GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör: Gerçekleştirilen etkinliklerin dâhil olduğu bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel alanlardan sorumlu öğretim elemanını,

c) Merkez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkez Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkez müdür yardımcısını,

e) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kampları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

b) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendirilmesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak.

c) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili stratejiler geliştirmek, bu alandaki mevcut uygulamaları değerlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel politikalar geliştirilmesine katkı sunmak.

ç) Bilim ve toplum ilişkisini etkin kılmak amacı ile hedef kitleyi de içine alacak programlar geliştirmek.

d) Hedef kitlenin bilim insanları ile çalışabilmelerine olanak sağlamak.

e) Herhangi bir alanda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan programların da ötesinde bilgi almak isteyen hedef kitle kapsamındaki bireylere, bu bilgiyi sağlamak için teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek.

f) İlköğretim ve ortaöğretim sonrasında öğrencilerin bilinçli meslek seçimlerine katkı sağlayacak uygulamalar geliştirmek.

g) Öğretim elemanlarının, alanları ile ilgili geliştirebilecekleri ve hedef kitlenin düzeyine uygun ilgi çekici etkinlikleri uygulamalarına ve fikirlerini toplumla buluşturmalarına olanak sağlamak.

ğ) Hedef kitledeki bireylerin zeka ve ilgi düzeyleri ile yetenek alanlarına göre eğitim alabilmelerine olanak sağlamak.

h) Öğretmen, veli, diğer yetişkinler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile hedef kitlenin eğitimi konusunda çalışmalar yürütmek.

ı) Hedef kitlenin milli, manevi ve evrensel değerleri tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri amacı ile sorumluluk alabilecekleri çalışmalara katılmalarına olanak sağlamak.

i) Hedef kitlenin bilişsel alanda gelişimlerine katkı sağlamanın yanında, duygusal ve sosyal olarak ta gelişmelerine olanak sağlamak.

j) Hedef kitledeki bireylerin yeteneklerini fark edebilmeleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayacak ortamlar oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuk ve gençlerin bilim eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına mevcut politikaların değerlendirilmesine ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında konferanslar, kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve diğer çalışmaları düzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğitimi faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak.

ç) Hedef kitledeki farklı yetenek alanındaki bireyleri Merkezin imkânlarından yararlandırmak.

d) Hedef kitledeki bireylerin bilimi sevmelerine ve bir bilim insanı gibi çalışabilme alışkanlığı kazanmalarına yönelik olarak ilgi çekici etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikleri planlı bir şekilde uygulamak.

e) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak ve/veya danışmanlık yapmak.

f) Hedef kitledeki bireylerin bilişsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin pekiştirilmesi amacı ile örgün öğrenimlerinin dışında teorik ve uygulamalı eğitimler almalarına olanak sağlamak.

g) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak kitaplık ve müze kurmak, arşiv oluşturmak, kurulmuş olanlarla işbirliği yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik çalışmaların projelendirilerek diğer kurum ve kuruluşların olanaklarının Merkezin çalışmalarına katkı sağlamasına çalışmak.

h) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak bilimsel dergi, bülten, broşür, kitap hazırlama, yayın veya çeviri çalışmaları gerçekleştirmek.

ı) Hedef kitledeki bireylerin uluslararası bağlantılar kurmasına katkı sağlayabilecek dil kursları düzenlemek.

i) Hedef kitle kapsamında bulunan sosyo–ekonomik yönden dezavantajlı bireylerin eğitime dâhil edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

j) Hedef kitledeki bireylerin keşif ve icat yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulamalar gerçekleştirmek.

k) Hedef kitlede yer alan kaynaştırmaya tabi veya üstün yetenekli bireylerin tanılanmasına ve eğitilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

l) Hedef kitledeki bireylerin eğitimi üzerine çalışan akademisyen ve öğretmenlerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri programlar düzenlemek.

m) Akademik birimler bünyesinde hedef kitledeki bireylerin eğitimi ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek.

n) Merkezde eğitim alan bireylerin, sonraki yaşamlarında, aldıkları eğitimin etkilerinin belirlenmesi amacı ile araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Koordinatörler.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin alan eğitimi üzerinde uzmanlaşmış öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün izinli olduğu durumlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin çocuk eğitimi konusunda teorik çalışması veya tecrübesi olan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, çalışmalarında Müdüre karşı sorumludur. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, gerektiğinde müdür yardımcısını değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygulamak.

c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak.

ç) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

f) Görevlendirilecek personel için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

g) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânlar hususunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek.

b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.

ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin alan eğitiminde en az doktora düzeyinde uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam altı üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulu, Üniversite personelinin çocuklarının Merkezin faaliyetlerinden yararlanması hususunda da ayrıca kararlar da alabilir.

(3) Yönetim Kurulu karar alırken, Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri de değerlendirerek karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin bütçesini yapmak.

d) Merkezin çalışmalarının değişik kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi amacı ile kararları almak.

e) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü, katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.

f) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Merkezin araştırma imkânlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

g) Müdürün önereceği diğer hususları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan, uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılabilecek akademisyenler ile kamu ve özel sektörde çalışan şahıslar arasından Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla yirmi beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu her yıl Müdürün çağrısı ile belirlenen gündemi görüşmek üzere en az iki kez toplanır. Danışma Kurulunun toplanmasında ve karar almasında salt çoğunluk şartı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

(2) Müdür, müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve koordinatörler Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Koordinatörler ve görevleri

MADDE 15 – (1) Koordinatör; Üniversitede görevli akademik personel arasından, halk oyunları, çeşitli spor dalları, fen bilimleri, tiyatro, şiir, müzik, görsel sanatlar, fotoğraf, sosyal bilimler, yöresel sanatlar, güzel konuşma ve yazma, kitap okuma, çevre eğitimi, trafik eğitimi ve diğer hususlarda Danışma Kurulundan, Üniversitenin öğretim elemanlarından, kurum dışından gelen program, araştırma, gezi ve incelemeler ile benzeri etkinlikleri gerçekleştirir.

(2) Koordinatörler, açılması kararlaştırılan programlarda gerçekleştirilecek eğitim–öğretim ve uygulama faaliyetlerinin yönetilmesinde görev yapmak üzere Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür gerektiğinde Koordinatörü değiştirebilir. Koordinatör çalışmalarında Müdüre karşı sorumludur.

(3) Koordinatörün görevi; Danışma Kurulu tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütlere göre seçimini gerçekleştirmek, etkinlikleri ve akademik takvimi hazırlamak, programın eğitmenlerini ve programda görev alan akademik ve idari personelin görev dağılımlarını belirlemek; program süresince katılımcıların sağlık ve güvenlik içinde program etkinliklerinde yer almaları için gerekli önlemleri almak, programa ilişkin çalışmalar yapmak, programın içeriğini ve aşamalarını hedef kitlenin düzeyine uygun olacak şekilde oluşturmak, programın yürütülmesi sürecinde meydana gelen ve programın genel gidişatına etki edebilecek durumlar hakkında Müdürü bilgilendirmek ve sorumlu olduğu programı yürütmektir. Koordinatör, Yönetim Kurulunca açılması onaylanan programları Müdürün onayından sonra uygular.

(4) Merkez; fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, dil ve edebiyat alan koordinatörlükleri ile faaliyetlerine başlar.

(5) Bunlardan başka hangi alanlarda koordinatörlüklerin kurulacağına, Danışma Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Merkezin faaliyetlerini tamamlayanlara verilecek belge

MADDE 18 – (1) Merkez tarafından açılan programlara katılan çocuk ve gençlere, Rektör ve Merkez Müdürünün onayını taşıyan bir katılım belgesi verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.