ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi (Değişik ibare:RG-14/4/2014-28972)  Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi (Değişik ibare:RG-14/4/2014-28972)  Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-14/4/2014-28972)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ADYÜMLAB): Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır;

a) Üniversite bünyesinde yer alan her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı, uygulama-araştırma merkezi ve benzer birimler arasındaki ilişkilerde koordinasyonu sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek, bunların araştırma-geliştirme (AR-GE) imkanlarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,

b) Avrupa Birliği ve kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek olan proje çalışmalarına öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak, bu şekilde cihazların uzman kontrolünde verimini ve güvenirliğini artırmak,

c) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

ç) Araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, ürün ya da işleyişin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve standartları belirlemek, pilot tesisler kurmak,

d) İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin belirlenmesine ve kontrolüne, hata nedenlerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak,

e) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek,

f) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezler ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finansal kaynakların teminine çalışmak,

g) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelen analiz tekliflerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde Merkezin imkanları ölçüsünde değerlendirmek,

ğ) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere imkan hazırlamak, öneriler geliştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Merkez Müdürü yerine yenisi görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişinden birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek,  Merkezin işleyişine ilişkin gereken tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezce desteklenen araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve işleyişini izlemek ve denetlemek,

ç) Merkez laboratuvarları ve AR-GE birimleri gibi Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç gerecin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak için her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla Rektöre sunmak,

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve en uygun şekilde kullanılması amacıyla girişimlerde bulunmak,

f) Merkez Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden uygulamaya konulanları ve bunlardan sağlanan yararları Merkez Danışma Kuruluna rapor olarak sunmak,

g) Laboratuvarda görev alacak akademik ve idari personel ihtiyacını gerekçeli olarak belirlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Merkez müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki Merkez Müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez Müdür yardımcıları laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamak ve Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı durumlarda Merkez Müdür yardımcılarından biri göreve vekâlet eder.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi, Üniversitenin Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında çalışan öğretim üyeleri arasından ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Merkez Yönetim Kurulunda oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak ve çalışmaların belirlenen plan ve programlara uygun yapılması için denetim yapmak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak,

c) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek,

ç) Türkiye’nin ve bölgenin önceliklerine yönelik bilimsel ve teknolojik çözümlere katkı sağlamak amacıyla öncelikli proje konularını belirlemek ve araştırmacıları bilgilendirmek,

d) Merkez Müdürünün Merkez yönetimi ile ilgili getireceği bütün konuları karara bağlamak,

e) Merkez Müdürü tarafından sunulan yıl sonu faaliyet raporlarını karara bağlayıp Rektörün onayına sunmak,

f) Merkez Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar konusunda çalışmaları olan ve bu konuda birikim ve deneyime  sahip Üniversite içinden ve istekleri halinde Üniversite dışından seçilen kişiler olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az on en çok onbeş kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardımcıları, Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak önerilerde bulunmak, alınması gereken tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak,

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkeze ait akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

_____________________

(1)  Bu yönetmeliğin adı “Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Ve Teknolojik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” iken 14/4/2014 tarihli ve 28972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Ve Teknolojik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/1/2011

27817

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

14/4/2014

28972

2.