UŞAK ÜNİVERSİTESİ SU VE TOPRAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SUTOAM): Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Su ve toprak kaynakları potansiyelini ve bu potansiyelin geliştirilmesi imkânlarını, Uşak ili ve çevresi başta olmak üzere, Türkiye genelinde incelemek,

b) Kurumlar arası gerekli eşgüdüm ve planlamayı sağlayarak, kısa ve uzun vadeli etkilere karşı iyileştirme ve koruma çalışmaları planlamak ve yürütmek,

c) Ulusal ve uluslararası boyutlarda toprak ve su kaynaklarının araştırmalarını yapmak, bu kaynaklarla ilgili eğitim, bilimsel yayın ve yazım konularını gerçekleştirmek,

ç) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlarla, basın ve kamuoyu ile devamlı temas halinde olunarak işbirliği sağlamak; bu kaynakların etkili kullanımı yönünde son gelişmeleri yakından takip ederek araştırma ve çalışma sonuçlarını bölge ve yurt çapında kamuoyu ile paylaşmak ve uygulama esnasında ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünde yardımcı olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilmiş olan amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Su ve toprak kaynaklarının etkili kullanımı yönünde bölgedeki ilgili kurumları bilgilendirmek ve pratik bilgiler vermek ve bu konuda ilgili bakanlıklar ve genel müdürlükler ile meslek odaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

b) Küresel iklim değişikliği ile ilgili çalışmaları yaparak bölgedeki toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek,

c) Yeraltı ve yerüstü suyu kaynakları ile ilgili bir envanter oluşturarak bölgedeki hidroelektrik enerji potansiyelinin etkili kullanımı yönünde araştırmalar yürütmek,

ç) Uşak ili ve çevresi başta olmak üzere yurdun diğer yörelerindeki su ve toprak kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyo-ekolojik araştırmalarını yapmak, bu kaynakların ekonomik ve güvenli kullanımı yönünde araştırmalar gerçekleştirmek ya da bu amaçla yapılacak araştırmaları yönetmek,

d) Dünyada yapılmış ya da halen yapılmakta olan tarım alanları ile ilgili toplulaştırma projelerini inceleyerek, bu konuda ortaya çıkan gelişmeleri ülke pratiğine kazandırmak,

e) Su ve toprak kaynakları ile ilgili ilave lisans ve lisansüstü derslerin öğretim programlarına alınabilmesi için gerekli hazırlıkları yaparak ilgili bölüm ve anabilim dalı başkanlıklarına öneride bulunmak, konuyla ilgili yapılacak yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası çalışmalarda disiplinler arası eşgüdümü sağlamak,

f) Farklı disiplinlerin katılımı ile su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve etkili kullanımı yönünde yöresel ve bölgesel projeler geliştirmek ve bu amaçla hazırlanan projelere destek olmak,

g) Bölge için uygun bahçe ve tarla bitkilerinin üretiminde zorlukları tespit ederek çözüm yöntemlerini ortaya koymak ve özellikle bölge için uygun endüstriyel bitkilerle ilgili bir envanter oluşturmak ve bu bitkilere dayalı sanayi tesislerinin kurulması ve yenileştirilmesi ayrıca bu tesislerde üretim artışının sağlanması konusunda araştırma yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,

ğ) Su ve toprak kaynakları ile ilgili yeni gelişmeler konusunda kurslar, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenlemek,

h) Su ve toprak kaynakları ile ilgili çalışma ve araştırmaları toplayan bir veri bankası oluşturmak ve arşiv kurmak, Merkez tarafından yapılan çalışma ve araştırmaları yayımlayarak gerekli yerlere dağıtımını sağlamak,

ı) Bölgemizdeki su ve toprak kaynaklarının etkili kullanımı için sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğü hallerde Müdür, bu süre tamamlanmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün altı ay görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Müdür, Rektöre karşı birimin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda yardımcılarından biri ona vekâlet eder.

(2) Müdür yardımcılarının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda vekalet etmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün göstereceği iki kat aday arasından Danışma Kurulu tarafından üç yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak, onaylanmak üzere Müdüre sunmak,

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Üniversiteye bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin İnşaat, Kimya, Maden ve Makine Mühendisliği Bölümleri, Ziraat Fakültesi Bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesinin Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümleri bölüm başkanları ile ilgili Anabilim Dalı başkanlarından oluşur. Ayrıca Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi Danışma Kurulunda yer alır.

(2) Yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna üye seçmek,

b) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.

Araştırma grupları

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkez amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda araştırma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan araştırma grubu, proje ile ilgili bir raporu Müdüre sunmakla yükümlüdür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.