EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

 

 Kapsam ve Dayanak

 Madde 1- Bu Yönetmelik Ege Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in değişik 2 nci Maddesine Göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2- Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır.

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, panel, sempozyumlar düzenlemek, her seviyede kurslar açmak,

b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi, danışmanlık, eğitim organizasyonu ve bunlara ilişkin her türlü raporları hazırlamak,

c) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,

d) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı yataksız ve geçici kuruluşları işletmek,

e) Her türlü basım ve yayım işlerini yapmak,

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak,

Döner sermaye işletmesi çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunmayı ön planda tutar.

Yönetim Organları

 Madde 3- Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İta amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Madde 4- Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir Rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur.

Başkanın çağrısı ile ve çoğunlukla toplanılır, çoğunlukla karar alınır.

Uygulanacak Hükümler

Madde 5- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sermaye Limiti

Madde 6- Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 372,800,000 TL.dır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 7- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan eğitim öğretim, araştırma ve uygulama birimleriyle ilgili tüm döner sermaye işletmesinin aşağıda yazılı olan yönetmelikleri.

28/6/1984 tarih ve 18445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 7/10/1991 tarih ve 21014 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,     28/12/1995 tarih ve 22507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,     27/7/1993 tarih  ve 21650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 18/4/1984 tarih ve 18376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 13/11/1984 tarih ve 18574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 22/5/1984 tarih ve 18408 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 9/6/1994 tarih ve 21955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi İlaç Araştırma-Geliştirme ve Farmakokinetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 5/10/1994 tarih ve 22072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 28/6/1984 tarih ve 18445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 12/2/1991 tarih ve 20784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 21/7/1990 tarih ve 20581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,     29/8/1991 tarih ve 20975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Ege Üniversitesi bünyesinde mevcut döner sermaye işletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak olan döner sermaye işletmesine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut döner sermaye işletmelerinin yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 8- Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.