KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, eğitimleri, sınav komisyonlarının oluşumu ile Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanı ve Uzman Yardımcıları ile Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacak adaylar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 24/9/2012 tarihli ve 2012/3784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Birim: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü hizmet birimlerini,

ç) Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

e) Giriş Sınavı: Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

f) Komisyon: Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Komisyonunu,

g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Kurul: Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulunu,

h) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

ı) Tez: Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları Uzmanlık Tezlerini,

i) Uzman: Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanını,

j) Uzman Yardımcısı: Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısını,

k) Yeterlik Sınavı: Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

 

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır.

(2) Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Genel Müdürlük tarafından yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

Giriş sınavına başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına başvurmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Kurum kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar, inşaat, gıda, elektronik, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri ile fen-edebiyat, ilahiyat, iletişim, eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri arasından Kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından,

mezun olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den başvuru ilanında belirtilen puan türü veya türlerinden asgari puanı almış olmak.

Giriş sınavı ilanı

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları ile diğer hususlar son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde en az bir defa ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlüğün internet sitesinden temin edilecek başvuru formu.

b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği.

c) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.

ç) Yazılı özgeçmiş.

d) İki adet vesikalık fotoğraf.

(2) Adaylardan istenen belgelerin giriş sınavı ilanında belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğe elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş sınavı ilanında belirtildiği takdirde başvuru ve/veya belgeler elektronik ortamda alınabilir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Giriş sınavına katılacakların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saatini Genel Müdürlük internet sitesinde ilan eder.

(2) Bu ilandan itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Genel Müdürlükçe belirlenen üç kişilik bir komisyon tarafından yedi gün içinde sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeye göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler, giriş sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

(3) Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Adaylar sınav giriş belgelerini sınav saatine kadar elden teslim alırlar. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Bakan tarafından, daire başkanı ve üzeri Bakanlık ve Genel Müdürlük personeli ile uzmanlar arasından belirlenecek başkan dâhil beş üyeden oluşur. Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı komisyonun doğal üyesidir. Gerekli görülmesi halinde yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından da üye belirlenebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Ayrıca üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(2) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Komisyonca yapılır.

(3) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz.

(4) Komisyon üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav yapılması hâlinde sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, sınav ilanında belirtilen öğrenim dalı, kontenjan ve puan türüne göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) katılabilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

a) (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için, adayların mezun oldukları bölümlerin müfredatları dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi (%80) ve Kurumun görev alanına ilişkin temel bilgilerden (%20),

b) (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için, genel kültür ve genel yetenek bilgisi (%80) ve Kurumun görev alanına ilişkin temel bilgilerden (%20),

yapılır.

(2) Sınav konularının alt başlıkları, konuların kapsamı, soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı ve diğer hususlar sınav ilanında duyurulur.

Yazılı sınavın yapılış şekli

MADDE 13 – (1) Sınav soruları, komisyon tarafından hazırlanabileceği gibi, soruların hazırlanmasında öğretim üyelerinden veya konusunda uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanılabilir. Sorular klasik ve/veya çoktan seçmeli test usulüne göre hazırlanır.

(2) Yazılı sınav; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, yükseköğretim kurumlarına veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılabilir. Bu durumda yazılı sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(3) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağırma

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak tutanağa bağlandıktan sonra komisyon üyelerince imzalanır.

(2) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması gerekir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(4) Yazılı sınav sonuçları, Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı atama yapılacak kadro sayısının dört katından fazla olamaz.

(3) Yazılı sınavdan sonra yapılan veya doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(4) Adaylar, Komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Başarı sırası; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak, yazılı sınav yapılmadığı takdirde sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir.

(2) Adaylar, başarı sırası en yüksek adaydan başlanarak sıralamaya konulur ve başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

(3) Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(4) İhtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirlenmiş ise bu husus göz önünde bulundurulmak suretiyle asıl ve yedek listeler oluşturulur.

(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(6) Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir.

Giriş sınavı sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 – (1) Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara tebligat yapılır.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 18 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanını,

b) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanını,

ç) Mal bildirimini,

d) Dört adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğe teslim ederler.

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 19 – (1) Giriş sınavını kazananların durumlarına uygun uzman yardımcısı boş kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine tebliğ edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl içinde giriş sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri ise giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen bir yıl içinde talepleri halinde ilgililere elden iade edilir. Talep edilmeyen başvuru belgeleri bu sürenin sonunda imha edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

 

Uzman yardımcılığı süresi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

Çalışma düzeni

MADDE 22 – (1) Uzman yardımcıları, bağlı oldukları birim amiri veya uzmanların refakatinde ve onların gözetiminde çalışırlar.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri

MADDE 23 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.

(2) Uzman yardımcılığı kadrolarına atananlar, konuları ve uygulama esas ve yöntemleri birimlerin görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe belirlenen özel çalışma ve yetiştirme eğitimi programına katılmak zorundadırlar.

(3) Çalışma ve yetiştirme planı;

a) Uzman yardımcılarına, Kurumun görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için uzman yardımcılarının ilgili birimler arasında gerektiğinde rotasyona tabi tutulmasını,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,

e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,

f) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,

g) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını,

sağlamaya yönelik programları kapsar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi

 

Uzmanlık tezinin belirlenmesi

MADDE 24 – (1) Uzman yardımcıları, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlar.

(2) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde, hazırlamak istedikleri teze ilişkin üç farklı konuyu seçerler. Seçilen konular istihdam edildiği birimce Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(3) Tez konuları Eğitim Dairesi Başkanlığınca Kurula sunulur. Kurul, sunulan konular arasından tez konusunu oyçokluğu ile belirler. Oyların eşitliği halinde, Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Kurul, uzman yardımcılarının teklif ettiği tez konuları ile bağlı değildir, gerekirse tez konusunu re’sen tespit edebilir.

(4) Kesinleşen tez konusu, uzman yardımcısına bildirilir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması ve tez danışmanı

MADDE 25 – (1) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanması, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi gerekir. Uzmanlık tezinin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmış ve kullanılmış olmasının tespiti halinde tez başarısız sayılır.

(2) Tez danışmanı, Kurum içinden veya dışından 24 üncü maddede belirlenen heyet tarafından tespit edilir.

(3) Tez danışmanının; öğretim üyesi veya en az lisansüstü eğitim yapmış, konusunda uzman kamu görevlisi olması gerekir.

(4) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Genel Müdürlükçe gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Uzmanlık tezinin teslimi

MADDE 26 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanarak ilgili birim amirliğince Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Uzman yardımcısının önceden Genel Müdürlüğe yazılı olarak talepte bulunması kaydıyla, bu süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dahil edilmez.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Verilen ilave süre içinde de tezlerini sunmayanlar hakkında 34 üncü madde hükümleri uygulanır.

Tez değerlendirme ve yeterlik sınav kurulu

MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, yeterlik sınavının yapılması ile sonuçlarının açıklanması ve itirazların incelenerek karara bağlanması Kurul tarafından yapılır.

(2) Kurul; Genel Müdür onayı ile Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında daire başkanı düzeyindeki yöneticiler arasından başkan dâhil en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

(3) Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde Kurumdan veya öğretim üyeleri ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda uzman kişiler Kurula danışman olarak görevlendirilebilirler.

(4) Kurulun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Uzmanlık tezleri, Eğitim Dairesi Başkanlığınca, değerlendirilmek üzere Kurul üyelerine gönderilir. Üyeler, tezleri en geç iki ay içerisinde inceler.

(2) Kurul kararıyla tespit edilen tarihte, uzman yardımcısı Kurul huzurunda tezini sözlü olarak savunur.

(3) Kurul tezi inceleyerek ve uzman yardımcısının sözlü tez savunmasını alarak tezle ilgili değerlendirmesini yapar. Tezin başarılı ya da başarısız olduğuna oy çokluğuyla karar verilir.

(4) Tezin başarısız kabul edilmesi halinde başarısız sayılma gerekçelerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlanır.

(5) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcılarına, değerlendirme raporunda yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için Kurul kararıyla altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. İkinci defa da tezi başarısız bulunanlar hakkında 34 üncü madde hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

 

Yeterlik sınavı

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı ile uzman yardımcılarının Kurum mevzuatı ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri ölçülür.

(2) Yeterlik sınavı yazılı şekilde ve tez sonucunun ilanından en az bir ay sonra olmak üzere Kurulca belirlenecek tarihte yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Kurumun görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan edilen konulardan yapılır.

Yeterlik sınavına girebilme şartları

MADDE 30 – (1) Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için;

a) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç Kurumda en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Uzmanlık tezinin başarılı kabul edilmesi,

şartları aranır.

Yeterlik sınavının yapılması

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavının yapılması ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Kurul tarafından yapılır.

(2) Yeterlik sınav soruları, klasik ve/veya test usulüne göre Kurul tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması ve cevaplarının değerlendirilmesi için gerektiğinde öğretim üyelerinden veya konusunda uzman kamu personelinden yararlanılabilir.

(3) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği sonradan tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını da kullanmayanlar hakkında 34 üncü madde hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 33 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) Uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,

şartları aranır.

Meslekten çıkarılma

MADDE 34 – (1) Uzman yardımcılarından;

a) Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayanlar,

b) İkinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler,

c) İkinci yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,

ç) Verilen ilave süre içinde yeterlik sınav hakkını kullanmayanlar,

d) Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler,

uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Uzmanların görev ve yetkileri

MADDE 35 – (1) Uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.

b) Kurumun görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak ve uygulamayı izlemek.

c) Kurumun stratejik planında belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek, değerlendirmek, birime önerilerde bulunmak.

d) Mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak.

e) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak.

f) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak.

g) Amirleri tarafından verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 36 – (1) Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.

b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalara katılmak, gerektiğinde tek başına araştırma, inceleme yapmak.

c) Mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak.

ç) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak.

d) Amiri veya amiri tarafından belirlenen uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 37 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların ve görevlerin Kurum talimatları doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından bağlı bulundukları birim amirlerine karşı sorumludurlar.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitimi

 

Hizmet içi eğitim

MADDE 38 – (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcıları için ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Eğitimler, Kurum personeli tarafından verilir. İhtiyaç duyulması halinde öğretim üyeleri ile diğer kamu personelinden de faydalanılabilir. Eğitimler, gerek görülmesi halinde hizmet satın alınması yoluyla da yaptırılabilir.

Yurtdışında eğitim

MADDE 39 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz

MADDE 40 – (1) Giriş sınavı ile tez ve yeterlik sınav sonuçlarına, açıklanmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre komisyon veya Kurul tarafından onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

Uzmanlığa yeniden atama

MADDE 41 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Genel Müdürlükteki görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, uygun görülmesi halinde, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.