Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin, ikinci bir eğitim-öğretim dalında lisans diploması almaları veya ikinci lisans programından ders almaları amacıyla yürütülen çift ana dal lisans ve yan dal eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çift ana dal lisans ve yan dal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Çift ana dal lisans: Öğrencilerin, lisans öğrenimleri boyunca, ana dal lisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans diplomasını almalarını sağlayan eğitim-öğretim programını,

b) İlgili Kurul: Fakülte Kurulu, Yüksekokul Kurulu veya Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

c) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu veya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

d) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) Rektör: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Yan dal: Öğrencilerin ilgi duydukları başka bir bölümde belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına imkân sağlamak amacıyla oluşturulan eğitim öğretim programını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Çift ana dal ve yan dal programlarının oluşturulması

MADDE 5 – (1) Çift ana dal lisans ve yan dal programları Üniversite bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilir.

(2) Çift ana dal lisans ve yan dal programları, program açmak isteyen bölümün başvurusu üzerine ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile gerçekleşir. Açılan programa hangi bölümlerden öğrenci kabul edileceğini programı açan bölüm belirler.

(3) Çift ana dal lisans eğitim-öğretimi en az 40, yan dal eğitim-öğretimi en az 20 krediden oluşur.

(4) Çift ana dal lisans veya yan dal programlarında alınması gereken dersler, ilgili bölümlerin ortak dersleri dışında olması şartıyla programı uygulayan bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Çift ana dal lisans veya yan dal programlarının kontenjanları Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde bölümler tarafından hazırlanarak yarıyılın/yılın başlangıcından önce ilân edilir. Her iki program için kontenjan, bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı asli öğrenci sayısının %5’i ile %20’si arasında olması şartı ile Senato tarafından belirlenir. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamada esas alınacak kriterler Senato tarafından belirlenir.

Programa başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Çift ana dal lisans veya yan dal programlarına başvurular Senatoca belirlenen tarihte ilgili bölümlere yapılır.

(2) Aynı anda birden fazla çift anadal diploma ve yandal programına kayıt yapılmaz. Ancak, aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

(3) Lisans öğrencileri, Üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılının başında, çift ana dal lisans veya yan dal programlarına başvurabilirler. Öğrencinin çift ana dal lisans programına başvuru yapabilmesi için genel not ortalamasının en az 3.20, yan dal programına başvurabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,70 olması gerekir. Ayrıca, her iki programa başvurabilmek için ana dal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer alması ve başvuruda bulunduğu döneme kadar ana dal lisans programında aldığı tüm dersleri başarmış olması şartı aranır.

(4) Çift ana dal lisans veya yan dal programlarına katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme aynı zamanda yapılır. Bu programlara kabul, ilgili bölümlerin uygun görmesi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

(5) Çift ana dal lisans veya yan dal programları, programlardaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı dönemleri plânlamada öğrencilere yardımcı olmak, programın amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanınca öğretim üyeleri arasından belirlenen bir danışman gözetiminde yürütülür.

Program süresi

MADDE 7 – (1) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat çift anadal lisans diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi; çift anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl, yandal programlarını bitiremeyen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla bir yarıyıl uzatılabilir.

Ders geçme esasları

MADDE 8 – (1) Öğrencinin çift ana dal lisans veya yan dal programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.

(2) Çift ana dal lisans veya yan dal programlarında alınan notlar hiçbir şekilde ana dal lisans programı not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

(3) Çift anadal programında hem birinci hem ikinci anadala ait bitirme çalışmaları ile farklı türdeki pratik çalışmaların yapılması zorunludur. Staj ve pratik çalışmaların eşdeğerliğine ve ikinci anadalda hangilerinin yapılması gerektiğine ilgili komisyon karar verir.

Programdan ayrılma ve ilişiğin kesilmesi

MADDE 9 – (1) Öğrenciler istekleri halinde çift ana dal lisans veya yan dal programlarından ayrılma hakkına sahiptir. Çift ana dal lisans veya yan dal programlarından ayrılmak isteyen öğrenciler ile bu Yönetmelikteki koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile çift ana dal lisans veya yan dal programlarından ilişiği kesilir. Çift ana dal lisans veya yan dal programlarında, iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir.

(2) Çift ana dal lisans veya yan dal programlarından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden bu programlara başvuramaz.

(3) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programı not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’e kadar düşebilir. Anadal programı not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir. Yandal programında ise anadal programındaki not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.30’un altına düşen öğrencinin kaydı silinir.

(4) Çift ana dal lisans diploması veya yan dal sertifikası alınabilmesi, ana dal lisans programından mezun olma şartına bağlıdır.

Mezuniyet ve dereceler

MADDE 10 – (1) Çift ana dal lisans programını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere, ana dal lisans ve çift ana dal lisans diploması verilir.

(2) Yan dal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere yan dal sertifikası verilir.

(3) Ana dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift ana dal lisans veya yan dal programını bitirmese bile, ana dal lisans programına ait diplomasını alabilir.

(4) Çift ana dal lisans programından ayrılan bir öğrenci, bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (Değişik:RG-21/5/2012-28299)

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve birimlerin ilgili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-21/5/2012-28299) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_____________

(1)     21/5/2012 tarihli ve 28299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Rize Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği”nin adı “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/8/2010

27663

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/5/2012

28299

2.       

 

 

3.