CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ OPTİK BİLİMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ile yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Cumhuriyet Üniversitesi Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Optik bilimler alanında ileri seviyede araştırma altyapısını kurmak, ileri düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.

b) Optik bilimler alanında danışmanlık hizmetleri sunmak, pazarın talepleri doğrultusunda özgün üretim, tasarım geliştirmek ve çıktılara patent almak.

c) Türkiye'nin sanayici ve girişimcilerinin ileri teknolojilere dayalı her türlü ürün, süreç ve malzeme bilgisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek.

ç) Merkezin olanaklarını kullanarak yüksek lisans/doktora öğrencilerinin bilimsel-teknolojik çalışmalarına destek olmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek ve önerilerde bulunmak.

d) Optik bilimler alanında model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Optik bilimler ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

b) Optik bilimler alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek.

c) Optik bilimlerin eğitimi ile ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ç) Alanında bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayımlarda bulunmak.

d) Alanında çalışan kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, danışmanlık, ekspertiz raporları ve sertifikasyon ve benzeri işleri yapmak.

e) Alanında kamu ve özel kuruluşlardan gelecek ortak proje çalışmalarına bilimsel, hizmet alımı ve danışmanlık alanlarında katkıda bulunmak.

f) Araştırma ve geliştirme bilincini yaygınlaştırmak, Merkezde yürütülecek projelerde Üniversite öğrencilerine çalışma olanağı sunarak bilimsel deneyim kazandırmak.

g) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde dergilerde yayımlamak, süreli ve süresiz yayımlar çıkarmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları,

Uygulama Birimleri ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

f) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdür dışındaki diğer dört üye Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir şekilde boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını hazırlamak.

b) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek.

c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak.

ç) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar ile ilgili fikri ve sınaî fikri mülkiyet ve patent haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

d) Müdürün getireceği konular hakkında karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek, çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, bu konularda yönetim kuruluna öneride bulunmak üzere, Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi, Müdürün önereceği yedi öğretim üyesinin Rektör tarafından görevlendirmesi ile Danışma Kurulu oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine ve Müdür başkanlığında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 12 – (1) Merkezde; bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında görev yapmak üzere çalışma grupları kurulabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversite personeli tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.