ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: Tıp Fakültesi Dekanlığını,

ç) Merkez (Hastane): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve bağlı birimleri,

d) Merkez Müdürü (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Tıp Fakültesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Merkeze (Hastaneye) başvuran hastalara çağdaş sağlık hizmeti sunmak,

b) Tıp ve sağlık personeli yetiştirmek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma imkanı sağlamak amacıyla; Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak,

c) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, Hastanenin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti vermesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlıklı yaşam için sağlık hizmeti sunumu ve bu konu ile ilgili araştırmalara uygun koşulları hazırlamak ve uygulamalarda bulunmak,

b) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

c) Amacı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine katılmak ya da buna imkân sağlamak,

ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Hastane projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak, bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini sağlamak,

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ğ) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kişilere, çalışma alanına giren sağlık konularında bilirkişilik hizmeti vermek,

h) Rektörlüğün ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-11/6/2014-29027) Merkez Müdürü (Başhekim); Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan, Dâhili ve Cerrahi Bilimlerde, branşında Tıpta Uzmanlık unvanını almış, tercihen profesörler arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(2) Merkez Müdürü; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için, en çok dört öğretim üyesini Merkez müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez müdür yardımcıları; Hastane hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Rektörün onayı ile kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez müdür yardımcılarının süresi, Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve merkeze bağlı ünite, birim ve çalışma gruplarının en iyi şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek,

ç) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Merkez ve bağlı birimlerin yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek,

e) Sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

f) Merkez ve bağlı birimlerin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Gerektiğinde komite veya komisyonlar kurmak,

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Başhekim, Dekan, başhekim yardımcıları, Tıp Fakültesi bölüm başkanları, Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur.

(2) Yönetim Kurulu Başhekimin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü ve sekreterliğini oy hakkı olmadan Merkez Müdürünün görevlendireceği bir idari personel yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez ve bünyesinde kurulan birimler ile idari ünitelerin rasyonel çalışması için çalışma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

c) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Personel ihtiyacını belirlemek,

d) Danışma kurulunun önerilerini öncelikli olarak değerlendirmek,

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, Döner Sermaye İşletmesinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Dekan, Başhekim, Tıp Fakültesi Bölüm Başkanları ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürü ve Rektörün görevlendireceği iki öğretim üyesinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında rektörün daveti üzerine toplanır. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Danışma Kurulunun sekretaryasını Başhekim yürütür.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun ve Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda gerekli tavsiyelerde bulunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimlerinin, komite ve komisyonların çalışma usul ve esasları

MADDE 14 – (1) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerdeki servisler, poliklinikler, laboratuarlar ve sağlık hizmeti verilen diğer üniteler yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Merkezin idari hizmetlerinin sürdürüldüğü idari birimler de Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, bilim dalı başkanları ve laboratuar ve poliklinik sorumluları sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur ve işleyiş açısından Merkez yönetimine karşı sorumludur.

(3) Birinci fıkrada yer alan idari birimlerin; görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve çalışma şekline ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

(4) Merkez Müdürü, Merkezin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi ve benzeri amaçlarla komiteler ya da komisyonlar kurabilir. Komite ve komisyonların; çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 16 – (1) 15/6/2009 tarihli ve 27259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği ile 1/6/1997 tarihli ve 23006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Birlikte kullanım

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-11/6/2014-29027)

(1) Rektör ve Bolu Valiliği arasında Merkezin birlikte kullanımı protokolü akdedilmesi durumunda, sağlık tesisinin yönetimi; tesiste görevli personelin özlük hakları ve disiplin işlemleri ile çalışma şekli; 3/5/2014 tarihli, 28989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Birlikte kullanım protokolünün akdi ile birlikte merkezin mevcut yönetim organlarının görevi sona erer ve bu Yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.  Birlikte kullanıma geçiş süreci en geç altı ay içerisinde tamamlanır. Birlikte kullanıma geçiş sürecinin ve Merkez faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için Rektör tarafından Birlikte Kullanıma Geçiş Komisyonu oluşturulur. Birlikte kullanım protokolü akdinin yenilenmemesi halinde Merkez bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye devam eder.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/4/2013

28608

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

11/6/2014

29027

2.       

 

 

3.