ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BOR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelik ile (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d/2 maddesi uyarınca Bor Uygulama ve Araştırma Merkezi (BORAM) kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen;

Rektör: (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

Fakülte: (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini,

Dekan: (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanını,

Müdür: (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

Merkez: (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bor Uygulama ve Araştırma Merkezini,

Bölümler: (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin konu ile ilgili bölümlerini

ifade eder.

Merkezin Amaç ve Görevleri

Madde 3 — a) Bor ve bor ürünleri ile ilgili deneysel araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak, geliştirmek,

b) Bor ve bor ürünleri konularında AR-GE çalışmaları yapmak, projeler hazırlamak,

c) Bor konusunda mevcut üretim yöntemlerini geliştirmek, yeni üretim yöntemlerini araştırmak,

d) Bor tesisleri atıklarının yarattığı çevre sorunlarına çözüm getirmek,

e) Resmi ve özel kuruluşların isteği üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

f) Bor ve bor ürünleri ile ilgili kuramsal ve deneysel çalışmalar yapacak öğretim elemanlarının ve öğrencilerin projelerini desteklemek,

g) Resmi ve özel kuruluşların bor ve bor ürünleri ile ilgili teorik ve deneysel araştırmalarına bilimsel ve teknik destek vermek,

h) Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak,

ı) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, bor uygulama araştırma merkezleriyle işbirliğini sağlamak,

i) Bor kimyasalları ve uç ürünlerinin laboratuvar ve pilot ölçekte üretimi için alt yapıyı kurmak, geliştirmek,

k) Merkezde üretilen çalışmaları duyurmak amacı ile panel, seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifika ve ödül vermektir.

Merkezin Organları

Madde 4 — a) Merkez Genel Kurulu,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Müdürüdür.

Merkez Genel Kurulu

Madde 5 — Merkez Genel Kurulu, Dekan, Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcıları, üniversitenin ilgili bölümlerinin bölüm başkanları ile ilgili bölümlerin akademik kurullarının belirleyeceği birer öğretim üyesinden oluşur. Merkez Genel Kurul üyelerinin görev süreleri 3 yıldır.

Merkez Genel Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında her öğretim yılının başında ve sonunda olağan, gerek gördüğü durumlarda müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Merkez Genel Kurul toplantıları salt çoğunluk ile yapılır.

 

Merkez Genel Kurulunun Görevleri

Madde 6 — a) Merkez Müdür adaylarını ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu incelemek ve onaylamak,

c) Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine yeni araştırma birimlerinin kurulmasını veya mevcut birimlerin kapatılmasını önermek ve bunların çalışma kurallarını saptamak,

d) Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararı almak,

e) Bu Yönetmelikte yapılması düşünülen değişiklikler konusunda Rektörlüğe önerilerde bulunmaktır.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcıları ve fakültelerin bölüm öğretim üyeleri arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl süre için seçilen 4 üye ile birlikte 7 kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu toplantıları salt çoğunluk ile yapılır. 

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 — a) Merkezin genel çalışma planını düzenlemek,

b) Merkezin Genel Kurulca saptanan ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,

c) Araç, gereç ve kaynak kullanımının araştırıcılar arasında paylaşılmasında bir program geliştirerek yardımcı olmak,

d) Merkezde yürütülen araştırma projelerinin durumunu denetlemek,

e) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak,

f) Merkezde gerçekleşen ya da Merkezce desteklenen tüm yayınların, çalışmaların kullanımları ile ilgili esasları belirlemek ve karar almak,

g) Merkezde yeni araştırma birimlerinin kurulması ya da var olan birimlerin kapatılması için Merkez Genel Kuruluna öneri sunmak ve bunların işleyiş ve denetimini sağlamak,

h) Araştırma projelerini yürüten elemanların uygulama ve yayın konularında gereksinimleri olan mali destek isteklerini karara bağlamaktır.

Merkez Müdürü

Madde 9 — Merkezin Müdürü, Merkez Genel Kurulunca seçilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görev süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

Müdür, Fakülte öğretim üyeleri arasından 2 yardımcı seçer. Merkez Müdürünün görevinin son bulması halinde, Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 10 — a) Merkezi temsil etmek, gündem hazırlayarak Merkez Yönetim ve Merkez Genel Kurulunu toplamak, başkanlıklarını yapmak,

b) Merkez Müdür Yardımcılarını seçmek,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, araştırma birimlerinin denetlenmesini ve işbirliğini sağlamak, bu birimler arasında personel görev değişikliği yapmak,

d) Her yıl sonunda Merkez Genel Kuruluna ve Rektörlüğe merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek. 

Merkezin Araştırma Birimleri

Madde 11 — a) Kimyasal analiz laboratuvarları,

b) Tane boyutu analiz laboratuvarı,

c) Proses araştırma laboratuvarları,

- Cevher hazırlama laboratuvarı,

- Kimyasal proses laboratuvarı,

- Solvent Ekstraksiyon laboratuvarı,

d) Bor kimyasalları ve uç ürünleri araştırma laboratuvarı,

e) Tesis planlama ve projelendirme birimi,

f) Kayıt, arşiv, dokümantasyon ve eğitim birimi,

g) Merkez Genel Kurulunun uygun göreceği diğer birimlerden oluşur.

 

Merkezde Hizmetin Yürütülmesi

Madde 12 — Merkezin hizmetlerinin yürütülmesinde fakülte olanaklarından yararlanılır. Bu konudaki düzenlemeler Merkez Müdürü ve Dekan tarafından yapılır.

Diğer Hükümler

Madde 13 — Bu Yönetmelikte yer almayan konularda, genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-31/3/2015-29312)  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

   _________________

   1Bu Yönetmeliğin adı 31/3/2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Osmangazi Üniversitesi Bor Uygulama ve Araştırma Merkezi (BORAM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.