CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL KÖPEĞİ ARAŞTIRMA VE

YETİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik;  Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi’nin görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanı,  Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı

             Madde 4 — Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezinin amacı; dünya çapında üne ve ilgiye sahip,  genetik değeri olan Türkiye’deki kangal köpeği ırkının; korunmasına, yetiştirilmesine, beslenmesine, iyileştirilmesine ve biyolojik-genetik özelliklerine ilişkin araştırmalar yapmak, bu konuda bilimsel etkinlikler düzenlemek veya yapılacak etkinliklere katılmaktır.

             Çalışma alanı

             Madde 5 — Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezinin amaçları doğrultusunda kangal köpeklerinin; biyolojik-genetik özelliklerini ve uygun beslenme, yetiştirme ve sağlık programları uygulanarak ırkının korunması için doğru seleksiyon kriterlerini belirlemek ve bunları sahadaki yetiştiricilere de intikal ettirmektir.

             Merkezin yönetim organları

             Madde 6 — Merkezin yönetim organları;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulundan

             oluşur.

             Müdür

             Madde 7 — Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Müdürü, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün üç aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Rektör, Müdüre yardımcı olmak amacıyla en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdüre üç aya kadar vekalet edebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

             Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

             Madde 8 — Müdür, Yönetim Kurulunun aldığı kararlar ve hazırladığı çalışma programını uygular. Her faaliyet dönemi sonunda, Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Yönetim Kuruluna sunar.

             Yönetim kurulunun oluşumu

             Madde 9 — Cumhuriyet Üniversitesi Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanlarından Müdürün önereceği iki kat aday arasından, Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur.

             Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

             Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine, her ay ya da gerektiğinde daha sık toplanır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             Madde 10 — Yönetim Kurulunun görevleri; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.