ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Dayanak ve Kapsam

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tarih 18098 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 2 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2 – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:

Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilerek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek kurslar açmak,

Tahlil, uygulama, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu hizmetlerini yapmak, bunlara ilişkin raporlar düzenlemek,

Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler, laboratuar ve mahallinde yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, her türlü sağlık hizmetleri ile yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek,

Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak,

Elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü matbu evrak basmak, cilt ve matbaa işleri yapmak, renkli renksiz repredüksiyon, kitap satış ve fotokopi işleri yapmak, kreş çalıştırmak,

Bilgisayar imkanlarını kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak,

Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında, eğitim öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

Yönetim Organları

Madde 3 – Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkililerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir Rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir.) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4 – Döner Sermaye İşletmesi Sermaye Limiti 8.000.000.-TL.dir.

Uygulanacak Esaslar

Madde 5 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen yönetmelik hükümleri ile, 13/6/1999 tarih ve 23724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6 – 10 Mayıs 1994 tarih ve 21930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” 12 Kasım 1996 tarih ve 22815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Katkılı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” 10 Ağustos 1997 tarih ve 23076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yürürlükten kaldırılan, adı geçen Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli başka bir işleme gerek kalmaksızın bu Yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesine devrolunur.

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliklerine göre başlamış bulunan iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuat hükümlerini uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 7 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.