İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Şişli Sağlık Yüksekokulunda lisans eğitim-öğretimi örgün eğitim olarak bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’ndan lisans diploması alabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavları başarmaları gerekir.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yüksek öğretim üst kuruluşlarınca yapılacak değişiklikler için ilgili maddelerde gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulanır.

Tanımlar

Madde 2 — İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulu lisans eğitim-öğretimi; orta öğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimdir.

Öğrenci İşleri

Madde 3 — Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzeri her türlü işlemleri (İ.Ü.) Şişli Sağlık Yüksekokulu tarafından yapılır. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir. Öğrenci disiplin işleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre yürütülür.

İKİNCİ BÖLÜM

KAYIT

Kayıtla İlgili Genel Esaslar

Madde 4 — İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’na girebilmek için, Lisans öğrenimiyle ilgili merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını (ÖSYS) kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak şarttır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

Madde 5 — Her eğitim-öğretim yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar ve esaslar uyarınca, öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Bu katkı payı/öğrenim ücreti dışında öğrencilerden başka harç talep edilmez.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise, ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi bir aydır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez. (Öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerin hakları saklıdır)

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Yüksekokullardan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası verilen veya disiplin soruşturması süresince bir tedbir olarak yetkili merci tarafından Yüksekokula girmesi yasaklanan ve bu Yönetmeliğe göre kayıt donduran öğrencilerden, disiplin cezasının uygulandığı veya kayıt dondurduğu yarıyıl veya yarıyıllar için öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

Yüksekokul Eğitim – Öğretimine Kayıt

Madde 6 — İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulu’nda kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar, aşağıda yazılı belgelerin ekli bulunduğu bir dilekçe ile ilan edilen süre içinde merkezi kayıt bürosuna bizzat başvurur. Süresi içinde Yüksekokula kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

Öğrenci katkı payını bir aylık süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez, eksik belge, posta ve vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt için gerekli belgeler:

a) ÖSYM Kimlik Kartı (Yabancı uyruklulardan istenmez),

b) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (Yabancı uyruklular için YÖS SONUÇ BELGESİ),

c) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine geçerli değildir), (Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi),

d) Resimli nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanının başı açık resimli noter onaylı örneği (Yabancı uyruklulardan, noterlikçe onaylı pasaport sureti), (Yabancı uyruklu öğrenciler için ilgili Yönetmelik hükümleri saklıdır, ancak bu maddeye yabancı uyruklu öğrenciler de uymak zorundadır),

e) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair", askerlik görevini yapmış olanlardan bu durumlarını belirten resmi belge (Yabancı uyruklulardan istenmez),

f) Mahalle muhtarlığından onaylı, resimli ve yeni tarihli ikametgah belgesi (Yabancı uyruklulardan istenmez),

g) 15 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında renkli, kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık; erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli, kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son altı ay içinde çektirilmiş),

h) Öğrenci adayının kayıt yaptıracağı yükseköğretim kurumunun koşulları gerektiriyorsa, sağlık kurulu raporu,

i) Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Kesin Kayıt ve Kimlik Kartı

Madde 7 — Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı verilir. Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının ilgili öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler idarece yazılır ve onaylanır.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 8 — İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına katılabilirler.

Öğrenim süresi iki yarıyıl olan hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler Yüksekokulun 1. sınıfına kayıt olurlar ve Yönetmelikte yer alan zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık durumu ve diğer durumlar için 17/7/1998 tarih ve 23405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İstanbul Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yönetmeliği" uygulanır.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 9 — Eşdeğer yüksek öğretim kurumlarından yatay geçişler Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği kontenjan dahilinde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. İstanbul Üniversitesi içinde yapılacak yatay geçişlerde de adıgeçen yönetmelik hükümlerine uyulur. Genel hükümlere aykırı olmamak üzere yatay geçişlere ait diğer koşullar Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavına girerek, İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’na kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Yüksekokul’un birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Yüksekokul Yönetim Kurulu öğrencinin eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun tanımış olduğu azami süreden düşülerek programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

Yukarıda belirtilen durumdaki öğrenciler hakkında (a) ve (b) bendlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 10 — Eğitim-öğretim yılı, iki yarıyıl (güz ve bahar) dan oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulunda eğitim-öğretim, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından aksine bir karar alınmadıkça Ekim ayının ilk haftası başlar. Üniversitede tek bir akademik takvim uygulanır.

İstanbul Üniversitesi yükseköğretim kurumlarının güz ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitirme tarihleri ile yarıyıl sonu sınavları başlama ve bitirme tarihleri Üniversite Senatosunun Temmuz ayında yapacağı toplantıda karara bağlanır.

Gerekli görüldüğü durumlarda İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Senato’nun kararıyla yaz öğretimi (yaz okulu) yapılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

Yarıyıl Süresi

Madde 11 — Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz.

Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Öğretmenlik Formasyonu dersleri ve sınavları Cumartesi günleri yapılabilir. İkinci Öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim-öğretim yapılabilir.

Öğretim Planları ve Dersler

Madde 12 — İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu lisans eğitim-öğretimi teorik dersler, uygulamaları/laboratuvar (seminer, staj, proje ve benzeri çalışmalar) dan oluşur.

Eğitim-öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik ders saati ile uygulama ve laboratuvar ders saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada 16 saatten az olamaz.

Yüksekokulun Üniversite Senatosu’nca kabul edilen ders programları eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Zorunlu ve Seçimlik Dersler

Madde 13 — Dersler "zorunlu" ve "seçimlik" dersler olmak üzere iki türlüdür.

"Zorunlu dersler", öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. "Seçimlik dersler", öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok yüzde kırkını oluşturacak biçimde düzenlenir.

Seçimlik dersler, Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun belirlediği ders grupları içinden seçilebilir.

Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

Seçimlik dersler, günün koşullarına uygun olarak ilgili Ana Bilim Dalının önerisi ile Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda değiştirilebilir.

Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planlarının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra danışmanı veya ana bilim dalı başkanı veya dersin hocasının da olurunu alarak, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Seçimlik derslerin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 14 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; zorunlu ve kredili ders olarak toplam 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 yarıyılda,

b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak toplam 60 ders saati olmak üzere, ilk 2 yarıyılda,

c) Yabancı Dil dersinin zorunlu ve kredili olarak toplam 60 ders saati olmak üzere 2 yarıyılda okutulacağı bir yönetmelik ile düzenlenir.

d) Güzel Sanat dalları dersi veya bunun yerine Beden Eğitimi dersi; zorunlu olmamak kaydıyla 2 yarıyılda birer saat okutulur.

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde, değerlendirme, öğrencilerin devam ve derslerindeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslarla, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır.

Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde yarıyıl sonunda, dersi okutan öğretim elemanı, her öğrencinin durumunu;

a) Toplu ve Ferdi çalışmalarındaki başarısına,

b) Derse devamına,

c) Derse karşı gösterdiği ilgiye,

d) Yarıyıl içindeki ilerlemesine bakarak ve takdir hakkını da kullanarak

“Geçer” veya “Başarısız” şekilde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Müdürlüğe teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. “Geçer” olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına giremezler. Bu derslerden “Başarısız” bulunan öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına alınır.

Derse Devam Zorunluluğu

Madde 15 — Öğrenciler ilk kez yazıldığı, devamsızlıkları nedeniyle tekrarlayacağı veya başarısız olduğu teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının %80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamadan/Laboratuvardan başarılı sayılabilmek için öğrenciler 55/100 almak zorundadırlar. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına giremezler.

Kayıt Yenileme

Madde 16 — İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’nda her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt yaptırmadıkları yarıyıl öğrenim süresine sayılır. Bu öğrenciler yine de öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini İstanbul Üniversitesinin belirlediği faiz oranı ile yatırmak zorundadırlar. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz.

Üst üste dört yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Yüksekokul ile ilişiği kesilir.

Derslere Yazılma ve Danışmanlık

Madde 17 — Derslere yazılma, kaydını yenilemiş olan öğrencinin, öğretim planında o yarıyıl için belirlenmiş olan zorunlu ve seçimlik derslerin adlarını Yüksekokul Öğrenci Bürosuna yazılı olarak bildirmesi ile gerçekleşir. Her öğrencinin bir karnesi bulunur. Yüksekokul Müdürlüğünün onayı ile görevlendirilen danışman öğretim elemanı derslere yazılma sırasında öğrenciye rehberlik eder ve karneyi onaylar. Öğrenciler derslere yazılma işlemini Üniversite Senatosunca belirlenen tarihler arasında tamamlamak zorundadır. Bu işlemi zamanında yerine getirmeyen öğrenciler, o yarıyıl içinde derslere yazılma ve sınavlara girme hakkını kaybeder. Öğrenciler, derslere yazılırken, daha önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları derslere, yarıyıl sırasına göre öncelik vermek zorundadır. Bir eğitim-öğretim yılında güz yarıyıl derslerine yazılabilmek için bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken güz yarıyıl derslerine; bahar yarıyıl derslerine yazılabilmek içinde, bir önceki öğretim yılından tekrarlanması gereken bahar yarıyıl derslerine ve her durumda alt yarıyıllarda (F) alınan derslere öncelikle yazılmak zorundadır.

Ön Koşullu Dersler

Madde 18 — Belirli bir dersin başarılmış olması, başka bir dersin alınabilmesinin ön koşulu olabilir. Hazırlık sınıfı ve birinci yarıyıl dışında, Bölüm Akademik Kurulunun belirleyip Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı bir alt yarıyılda yer alan belirli ders veya derslerden sınava girme hakkı alınmış olması ön koşul olarak kabul edilir. Hangi ders/derslerin bir başka dersin önkoşulu olduğu Öğretim Planında belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ

Başarı Notu

Madde 19 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı başarı dikkate alınır.

Yarıyıl içi çalışmaların türleri (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, proje, staj, seminer, laboratuvar vb.) ve yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkı oranları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az % 40, en fazla % 60’dır. Bu katkı oranları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Uygulaması olmayan derslerde başarı notu;

a) Yarıyıl içi (ara sınav) sınav notlarının ortalamasının % 40’ı,

b) Yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ı alınarak belirlenir.

Uygulama ve/veya laboratuvarı bulunan derslerde başarı notu;

a) Yarıyıl içi sınav notlarının (ara sınav) ortalamasının % 20’si,

b) Uygulama notunun (staj, seminer, proje, laboratuvar vb.) % 30’u,

c) Yarıyıl sonu sınav notunun % 50’si alınarak belirlenir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 20 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu 16 ncı maddede belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır.

Dersin sorumlu öğretim üyesi, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, normal frekans dağılımını gösteren başarı notlarının listesini Müdürlüğe sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Müdürlük tarafından ilan edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir.

Sözel

Harf ile

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1.50

Başarısızlık Sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Geçer (Derecelendirme Dışı)

G

_

Muaf (Derecelendirme Dışı)

M

_

(1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi tekrar almak, madde 14 hükümlerine göre derse devam zorunluluğunu yerine getirmek ve bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar.

Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

Madde 21 — Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi; Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) hesabında öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar vb. gibi dersler, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması hesabına alınmaz.

Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) not aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) aldığı dersleri tekrar alabilir. ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

Başarısızlık Durumu

Madde 22 — Başarılı ve başarısız öğrencilerin tanımı:

Başarı baraj notu en az 1.80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) "başarı baraj notu" nun altında kalan öğrenciler, "sınamalı öğrenci" sayılırlar. Sınamalı öğrencilere fazla ders yükü verilmez. Bu öğrenciler Yüksekokulda faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

AGNO’su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler "başarısız" duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu’nca belirlenen danışmanlar kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre "sınamalı veya başarısız" öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınavlar

Madde 23 — Bu Yönetmelikte geçen sınav kelimesi aşağıda yazılı sınavların tümünü ifade eder.

a) Ara (Vize) Sınavı: Yüksekokul eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

b) Mazeret Ara Sınavı: Mazeret ara sınavları, Yüksekokul Yönetim Kurulu’nca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayanlar için açılan sınavdır.

Sağlıkla ilgili mazeretler; Üniversite Hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan veya İ.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınmış raporla belgelenmesi gerekir.

c) Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

Sınavlar Yüksekokul Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için kimlik kartlarını ve/veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadır. Hangi nedenle ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak, ilgili öğretim elemanının kararıyla, uygulama sınavları uygulama yapılan alanlarda da yapılabilir.

Sınavlar yazılı, yazılı-sözlü veya sözlü olarak yapılabilir.

Ara Sınavlar

Madde 24 — Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı Yüksekokul Müdürü tarafından tespit ve ilan edilir.

Bir günde, Yüksekokul eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmek kaydıyla, mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının kaç defa ve hangi tarihte açılacağını Yüksekokul Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

Öğretim üyeleri ara sınav sonuçlarını, sınav tarihini izleyen iki hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne bildirir.

Yarıyıl Sonu Sınavları

Madde 25 — Her dersin yarıyıl sonu sınavı, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için:

a) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak,

b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların yüzde seksenine katılmak,

c) Uygulamalarda başarılı olmak zorunludur.

Ders ve uygulamaları ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı, uygulama için de aynen geçerlidir.

Sınavlarda Uyulması Gerekli Kurallar

Madde 26 — Yazılı sınavlar: Öğretim elemanları gözetiminde yapılır. Sınav süresi öğretim üyesi tarafından belirlenir. Sınavı verilen süre içinde bitiremeyenlerin sınav kağıtları alınır. Sınav başlangıcından 15 dakika sonra gelen öğrenci sınava alınmaz. Cevaplar Yüksekokul mühürü ile mühürlenmiş sınav kağıtlarına ya da ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan soru kağıtlarına yazılır. Sayfa adedi öğretim üyesi tarafından sınırlandırılabilir. Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda yazılı sınav kağıtları bir tutanak ile imha edilir.

Sözlü sınavlar: İlgili Ana Bilim Dalında görevli en az iki öğretim üyesinden oluşan jüri önünde yapılır. Yeterli öğretim üyesi bulunmadığı durumlarda jüri oluşumu ilgili Anabilim Dalı veya Bölüm Başkanı tarafından belirlenir.

Sınavda kopya yapan ya da kopya girişiminde bulunan veya kopya yaptığı sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan F (0.00) "sıfır" not almış sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından disiplin cezası verilir. Kopya yaptıran veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

Sınavlara ve Başarı Notuna İtiraz

Madde 27 — Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve başarı notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde, Yüksekokul Öğrenci Bürosuna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıdının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. Müdür, dersin öğretim üyesinin de içinde bulunduğu üç kişilik bir komisyon kurar ve bu komisyon, sınav kağıtlarını inceler, başarı notunun 19 uncu maddede belirtilen kriterlere uygun hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder ve kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, ilgili sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından müdür tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya görevlisi olmak üzere üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde öğrenciye Müdürlük tarafından bildirilir.

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakkı

Madde 28 — Öğrenciler dört yıllık lisans öğrenimini yedi yılda bitirmek zorundadır. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelik ve İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas, usul ve süreler içinde yerine getiremedikleri için Yüksekokuldan ilişiği kesilenlerden/kaydı silinenlerden, hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, ilgili Öğretim Kurumunun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını beşe indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda iki eğitim-öğretim yılı), üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksekokuldan ilişiği kesilir (kaydı silinir). Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler; o yıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler. Tek ders sınavından başarılı olabilmek için en az (DD) almak zorundadırlar.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınavı notuna göre belirlenir.

Öğrencilerin; mazeretsiz olarak süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.) Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin Yüksekokuldan kayıtları silinir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgelerin geri verilmemesi kaydı ile öğretim süre ve ek süresi işlememek üzere, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirtilecek süre kadar dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar, ancak, "basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar" gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğretim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, Yüksekokuldan kayıtları silinir.

Haklı ve Geçerli Nedenler:

a) Öğrencinin üniversite hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğrenimin aksaması sonucu doğacak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

e) Bir ceza mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle, bir fiilden dolayı öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g) Öğrencinin tutukluluk hali,

Ancak, bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuvar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilemez. (Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir.) Öğrenci, mazeret sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 30 — Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Müdürlüğe başvurması gerekir. Öğrenci isterse kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Yüksekokula girişte öğrenciden alınan belgelerden sadece diploması geri verilir. Diplomasının bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Lisans Diploması ve Mezuniyet Derecesi

Madde 31 — Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO’sunu en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu lisans diploması verilir.

Lisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık-kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli, kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son altı ay içinde çektirilmiş olması zorunludur.

Yüksekokulu bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, devam ettikleri bölüm, program ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuvar, bitirme projesi, başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

Öğrenim Belgesinde Mezuniyet Derecesi:

Başarı notu 3.50 (dahil) – 4.00 olanlara "Pekiyi"

Başarı notu 2.50 (dahil) – 3.49 olanlara "İyi" olarak belirtilir.

Başarı notu daha düşük olanların mezuniyet derecesi belirtilmez.

Diploma hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi verilir.

Özel Öğrenci Statüsü

Madde 32 — İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yüksek öğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Yüksekokul programında bulunan aynı içerikli derslerden Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. Değişim programından öğrenciler en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerin Yüksekokul programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve ara sınav zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

Yurt dışındaki anlaşmalı Üniversitelerden İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu’na gelen öğrencilere ise, Yüksekokul tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarına ilişkin bir özel öğrenci belgesi (Special student transcript) verilir.

Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kıyafet

Madde 33 — İstanbul Üniversitesinin kız ve erkek öğrencileri üniversite kampüsü içinde, dershane, laboratuar, klinik, poliklinik, kütüphane, sosyal tesisler, spor tesisleri, spor sahaları ve uygulama alanları ve koridorlarda başları açık, çağdaş giysiler içinde ve görünümde bulunmak zorundadırlar. Öğrencilerin uygulama alanlarında giyeceği üniforma yönerge ile belirlenir.

Sporcu Öğrenciler

Madde 34 — Milli Takım ve Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite veya Yüksekokul yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde girerler.

Madde 35 — 10/11/2000 tarih ve 26196 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile İ.Ü. Şişli Sağlık Yüksekokulu yönetimine devredilen İ.Ü. Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Ebelik Bölümü ve İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğrencileri de bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitimlerini tamamlarlar.

Geçici Madde 1 — İ.Ü. Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ve İ.Ü.Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümüne 1998 ve daha önce girişli öğrenciler de, başarısız oldukları dersler ile yeni aldıkları dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak;

a) Bu öğrencilerin bütünleme hakları saklı olup, güz ve bahar yarıyıl bütünleme sınavları bahar yarıyıl sonunda birlikte yapılır.

b) Bu öğrencilerde, üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli olan 1.80 AGNO şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni aldıkları derslerden DD veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sayılırlar.

c) 1999-2000 eğitim-öğretim yılından önce sınava girme hakkı kazanılmış dersleri olan öğrenciler için bu derslere devam zorunluluğu veya önkoşul aranmaz. Bu öğrencilerin anılan derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı ile belirlenir. 1999-2000 öğretim yılından önce başarılan dersler ve hak edilen notlara bağıl değerlendirme yöntemi uygulanamayacağından öğrencinin bu tarihten önce başarılı olduğu tüm derslerin yüz üzerinden verilen notları bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir.

Eski ve yeni öğrencilere bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak intibak sorunları, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla giderilir.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik 2000-2001 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksekokulu Müdürü yürütür.