İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde l — Bu Yönetmelik İstanbul Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliksin değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2 — Döner Sermaye İşletmesi'nin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşa­ğıda gösterilmiştir.

a)  Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar île gerçek ve tüzel kişiler tarafın­dan talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

b) Klinik; poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde, insan, hayvan, bitki ve her türlü madde, malzeme üzerinde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameli­yat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hiz­metler yapmak, bu amaçla yataklı-yataksız, sabit, geçici, gezici sağlık tesisleri, uygulama ec­zanesi, kreş ve gündüz bakım evleri işletmek ve sağlık bilimleri ile ilgili, eğitim programla­rı düzenlemek, ilaç üreticilerinin çeşitli nedenlerle imha etmek İstedikleri ilaçlan, kimyasal­ları "1262 sayılı kanuna" göre imha etmek bu yolla elde edilen ürünleri pazarlamak,

c)  Birimlerin faaliyet alanı ile ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, restorasyon, radyo-TV dahil yayın faaliyetleri yapmak ve raporlar düzenlemek,

d)  Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği, insan sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve raporlar düzenlemek,

e) Yetiştirilecek veya üretilecek her türlü bitkisel, hayvansal ve mineral nitelikte ürün­lerle ilgili mal ve hizmet üretiminde bulunmak, etolonaj, tarla ve bahçe bitkilerinin muaye­nesi ile gerektiğinde bunların tedavisi, plan, proje teknik tarım araçlarının deneyleri, prototip yapımı ve benzeri ile bunlara ilişkin raporları düzenlemek, tarımsal sorunlara çözüm getire­cek uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kulla­nımını sağlamak, bu yolla elde edilen ürünleri pazarlamak,

f)  Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünlerin önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satıl­ması için satış ve teşhir yerleri açmak,

g)  Faaliyet alanı ve konularında bilgisayar teknolojisine dayalı yazılım, donanım, ile­tişim hizmetlerini (internet, web dahil) sunmak,

h) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve ya­yım hizmetlerini yapmak,

i) Her türlü ağaç, metal, çini, seramik, model, tasarım, denetim, mekanik deneyler, tekstil, dericilik, atölyeleri hizmetleri vermek, kalite kontrolü yapmak, her türlü mekanik elektrik ve elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa et­mek,

j) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programlan ve yarışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programlan düzen­lemek ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek.

Yönetim Organları

Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Ku­ruludur. İta amiri Rektör'dür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, de­kanlara, enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme kurulu. Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü olabilir) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 106,480.000 TL dir.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde l inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.                        :

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile aşağıdaki Yönetmelikler yürür­lükten kaldırılmıştır.

a) 17/9/1984 tarih ve 18518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

b)  16/7/1984 tarih ve 18460 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye işletmesi Yönetmeliği,

c)  11/7/3 984 tarih ve 18455 sayılı Resmî Gazete'de yay unlanarak yürürlüğe giren Or­man Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

ç) 14/7/1984 tarih ve 18458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İs­tanbul Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

d)  12/7/Î984 tarih ve 18456 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

e)  7/U/I984 tarih ve 18568 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dişhekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

f) 2/11/1984 tarih ve 18563 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ec­zacılık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

g) 8/7/1984 tarih ve 18452 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ve­teriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

h) 26/3/Î985 tarih ve 18706 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

ı) 2Ö/9/Î984 tarih ve 18521 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hu­kuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

i) 15/8/1984 tarih ve 18490 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İk­tisat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

j) 28/6/1984 tarih ve 18445 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş­letme Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

k) 27/6/1984 tarih ve 18444 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Si­yasal Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

I) Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü olarak 27/6/1984 tarih ve 18444 sayılı Res­mî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermaye İsletmesi Yönetmeliği 30/1/1996 tarih ve 22519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Döner Sermaye İsletmesi Yönetmeliğinin Adının ve Beşinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü),

m) Su Ürünleri Yüksekokulu olarak 5/4/1985 tarih ve 18716 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 10/1/1996 tarih ve 22519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Su Ürünleri Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiş­tirilmesine Dair Yönetmelik (Su Ürünleri Fakültesi),

n) 5/5/1985 tarih ve 18745 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Film Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 10/11/1986 tarih ve 19277 sayılı Resmî Ga­zete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile, 10/3/1988 tarih ve 19750 sa­yılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği,

o) 20/10/1985 tarih ve 18904 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (Ünisam) Döner Sermaye işlet­mesi Yönetmeliği,

ö) 10/2/1989 tarih ve 20076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

p) 29/12/1989 tarih ve 20387 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

r) 10/6/1990 tarih ve 20544 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye işlet­mesi Yönetmeliği,

s) Basın-Yayın Yüksekokulu olarak 14/6/1987 tarih ve 19487 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 10/1/1996 tarih ve 22519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (İletişim Fakültesi) 15/12/1990 tarih ve 20726 sayılı Resmî Gazete'de yayımla­nan yönetmelik değişikliği,

ş) 2/10/1988 tarih ve 19947 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ad­li Tıp Enstitüsü Döner Sermaye İsletmesi Yönetmeliği,

t) 13/5/1994 tarih ve 21933 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

u) 1/10/1988 tarih ve 19946 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kardiyoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

ü) 26/12/1988 tarih ve 20031 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Onkoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

v) 29/5/1991 tarih ve 20885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Göz Hastalıkları, Kornea Transplantasyonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Serma­ye İşletmesi Yönetmeliği.

Geçici Madde l — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşlet­melerinin bütün mal varlığı ve personeli bu Yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesi­ne devredilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden-önce İstanbul Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri bünyesinde mevcut döner sermaye işletmesi yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar es­ki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 7 —Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönet­melik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.