SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL, MANYETİK VE YARIİLETKEN MALZEMELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Biyomedikal, Manyetik ve Yarıiletken Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Biyomedikal, Manyetik ve Yarıiletken Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BİMAYAM): Sakarya Üniversitesi Biyomedikal, Manyetik ve Yarıiletken Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimleri ile koordineli çalışmak, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak, destek sağlamak, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Merkezdeki cihazların günün şartlarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje alma/yürütme potansiyelini artırmak.

c) Sanayi kuruluşları, diğer kamu kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik hizmet vermek.

ç) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçları sanayiye aktarmak.

d) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttıran ve tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltan veya ortadan kaldıran çevre dostu ürünler geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli altyapıları kurmak ve bunların işletmesini gerçekleştirmek.

b) Faaliyet alanları ile ilgili konularda eğitim, temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, teknoloji transferi, girişimcilik, danışmanlık ve ticarileştirme faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin imkânlarını Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilke ve kurallar çerçevesinde yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile diğer araştırmacı ve kullanıcılara kesintisiz hizmet verecek şekilde kullanıma açmak.

ç) Özel sektör, yükseköğretim kurumları ve kamu kurumları ile iş birliği içinde projeler hazırlamak ve bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen projeleri yürütmek.

d) Ulusal ve uluslararası kaynaklarla ve kendi gelirleriyle araştırma projeleri yürütmek.

e) Merkezde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikrî ve sınai mülkiyet haklarının alınması, korunması ve kullanım haklarının diğer özel ve tüzel kişilere verilmesi konularında gerekli tedbirleri almak.

f) Merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili fikrî ve sınai mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmeti vermek, hakların alınmasına destek sağlamak.

g) Kullanıcılara, cihazların kullanımı ile laboratuvar güvenliği konusunda eğitim vermek.

ğ) Kalite güvence sistemi ve standartları, akreditasyon, çevre, etik ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak Merkez ve çalışanlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

h) Yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili mevzuat çerçevesinde protokol, sözleşme ve/veya anlaşmalar ile iş birlikleri yapmak.

ı) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, Ar-Ge ve yenilik fuarı düzenlemek veya düzenlenenlere katılmak.

i) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların hizmet ihtiyaçlarını yönetim kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma Merkezinin Yönetim Organları, Görevleri,

Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulunca önerilen üç aday arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcılarından birisi katılır. Müdür yardımcısı Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcılarının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini stratejik hedefleri ve eylem planına uygun şekilde yürütmek, çalışmaların düzenli ve etkin olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

b) Merkezin ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezde yürütülen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve Yönetim Kuruluna rapor etmek.

ç) Merkezde görevlendirilecek personeli Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin bütçesi, eylem planı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili Merkezin menfaatlerini koruyucu önlemleri almak.

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

g) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

ğ) Müdür, görev ve yetkilerinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu; Üniversite, diğer üniversiteler, özel sektör ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından belirlenerek, Müdür tarafından Rektörlüğe önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen altı üye ve Müdürle birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak iki ayda bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Üyeliği sona eren üyenin yerine yenisi aynı usul ile görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini de dikkate alarak Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

c) Müdürün, faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanlarında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek.

e) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonlarının oluşturulmasına yardımcı olmak.

f) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birlikleri ve yeni yatırım ihtiyacı gibi stratejik hususlara karar vermek, ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

ğ) Merkezin Müdür adaylarını belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre önermek.

h) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

(2) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hâllerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla Müdüre devredebilir.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyelere ek olarak Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla yirmi kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, stratejik hedefleri ve eylem planıyla ilgili konularda öneri, görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

c) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyacağı diğer konularda danışmanlık hizmeti vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında vereceği hizmetlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.