KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ

FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI YÖNETMELİĞİ

 

I. BÖLÜM
AMAÇ VE KAPSAM

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğini amacı,  Karadeniz Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Programı ile ilgili ortak esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretimle ilgili diğer kanunlar, Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararları ve Karadeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğine göre Fatih Eğitim Fakültesinde uygulanan Öğretmenlik Sertifikası Programı, sınav ve değerlendirme esasları ile öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

 

II. BÖLÜM

ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMI

 

Madde 3- Öğretmenlik Sertifikası Programını bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve kendi öğrenim alanlarında Lisans Diploması almaya hak kazanmış olanlara, “Karadeniz Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası” verilir.

Madde 4- Fatih Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Programı, Dekan, veya Eğitim Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanının başkanlığında bu bölümdeki öğretim üyeleri ile Fakültenin diğer bölümlerinden Fakülte Kurulunca görevlendirilecek birer öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür.

 

Komisyon her yarıyıl en az iki defa toplanarak Öğretmenlik Sertifikası Programına yeni ders yılında kabul edilecek öğrencilerin sayısını, tercih esaslarını ve programa ilişkin önerilerini her yıl Nisan ayı sonuna kadar Fakülte Kuruluna sunacağı bir raporda belirtmekle yükümlüdür. Komisyon ayrıca, bu yönetmeliğe ek cetvelde yer alan ders çeşitleri, sayısı ya da derslerin okutulacağı yarıyıllara ait değişiklik önerilerini Fakülte Kurulunun onayına sunar. Ancak, bu gibi değişiklik önerilerinin “Karadeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği” ile Yükseköğretim üst Kuruluşları ilke ve kararlarına ters düşmemesi gerekir.

 

III. BÖLÜM

KAYIT VE KABUL İLE İLGİLİ ESASLAR

 

Madde 5- Öğretmenlik Sertifikası Programına Karadeniz Üniversitesinde en az ilk iki yarıyılın tüm öğretim çalışmalarında başarılı olan öğrenciler ile Üniversite ve Yüksekokullardan kendi öğrenim alanlarında lisan diploması alarak mezun olanlar başvurabilirler.

 

Madde 6- Fakülte Yönetim Kurulu, programa kabul edilecek öğrencileri tespit etmede, Karadeniz Üniversitesinde, öğretmenlik alanında (alan bilgisi) veren fakültelerin öğrencileri ile orta öğretimde öğretmenlik yapabilmek için gerekli dallardan mezun olan adaylara öncelik tanır.

 

Madde 7- Fakülte Yönetim Kurulunca Öğretmenlik Sertifikası programına kabul edilen öğrencilerin kayıtları ile ilgili bütün işlemler Karadeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

 

IV. BÖLÜM

EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV  VE DEĞERLENDİRME

 

Madde 8- Öğretmenlik Sertifikası Programına kaydolan öğrenciler, bu yönetmeliğe ek cetvelde belirtilen derslere devam ederler. Bu öğrenciler, “Karadeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği” ilgili hükümlerine tabidirler.

 

Madde 9- Öğretmenlik Sertifikası Programına kaydolan öğrencilerin geldikleri alana göre programa yeni (özel öğretim yöntemleri) ve uygulama dersleri eklenebilir.

 

Madde 10- Öğretmenlik Sertifikası Programı, bu programı yürütmekle görevli bölümün önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile yoğun hizmet-içi programlar şeklinde yürütülebilir.

 

V. BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

Geçici Maddeler

Geçici madde 1- 1986-1987 öğretim yılından önce Karadeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Pedagojik Formasyon programına yazılıp da bu programı tamamlayamayan öğrencilerden başvuranların Öğretmenlik Sertifikası Programına intibakları Fatih Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca yapılır.

Yürürlük

Madde 11- Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Karadeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

EK CETVEL

 

ÖĞRETMENLİK SERTİKİKASI PROGRAMI DERSLERİ

 

A-      ZORUNLU DERSLER

 

Dersin Adı                                                                    D             U             Kredisi

Eğitim Bilimlerine Giriş                                                 3              0                 3

EğitimPsikolojisi                                                           3              0                 3

Genel Öğretim Metodları                                             3              0                 3

Ölçmeve Değerlendirme                                              3              0                 3

Seçmeli Ders (aşağıdaki seçmeli derslerden birisi

seçilecek)                                                                       2                              2

EğitimSosyoloji                                                             2              0                 2

ÖzelEğitim Metodları                                                    3              0                  3

* Özel Eğitim Uygulamaları                        

                        

Toplam Kredi:                                                                19    0                         19

 

B- SEÇMELİ DERSLER

Dersin Adı                                                                  D            U              Kredili

EğitimFelsefesi                                                           2             0                   2

ProgramGeliştirme                                                     2            0                     2             

Eğitim Yönetimi ve Denetimi                                   2             0                    2

EğitimPlanlaması                                                      2              0                     2

TürkEğitimTarihi                                                      2              0                      2

EğitimTeknolojisi                                                     2              0                      2

EğitimAraçları                                                         2              0                        2

İstatistik                                                                   2             0                         2

AraştırmaTeknikleri                                               2               0                         2

YetişkinlerEğitimi                                                   2                0                        2

Meslekive Teknik Eğitim                                      2                 0                        2

EğitimEkonomisi                                                    2                 0                       2

EğitimveKalkınma                                                  2                 0                       2

ÖzelEğitim                                                               2                0                        2             

Gör.İşt.Araç ve Yöntemleri                                  2                 0                         2

EğitimTeşkilatımız                                                  2                 0                          2

 

 

* Özel Öğretim Uygulamaları kredisiz olup orta öğretim kurumlarında üç hafta yapılır.