AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,

b) Araştırmacı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan her türlü omurgalı hayvanı,

ç) Deney materyali: Canlı omurgalı hayvanlar dışında kullanılacak hayvan kaynaklı her türlü organ, doku ve hücre materyalini,

d) Merkez (AKÜ-DEHAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

g) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri,

ğ) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların, sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için, gerekli alt yapının oluşturulması, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretiminin ve bakımının yapılması, deneysel araştırmalar için temel laboratuar gereksinimleri ve teknik koşulların sağlanmasıdır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak,

b) Araştırmacılara denek, teknik ekipman ve araştırma ortamlarını oluşturmak,

c) Üniversitede deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek, bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Araştırmalarda hayvan kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek,

d) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve konferanslara gerekli altyapıyı hazırlamak,

e) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

f) İlgili araştırma-uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

g) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; deney hayvanları üzerinde en az üç deneysel araştırması Science Citation Index-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış, Üniversitede tam gün çalışan Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün görevinden ayrılması halinde yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişi için gerekli bütün tedbirleri almak ve uygulamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek,

d) Merkezde yürütülen çalışmaların merkezin işleyiş kurallarına, laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek,

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek,

f) Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan projelerin başlatılması için onay vermek ve çalışma takvimini saptamak,

g) Merkezde, laboratuvar hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak ve uyarılarda bulunmak,

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki konuyla ilgili merkezlerle işbirliği yaparak amaca uygun proje ve işbirliğini gerçekleştirmek,

h) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak,

ı) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında her takvim yılının bitimini izleyen iki ay içinde bir rapor hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisiyle Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Birimin tüm sevk ve idaresinde Müdüre birinci derecede yardımcı olmak,

b) Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda müdürün görev ve yetkisini kullanmak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Merkezin Yönetim Kurulu, Müdürün önerisiyle ikisi Üniversitenin Veteriner Fakültesi, biri Tıp Fakültesi, biri Diş Hekimliği Fakültesi ve biride Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen beş üye ile Müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam yedi üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az dört defa, asgari beş üye ile toplanır. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulunda tüm kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin genel çalışma düzeni ve işleyişine ilişkin ilkeleri belirlemek, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek,

c) Etik kurallar çerçevesinde, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

ç) Merkezde uygulanacak olan hayvan deneyleri ile ilgili formları hazırlamak,

d) Bilimsel içeriği, proje destekleyen kurullarca değerlendirilmemiş olan projeleri bilimsel içerik yönünden incelemek,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel faaliyetlerde bulunmak,

f) Araştırmacılarca talep edilen deney hayvanlarının, bakımı ve beslenmesi kapsamındaki hizmetlerin, hayvan deneylerinde kullanılacak her türlü donanım ve sarf malzemelerinin, araştırmacıların eğitimi ve sertifikalandırılmasına yönelik olarak düzenlenecek kurs ve benzeri eğitim programları hizmetlerine ilişkin esasları belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Yönetim Kuruluna sunulan yılsonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak,

ğ) Merkezin işleyişini düzenlemek ve geliştirmek amacıyla gerekli çalışma esaslarını belirlemek,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkezin Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 18/8/2005 tarihli ve 25910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.