AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR VE BATI ANADOLU BÖLGESİ ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Afyonkarahisar ve Batı Anadolu Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar ve Batı Anadolu Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon ili ve Batı Anadolu Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Eğitim-Öğretim Kurs Programları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Afyonkarahisar ili ve Batı Anadolu Bölgesinde arkeoloji alanında araştırma ve uygulamalar yapmak ve bu amaca hizmet edenlere destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için yüzey araştırmaları, kazılar, onarımlar, etütler, yayınlar yapar; konferans – sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenler; bilimsel arşivler ve etüt koleksiyonu oluşturur; ulusal ve yabancı müzeler ile yabancı enstitüler ve mesleki kuruluşlarla ve ayrıca gerekirse bu faaliyetler için diğer üniversiteler, müzeler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

Eğitim programı

MADDE 7 – (1) Merkezin kazı ve araştırma faaliyetlerine katılan lisans ve lisansüstü öğrencilerin başarısı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla normal eğitimlerine yansıtılabilir. Bunun koşulları Merkezin teklifi üzerine fakülte kurulları tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından bölgeyle ilgili araştırma ve yayınları olan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere tarih veya arkeoloji bölümü öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Merkez Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Rektörlükçe görevlendirilen toplam altı kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu, öğretim üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili araştırma projelerinin taslak çerçevesinin hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, araştırma yapacak kişiler ve birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları takip etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Araştırma projeleri ile bu projelerin sonunda yapılacak yayınlar ile ilgili esasları düzenlemek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu, fakülte anabilim dalı ve arkeoloji bölümünün tüm öğretim üyelerinden oluşur. Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulunun toplantısına katılabilirler.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; sürekli araştırma, kazı ve yayın faaliyetleri konularında Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programları değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Üniversite Rektörüdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.