AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SULTAN DÎVÂNİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Dîvâni Uygulama ve Araştırma Merkezinin, amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Dîvâni Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AKÜSDUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultan Dîvâni Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan merkezin amacı, Afyonkarahisar İlinin önemli şahsiyetlerinden olan Sultan Dîvâni Mehmet Semai’nin Afyonkarahisar İli içerisinden yapmış olduğu kültürel, edebi, tarihsel ve sanatsal faaliyetleri araştırmak ayrıca müzik bilim ve sanatının bütün tür ve dalları ile çalışma alanlarını kapsayacak şekilde araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları gerçekleştirmek, bu alanda Üniversitede mevcut bilgi ve deneyimlerle ülkenin bilimsel, sanatsal ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası işbirliğine yönelik bilgi ve hizmet üretmek, müzik ve sanat eğitim-öğretimine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda; bütün tür ve dalları itibarı ile edebiyat, tarih, sosyoloji, müzik bilimi ve sanatın ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma, çalışma ve uygulamaların yapılmasını sağlar, bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini planlar, düzenler, yönlendirir, katılır, destekler.

(2) Üniversitenin tüm fakülte ve bölümleri ile edebiyat, tarih, sosyoloji, müzik bilim ve sanatının geliştirilmesine yönelik ortak projeler oluşturur ve planlar.

(3) Merkezin ve Üniversitenin amacına yönelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yolunda yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği yapar, ortak bilimsel-sanatsal proje ve çalışmalar için gerekli girişimlerde bulunur.

(4) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, resital, konser, yarışma, kurs, sergi ve benzeri çalışmaları düzenler.

(5) Edebiyat, tarih, sosyoloji, müzik bilimi ve sanatına ilişkin bilgilerin öğrenilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla, geniş kitlelerin katılımına açık bilimsel–sanatsal çalışmalar düzenler, düzenlenen çalışmalara katılır; görsel-işitsel, süreli–süresiz yayınlar yapar veya yapılmasına destek olur.

(6) Konu ile ilgili kitap ve dergi, basma- yazma, müzik belgeleri, çeşitli tarihsel dokümanlar, fotoğraf, afiş, broşür, taş plak, LP, CD, kaset, bant, DVD, VCD, video bandı, film, ses kayıt ve yansıtma cihazları ve benzeri yazılı-sesli-görsel dokümanın yer aldığı bir belgeliği; araştırmacılara ve eğitim hizmetine sunar, konu ile ilgili araştırmaları ve eğitimini en geniş anlamda destekler.

(7) Tarih, edebiyat müzik alanlarına ilişkin çalışmalarda danışmanlık ve bilirkişilik yapar. Afyonkarahisar, Sultan Dîvâni Mehmet Semai, tarih, edebiyat, sosyoloji ve müzik alanındaki çalışmaları ve eğitimi destekleme yönünde, başarılı araştırmacı, uygulamacı ve öğrencilere burslar, ödüller verir, verilmesini teşvik eder.

(8) Merkez bünyesinde kurulacak olan ulusal ve uluslararası müzik toplulukları ile düzenli konser etkinlikleri düzenler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisiyle müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Müdür Merkezi temsil eder. Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programlarını, her yıl katılımlı yaklaşım ile Üniversitenin tüm fakülte dekanları ile görüşerek ve fakültelerinin müzik alanı ile bağlantılı proje önerileri olup olmadığı yolundaki tavsiye ve önerilerini alarak hazırlar. Gerek fakülte-yüksekokul-konservatuvarın önerilerini, gerekse kendisinin önererek onay aldığı görüşlerini, ortaklaşa gerçekleştirilmesi planlanan amaçlara dönüştürür ve Merkezin yıllık faaliyet planı içinde yer verir.

b) Yönetim Kuruluna Başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

c) Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunar.

ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurar.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlar, yürütür ve denetler.

e) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

f) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında iki müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı yöntemle Merkez Müdürü tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler.

(3)Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağan üstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en geç üç ayda bir kez olmak üzere toplanır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Üniversite Rektörü tarafından üç yıllığına seçilen, Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcisi üyelerden ve/veya konu ile ilgili yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine, yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.