AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

                b) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

                c) Merkez : Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

                ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                d) Genel Kurul: Merkezin Genel Kurulunu,

                e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

                ifade eder.

                Merkezin amacı ve görevleri

                MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve görevleri şunlardır:

                a) Üniversitede çalışan akademik ve idari personelin 3-6 yaş grubu çocukları ile kontenjan eksiği halinde personelin referansı ile alınacak çocukların eğitim bilimi gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan gelişimleri ile yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak için gerekli ortamı sağlamak suretiyle velilere yardımcı olmak,  çocukların bakım ve eğitimlerinin yanında anne-babaya daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlayarak onların iş gücü verimlerini artırmak,

                b) Çocukları ilköğretime hazırlamak, Türkçelerini geliştirmek, problem çözme, düşünme ve karar verme alanlarında beceri kazandırmak,

                c) Eğitimin sürekliliği için okul ve aile arasında iletişim  kurmak, desteklemek ve devam ettirmek,

                ç) Ailelerin eğitim konusundaki sorunlarına eğitim programlarıyla yol göstermek,

                d) Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkanlarını dikkate almak,

                e) Üniversite öğrencilerinin alanlarındaki eğitimleri ile ilgili uygulamalı bilgi ve becerilerini artırmak.

                Merkezin organları

                MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

                a) Merkez Müdürü,

                b) Genel Kurul,

                c) Yönetim Kurulu.

                Merkez müdürü

                MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Merkez Müdürünün görevinden ayrılması halinde yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

                (2) Merkez Müdürü, görevlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından birini üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

                (3) Merkez Müdürünün, görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlerini Rektör tarafından görevlendirilen kişi yürütür.

                Merkez müdürünün görevleri

                MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

                a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

                b) Yıllık çalışma ve faaliyet programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak, alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

                c) Yıl sonunda Merkezin çalışmaları hakkında Rektörlüğe rapor sunmak,

                ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

                Genel kurul

                MADDE 9 – (1) Genel Kurul; Eğitim Fakültesi Dekanının başkanlığında, Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Afyon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ve Afyon Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen  on üyeden oluşur.

                (2) Genel Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

                (3) Genel Kurul, Eğitim Fakültesi Dekanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurula Eğitim Fakültesi Dekanı başkanlık eder.

                (4) Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

                Genel kurulun görevleri

                MADDE 10 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

                a) Yönetim Kuruluna üye seçmek,

                b) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık faaliyet raporu, çalışma planı, araştırma projeleri, personelin yetki ve sorumlulukları, çalışma zamanları, uygulama esasları ve eğitim faaliyetlerine ait çalışmalarla ilgili görüş bildirmek,

                c) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

                Yönetim kurulu

                MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Eğitim Fakültesi Dekanı, Merkez Müdürü ve Genel Kurulun kendi içinden seçeceği dört üyeden oluşur. Eğitim Fakültesi Dekanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

                (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

                (3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Eğitim Fakültesi Dekanı gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

                (4) Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

                Yönetim kurulunun görevleri

                MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

                b) Genel Kurulca alınacak kararların yürütülmesini sağlamak,

                c) Merkez Müdürünce hazırlanan program önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

                ç) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen görevleri yapmak,

                d) Kendi sorumluluk alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

                Uygulama alanı ve personel ihtiyacı

                MADDE 13 – (1) Merkezin uygulama alanı Rektörlükçe tahsis edilecek ünitelerdir.

                (2) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Merkezin ihtiyaçları Merkez Müdürü tarafından belirlenir.

                Yürürlük

                MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.