ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- “Bu yönetmelik, 27.02.1960 tarihli ve 7460 Sayılı Kanunun 16.07.2003 tarihli 4947 Sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesine dayanılarak  hazırlanmıştır.”

Tanımlar

Madde 3-Bu yönetmelikte geçen;

Bakanlık                         : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bakan                             : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Eğitim ve Araştırma

Merkezi                          : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini , 

Başkan                           : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

                                          Başkanını,

Kurul                              : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

                                          Danışma Kurulunu,

 İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelerin Seçimi ve Görevlendirilmesi

 

Madde 4- Kurul, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında;Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler  ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi,Bakanlık Personel Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız  Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.

Kurulun Görevleri

Madde 5- Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.

b) Eğitim ve Araştırma Merkezince çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi - işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konulardaki eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirmek.

c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek.

d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı ve bu çalışmaların performansının geliştirilmesi ile ilgili  önerilerde bulunmak.

e) Eğitim programının ve araştırma konularının güncel gelişmelere göre yenilenmesi, yayın konularının ihtiyaca cevap verebilmesi ve kalitenin yükseltilmesi, Danışmanlık fonksiyonunun geliştirilmesi konularında tavsiyelerde bulunmak.

Kurulun Çalışma Esasları

Madde 6- Kurulun toplantı tarihinden önce idari ve mali  faaliyet raporları ile toplantı gündemi, toplantıya katılacak temsilcilere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilir. Bu raporlarda Eğitim ve Araştırma Merkezinin gelecek çalışma dönemine  ait politikalarına ilişkin görüş, proje, program ve teklifler de yer alır. Bu raporlar ve teklifler değerlendirilmek suretiyle gündem hazırlanır.

Toplantı ve Karar

Madde 7- Kurul her yıl Kasım ayının ikinci haftasında Başkan tarafından belirlenecek gün ve önceden üyelere duyurulan gündeme göre toplanır. Bakan, gerekli görmesi halinde Kurulu toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulu mevcut üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş hakim olur.

Danışma Kurullarının çalışmalarında vardıkları sonuçlar ve aldıkları kararlar, Kurul raportör üyesi tarafından tespit olunur ve hazır bulunan üyelere imzalattırılarak muhafaza altına alınır.

Sekreter ya Hizmetleri
Madde 8- Kurulun sekreter ya işleri Eğitim ve Araştırma Merkezi  tarafından yerine getirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 9- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.