AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AKMUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; müzik bilim ve sanatının bütün tür ve dalları ile çalışma alanlarını kapsayacak şekilde araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları gerçekleştirmek; bu alanda Üniversitede mevcut bilgi ve deneyimlerle Türkiye’nin bilimsel, sanatsal ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak; ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek, müzik eğitim-öğretimine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bütün tür ve dalları itibarı ile müzik bilimi ve sanatının ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma, çalışma ve uygulamaların yapılmasını sağlamak; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini planlamak, düzenlemek, yönlendirmek, katılmak ve desteklemek,

b) Üniversitenin tüm fakülte ve bölümleri ile müzik bilim ve sanatının geliştirilmesine yönelik ortak projeler oluşturmak ve planlamak; talep edildiğinde fakülte ve bölümlerin müzikle ilişkili projelerine katkıda bulunmak,

c) Üniversitenin ve Merkezin amacı doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak bilimsel-sanatsal proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, resital, konser, yarışma, kurs, sergi ve benzeri çalışmaları düzenlemek,

d) Müzik bilim ve sanatına ilişkin bilgilerin öğrenilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla, geniş kitlelerin katılımına açık bilimsel-sanatsal çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak; görsel-işitsel, süreli-süresiz yayınlar yapmak veya yapılmasına destek olmak,

e) Müzik kitaplığı, nota koleksiyonu, basma-yazma müzik belgeleri, fotoğraf, afiş, broşür, taş plak, LP, CD, kaset, bant, DVD, VCD, video bandı, film, ses kayıt ve yansıtma cihazları ve benzeri yazılı-sesli-görsel dokümanın yer aldığı müzik belgeliği; müziğe ve müzikçilere ilişkin her türlü obje, kişisel eşya ve benzeri koleksiyon ve müze malzemesi ile çalgı birikimleri oluşturmak, bu birikimleri araştırmacılara ve eğitim hizmetine sunmak, müzik araştırmaları ile eğitimini en geniş anlamda desteklemek,

f) Müzik alanlarına ilişkin çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik yapmak, müzik alanındaki çalışmaları ve eğitimi destekleme yönünde başarılı araştırmacı, uygulamacı ve öğrencilere burslar, ödüller vermek ve verilmesini teşvik etmek,

g) Merkez bünyesinde kurulacak olan ulusal ve uluslararası oda müziği-orkestra-koro gibi müzik toplukları ile düzenli olarak konser ve etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (Değişik:RG-1/12/2011-28129)

(1) Müdür; Merkezin çalışmaları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden, bu konularda gerekli önlemin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını, her yıl katılımlı yaklaşım ile Üniversitenin tüm fakültelerinin müzik alanı ile ilgili proje önerilerini almak ve bu önerilerin proje olarak hazırlanmasını sağlamak,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda öneri ve görüşleri planlamak ve Merkezin yıllık faaliyet planı içinde yer vermek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak,

e) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek ve denetlemek,

f) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-1/12/2011-28129) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında iki Müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına seçilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde Üniversite dışından kamu ve özel kuruluş temsilcisi toplam yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/3/2011

27891

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

1/12/2011

28129

2.  

 

 

3.