İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Merkezin amacı; İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak toplumun her kesimine, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programlarını düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu ve özel sektör ile uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine ve ülkenin eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla yürütülecek sertifikaya yönelik eğitim programlarının önerilmesinde izlenecek yöntem ile bu eğitim programlarını başarıyla bitirenlere verilecek sertifika koşullarını ve biçimini belirlemek ve düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (ÇELEBİ-SEM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Katip Çelebi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Alanı, Yönetim Organları ve Görevleri

Çalışma alanı

MADDE 5 – (1) Merkez, kamu ve özel sektör ile uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere; ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve eğitim programları planlar, konuya özel paket programlar önerir ve düzenler. Üniversitenin birimlerinde bu amaçla yürütülen her türlü faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Amaçları doğrultusundaki tüm faaliyetlerini yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, sözleşmeli seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar ve eğitim fuarları düzenler, bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili malzeme, araç-gereç temini ve koordinasyonunu gerçekleştirir.

Kuruluş

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

b) Yönetimi altındaki birimlerin Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalarını sağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgililerle görüşmeler yapmak,

ç) Projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak ya da ÇELEBİ-SEM’in ihalelerine katılımı sağlamak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek,

d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan ÇELEBİ-SEM programları ve faaliyetleriyle ilgili eşgüdümü sağlamak,

e) Eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

f) Yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulde görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, ayda bir toplanarak Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezde verilecek eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarı konusunda Merkez Müdürünün hazırladığı önerileri inceleyip belirler; sürekli eğitim programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri ve sertifikalara ilişkin esasları belirler.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

(3) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite Senatosuna önerir.

(4) Müdür ile birlikte bütçeyi hazırlar ve ilgili döner sermaye işletmesine iletir.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında uygulanan sürekli eğitim programları konusunda çalışmalar yapan ve en az yarısı Üniversite çalışanı olan en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun, Üniversite içinden ya da dışından teklif edeceği Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun toplanması ve görevleri

MADDE 12 − (1) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine olağan olarak yılda en az iki kere ve gerekli hallerde toplanır. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek gerekli önerilerde bulunur. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Müdür yardımcıları

MADDE 13 – (1) Merkez Müdürünün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri/elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sertifikaya Yönelik Eğitim Programları Koşulları ve Ücretleri

 

Sertifikaya yönelik eğitim programları ve sertifika koşulları

MADDE 14 – (1) ÇELEBİ-SEM tarafından yürütülmesi istenen sertifikaya yönelik eğitim programı ilgili birimce Merkeze önerilir. Önerilen eğitim programının adı, amacı, süresi, başvuru koşulları, kapsadığı dersler, uygulamalar, sınavlar, proje çalışmaları, programı yürütecek öğretim elemanları, eğitim programı sonunda verilecek sertifikada belirtilmesi gerekli hususlar ile değerlendirme ve başarı esasları ayrıntılarıyla belirtilir.

(2) Yönetim Kurulu, önerilen eğitim programını yürütülmekte olan diğer sertifika programları ile benzerlik ve farklılıkları, kaynak gereksinimleri, içeriği, süresi, değerlendirme esasları açılarından karşılaştırarak inceler ve sonucu bir rapor halinde Üniversite Senatosunun onayına sunar. Senatoca onaylanan eğitim programları kesinleşir.

(3) Senatoca onaylanan sertifikaya yönelik eğitim programının akademik sorumlusu bu programı öneren birimdir.

(4) İlgili birimin başvurusuyla Merkez, sertifikaya yönelik eğitim programında değişiklik önerebilir ve değişiklik önerisini Üniversite Senatosunun onayına sunar. Önerilen değişiklik Senatonun onayı ile kesinleşir.

(5) Katılımcılar kayıt yaptırdıkları eğitim programının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılır.

(6) Katılımcılar İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin tüm kurallarına uymak zorundadır, ancak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamaz.

Duyuru

MADDE 15 – (1) Sertifikaya yönelik eğitim programı, başvuru koşulları, kayıt ve kabul işlemleri ile gerekli durumlarda sınavlarla ilgili bilgiler Merkez tarafından duyurulur ve bunlara ilişkin uygulamalar Merkez tarafından yapılır.

Devam

MADDE 16 – (1) Katılımcılar sertifikaya yönelik eğitim programlarına devam etmek zorundadır. Derslerin en az % 80'ine devam etmeyen katılımcılara sertifika ve katılım belgesi verilmez. Katılımcıların devam durumlarını ilgili öğretim elemanı izler.

Sınavlar ve başarı notu

MADDE 17 – (1) Eğitim programı süresince, katılımcılara önceden belirlenen sayıda ara sınav, uygulama çalışması ve/veya proje verilir. Her eğitim programının sonunda bir bitirme sınavı uygulanır. Sertifikaya hak kazanabilmek için gerekli olan başarı notu ve hesaplama yöntemi eğitim programından sorumlu ilgili birim tarafından belirlenir ve eğitim programı başlamadan önce SEM aracılığı ile katılımcılara bildirilir.

Sertifika

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sertifikaya yönelik eğitim programına kayıt yaptırarak 5 ve 6 ncı maddelerdeki başarı koşullarını yerine getiren katılımcılara bir sertifika verilir.

(2) Sertifikaya yönelik eğitim programını başarıyla bitirenlere verilecek sertifika üzerinde bildirilmesi gerekli hususlar eğitim programını öneren birimce belirtilir. Sertifikalar; Rektör, Merkez Müdürü ve eğitim programını yürüten birimin başkanı veya yönetici koordinatörü tarafından imzalanır, özel durumlarda, sertifikada yer alacak imzalar, eğitim programını yürüten birimin önerisi ile Üniversite Senatosunca kararlaştırılır.

(3) Eğitim programına katılan, ancak 5 ve 6 ncı maddelerdeki başarı koşullarını yerine getiremeyen katılımcılara Merkez Müdürü ve ilgili program koordinatörü tarafından imzalanan bir katılım belgesi verilir.

Sertifikaya yönelik eğitim programı ücretleri

MADDE 19 – (1) Sertifikaya yönelik eğitim programlarının ücretleri Merkez tarafından belirlenir ve Merkez yayınlarında duyurulur. Ücretler ÇELEBİ-SEM’in döner sermayesine gelir kaydedilir ve eğitim programlarına ilişkin tüm ödemeler ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

(2) Eğitim programı ücretini ödeme koşulları Yönetim Kurulunca belirlenir ve katılımcılara duyurulur. Katılımcılar belirlenen ücreti ödeyerek eğitim programına kayıt yaptırırlar. Eğitim programına kayıt yaptırdıktan sonra programdan ayrılan katılımcılardan alınmış olan ücret geri ödenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.