ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (ESAM): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,

             d) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Toplumun sosyal ve ekonomik gelişmesini ilgilendiren tüm alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, yapılmasına destek vermek ve bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ve diğer ilgililerle paylaşmak,

             b) Sosyal ve ekonomik konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre danışmanlık hizmeti vermek,

             c) Bolu ilinin sosyal ve ekonomik gelişmesine olumlu katkıda bulunacak projeleri gerçekleştirmek; özellikle, Bolu ilinin eğitim, kamu sağlığı sorunlarının çözümü için projeler üretmek ve bu projelerin yapılmasını desteklemek; Bolu ilinin sanayi ve ticaret yapısını dikkate alarak, ilin nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak için eğitim kursları ve sertifika programları açmak,

             ç) Üniversitenin tüm birimleriyle etkin bir şekilde çalışmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, öğretim elemanı ve öğrenci değişiminde koordinasyon sağlamak,

             d) Üniversitenin uluslar arası değişim programı çerçevesinde eğitim, araştırma ve dil öğrenimi uygulamalarına en etkin bir şekilde katılmasına katkıda bulunmak.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:

             a) Sosyal ve ekonomik konularda ve alanlarda bilimsel araştırmalar yapar ve yapılmasına destek verir.

             b) Yapılan araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşır.

             c) Sosyal ve ekonomik konu ve alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapma imkanlarını geliştirir.

             ç) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Proje Grupları

             Organlar

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Müdür; ekonomik ve sosyal konularda araştırma ve uygulama deneyimi olan, Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

             (2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekalet eder. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

             (3) Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             b) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek,

             c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak,

             ç) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

             d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

             e) Merkezi temsil etmek,

             f) Rektör tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından ekonomik ve sosyal konularda araştırma ve uygulama çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar verilmiş sayılır.

             (3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

             b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

             c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak,

             ç) Üniversite Senatosunda görüşülerek kabul edilecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak,

             d) Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek,

             e) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe zamanında iletilmesini sağlamak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde Türkiye’nin ve Bolu ilinin ekonomik ve sosyal gelişmesini ilgilendiren tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişilerce belirlenen temsilciler ve ekonomik ve sosyal gelişmeler alanında çalışma amacı ve faaliyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen birer üye olmak üzere Rektör tarafından re’sen veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine iki yıl için görevlendirilecek en fazla yirmi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.

             Proje grupları

             MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

             (2) Proje grupları proje konusuna uygun yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendirilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje yöneticisi tarafından giderilmeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.