,

c) Diğer akademik kuruluşlar ile işbirliği yaparak, toplanan orijinal verileri de kullanarak uluslararası yayınlar yapmak,

ç) Yenilenebilir enerji konularında yüksek lisans ve/veya doktora çalışmalarında kurulması gereken deney ve prototip tasarımlarında destek sağlamak,

d) Yenilenebilir enerji konusunda halkı aydınlatmak, 

e) Yenilenebilir enerji mühendisliği konularını tanıtacak programlar düzenlemek ve gerçekleştirmek,

f) Yenilenebilir enerji laboratuarları tasarlamak ve kurulmasında danışmanlık hizmetleri vermek,

g) Kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için yenilenebilir enerji konuları kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler ve eğitim programları planlamak, düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

ğ) Amaçları doğrultusunda; yenilenebilir enerji mühendisliği kapsamında gereken teknolojilerin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak, teknik işleri yürütmek, gerekli alt yapının oluşturulmasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak,

ç) Fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan KBÜ-YEMMER programları ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

e) Yıllık bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak ve her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür yardımcılarının görev süresi de üç yıldır.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Diğer iki üye; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, yenilenebilir enerji mühendisliği ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmaları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı fakülteler, meslek yüksekokulları, enstitüler ve Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlarının seçeceği birer üye ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanından oluşur. Müdür, Kurulun başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine o üyelerin ait olduğu birimden olmak üzere kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere, gerekli hallerde daha sık olmak üzere toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli kararları alır. Danışma Kurulu toplantısı ve kararları için salt çoğunluk aranır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca onanmış yıllık faaliyet raporunu, bütçe ile çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, onaylamak, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.