İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİL MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Tanım ve Dayanak

Madde 1- Bu Yönetmelikle İstanbul Üniversitesine bağlı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesi uyarınca “İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi” (İ:Ü:D:M.) kurulmuştur.

Amaç ve Kapsam

Madde 2- İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinin amacı;

a)       Yurtiçinde gelişen ekonomik ve politik koşullar doğrultusunda İngilizce, Almanca, Rusça, Yunanca vb. gibi yabancı dillerin öğretimini yapmak.

b)       Yurtiçinde ve yurt dışında Türkçe öğretimi yapmak, bu amaçla yurt içinde ve dışında şubeler açmak, böylece yabancı uyruklulara, yurt dışında yaşayan Türk uyruklulara ve diğer isteklilere Türkçe öğretmek,

c)       Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve kamu kuruluşları ile ortak, eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın etkinliklerinde bulunmak,

d)       Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile yabancı dil ve Türkçe öğretimi konusunda işbirliği yapmak,

e)       Üniversitelerin Batı ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları ve Türk Dili ve Edebiyatı ile Eğitim bölümlerinin yabancı dil ve Türk Dili öğretim yöntemlerini geliştirebilmek için, araştırma ve uygulamalar yapmak,

f)        Üniversitelerin Batı ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı ile Eğitim bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleklerine yönelik uygulama programları düzenlemek ve staj yaptırmak,

g)       Politika, ekonomi, hukuk, turizm vb. çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik olarak yabancı uyruklulara Türkçe öğretimi yapmak,

h)       Yükseköğretim mezunlarına yönelik yabancılara Türkçe öğretimi konusunda teknik ve uygulamaları derslerin yapılacağı kurslar düzenlemek,

i)         Türkçenin yabancı dil ve anadil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konularda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

j)         Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmelere görevlendirildikleri ülkelerin dillerine yönelik yabancı dil ve Türkçe öğretim kursları açmak, staj yaptırmak.

k)       Yabancı dil ve Türkçe öğretimini daha verimli hale getirebilmek için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

l.    TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, video kaseti, bantlar hazırlamak, kitaplar, broşürler yayınlamak,

m.                  Yabancı dil öğretim yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmaktır.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 3- İstanbul Üniversite dil Merkezi’nin organları şunlardır;

a)        Dil Merkezi Başkanı,

b)       Dil Merkezi Yönetim kurulu,

c)        Yabancı dillerin Eğitim-Öğretim Yöneticisi,

d)       Türkçe Eğitim-Öğretim yöneticisi,

e)        Dil Merkezi Sekreteri.

Dil Merkezi Başkanı

Madde 4- Dil Merkezi Başkanı, İstanbul üniversite Rektörü tarafından üniversitede yabancı dil ve dil öğretimi alanında çalışan öğretim üyeleri arasından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere atanır ve süresi biten başkan yeniden atanabilir.

Başkanının görevi başında bulunamaması durumunda başkana, başkan yardımcısı vekalet eder. Başkanın 3 aydan fazla süreyle görevinin başında bulunamaması durumunda başkanlık görevi sona erer. Başkan, Dil Merkezinde veya üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki Başkan Yardımcısı atayabilir.

Madde 5- Başkanın görevleri şunlardır:

Dil Merkezinin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden ve denetlenmesinden Rektöre karşı sorumludur.

a)       Yönetim kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

b)       Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

Yönetim Kurulu

Madde 6- Yönetim Kurulu, Dil Merkezinin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından 3 yıl için İ.Ü:Dil Merkezi Başkanı tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından atanan ikisi başkan yardımcısı olmak üzere 6 öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ili karar verir.

Yönetim kurulunun karar haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanakları, üyelerin incelemesine her zaman açıktır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7- Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır.

Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve görevlendirilmeleri ile ilgili konularda başkanın tekliflerini inceler ve Rektörlük Makamına önerilmesine karar verir.

Başkanın her faaliyet yılı sonunda sunacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarısını karara bağlar.

Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar verir.

Dil Merkezi Eğiti-Öğretim Yöneticileri

Madde 8- Başkan, dil Merkezinde bulunan öğretim elemanları arasından 1 yabancı diller eğiti-öğretim yöneticisi 1’de Türk Dili eğitim-öğretim yöneticisi için o birimlerdeki görevliler tarafından yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan 3 adayı Rektöre önerir ve Rektör bu adaylardan birini üç yıl süreyle yöneticiliğe atar, süre bitiminde seçimler yenilenir. Eğitim-öğretim yöneticileri yeniden aday olabilir.

Eğitim-Öğretim Yöneticileri  Başkanın onayı ile en çok iki yardımcı seçebilir.

Eğitim-Öğretim Yöneticileri’nin görevleri:

a)        İlgili olduğu dil/dillerin öğretim sorunlarını düzenler ve yürütür.

b)       Göreve yeni başlayan öğretim elemanlarının mesleki açıdan gelişmelerini sağlar.

c)        Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ders gereçlerinin hazırlanmasını ve bu konudaki araştırmaların sonuçlandırılması için yükseköğretim kurumlarının yetkilileri ve diğer Merkez Yöneticileri ile işbirliği yapar.

Dil Merkezi Sekreteri

Madde 9- Dil Merkezi Sekreteri Merkez Başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Dil Merkezi Sekreterinin görev süresi üç yıldır.

Maddi 10- Dil Merkezi Sekreterinin görevleri şunlardır:

a)       Merkezin İdari İşlerinin başıdır ve Başkana karşı sorumludur.

b)       Büro ve iç hizmet görevleri için gereken sayıda personel çalıştırır. Bölüm Başkanının onayı ile, bu personel arasında gerekli iş bölümünü yapar.

c)       Bölüm içi ve bölüm dışı yazışmaları yürütür.

d)       Oy hakkı olmaksızın, Bölüm Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve raportörlük yapar; bu kurullarda alınan karaların yazılmasını, tebliğini ve saklanmasını sağlar.

e)       Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

İdari ve Akademik Hizmetlerin Yürütülmesi

Madde 11- Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Rektör tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Yüksek Öğretim Kanununa göre görevlendirilecek kişilerden karşılanır.

Mali Hükümler

Madde 12- Merkezin İta Amiri Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Başkanına devredebilir.

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.