ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TTO): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Merkez Organları ve Görevleri

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi yönünde evrensel yaklaşımlar izlenerek ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, beş modül kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri; Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetleri sunmak, Üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturmak, yurt içi veya yurt dışındaki teknoloji transfer ofisi merkezleri ile ağ yapılanma faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

b) Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler; ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratmak ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmalarını geliştirmek ve etkinlikler düzenlemek.

c) Proje geliştirme ve yönetim hizmetleri; sanayi ile Üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretmek, proje geliştirilmek ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlamak, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlemek, sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme hastalıklarının tedavisi yönünde projeler yürütmek.

ç) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve lisanslama hizmetleri; fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dahil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.

d) Girişimciliğin geliştirilmesi ve şirketleşme hizmetleri; girişim sermayesine ulaşma, iş kurma danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sağlamak ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenlemek, kuluçka merkezi gibi yapıların kuruluşuna destek olmak.

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanlarından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Rektörün onayı ile en fazla iki müdür yardımcısı belirleyebilir. Müdür, gerektiğinde müdür yardımcılarından birisine Rektöre bilgi vermek suretiyle vekâlet verebilir. Müdür yardımcılarından birisi Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanlarından veya personelinden, diğeri Üniversite-sanayi işbirliği alanında hizmet veren teknoloji transfer ofisi, teknoloji kuluçkalığı, teknopark veya inovasyon merkezi gibi yapılarda görev almış, bu yapılar ile ilgili proje geliştirme ve yönetme deneyimi bulunan, sanayinin problemlerini teşhis ve tedavi yönünde çeşitli projelerde görev alarak deneyim sahibi olan, öncelikle ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesi bulunan ve ilgili mevzuata göre istihdam edilen kişiler arasından seçilir.

(3) Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna rapor vermek.

e) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.

f) Merkezin ve projelere yönelik teşkil edilen çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Yönetim Kuruluna ilerleme raporu sunmak.

g) Çalışma gruplarında görevlendirilmesi uygun olacak personeli belirlemek ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından belirlenen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek oluşturmak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Merkezin stratejisini, uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörün bilgisine sunmak.

d) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektöre sunmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusundaki, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan faaliyet ve projelere destek sağlamak.

f) Merkez amaçları doğrultusunda yapılması planlanan tüm harcama ve yatırımları Rektöre sunmak.

g) Çalışma gruplarını ve bu gruplarda yer alacak personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin yukarıda belirtilen amaçlarına hizmet edecek şekilde farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup liderleri Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya ilgili sektörden Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından, Merkez Yönetim Kurulunca seçilirler ve asgari bir yıl süreyle ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilirler. Süresi dolan çalışma grubu liderleri, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.