ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi ve denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmalarına ve disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi yurtlarının yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, yurtların denetimi ile öğrencilerin yurtlarda barınmalarına ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

             b) Şube Müdürü: Üniversiteye bağlı öğrenci yurtlarından sorumlu şube müdürünü,

             c) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

             ç) Yurt: Ordu Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarını,

             d) Yurt Sorumlusu: Üniversiteye bağlı öğrenci yurtlarının sorumlularını,

             e) Yurtlar Yönetim Kurulu: Üniversite yurtları yönetim kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtların Yönetim Organları ve Görevleri

 

             Yönetim organları

             MADDE 5 – (1) Yurtların yönetim organları; Yurtlar Yönetim Kurulu, Şube Müdürü ve Yurt Sorumlusudur.

             Yurtlar yönetim kurulu

             MADDE 6 – (1) Yurtlar Yönetim Kurulu;

             a) Rektör tarafından, Yurtlar Yönetim Kurulu başkanı olarak görevlendirilecek bir rektör yardımcısı,

             b) (Değişik:RG-8/9/2011-28048) Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen iki öğretim elemanı,

             c) Rektör tarafından görevlendirilen bir genel sekreter yardımcısı,

             ç) Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı,

             d) Şube Müdürü,

             e) Yurt sorumlularının kendi aralarından seçeceği bir temsilci

             olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

             (2) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek öğretim üyelerinin Yurtlar Yönetim Kurulu üyelikleri, görevleri süresince devam eder.

             Yurtlar yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 7 – (1) Yurtlar Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin kararları almak, yurtlarda uygulanacak kural ve ilkeleri belirlemek,

             b) Yurtlara alınacak öğrencilerde aranacak şartları ve bunların yurtlara kabulüne ilişkin esasları tespit etmek ve bu esaslara göre başvuran öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağına karar vermek,

             c) Yurtlara ilişkin konuları karara bağlamak,

             ç) Yurt ücretlerini ve depozito ücretlerini tespit ederek Rektörün onayına sunmak,

             d) Bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını uygulamak ve yerine getirmek.

             Şube müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanına karşı sorumlu olarak görevlendirilen Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Yurtta kayıtlı olmayanların barındırılmaması için gerekli tedbirleri almak,

             b) Yurtları denetlemek,

             c) Bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarını uygulamak ve yerine getirmek.

             Yurt sorumluları ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Rektör tarafından Şube Müdürünün görüşü alınarak görevlendirilen yurt sorumluları; Yurtlar Yönetim Kurulu ve Şube Müdürünce alınan kararları uygular, sorumlu olduğu yurtta öğrencilerin barınma ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır, yurdun sekretarya hizmetlerini yürütür ve bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurtlara Kayıt, Kabul ile Yurtlarda Kalma Esasları

 

             Yurtlara başvuru

             MADDE 10 – (1) Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Yurtlar Yönetim Kurulunca tespit edilen tarihlerde başvuru formları ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri yurt idaresine vermek zorundadır.

             a) (Değişik:RG-29/3/2011-27889) Öğrencinin; ailesinin, kayıt başvurusu yapılacak yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet ettiğine dair yazılı beyanı,

             b) Öğrencinin sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren sağlık kurumlarından alınan sağlık raporu,

             c) Öğrencinin sabıka kaydının bulunmadığına dair beyanı,

             ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için, Türkiye’de oturma izin belgesi ile pasaportunun fotokopisi,

             d) (Değişik:RG-29/3/2011-27889) Ordu Üniversitesi öğrencisi olduğuna dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği,

             e) İki adet vesikalık fotoğraf.

             Yurtlara kayıt ve kabul

             MADDE 11 – (1) Yurtlara kesin kayıt; yurtların kapasitesi ve başvurular dikkate alınarak Yurtlar Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Rektör tarafından onaylanacak puanlama sistemine göre yapılır. (Ek cümle:RG-29/3/2011-27889) Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. (Ek cümle:RG-29/3/2011-27889) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

             Yurtlarda kalma süresi

             MADDE 12 – (1) Yurtlarda kalma süresi; Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların ilgili mevzuatlarında öngörülen eğitim süresinden en çok iki yarıyıl daha fazla olabilir. Hazırlık okuyan öğrenciler için bu süre iki yarıyıl uzatılır.

             (2) Yurtlarda, misafir olarak kalacak öğrenciler ile sportif ve kültürel faaliyetler nedeniyle barındırılacak öğrenciler; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanının teklifi ve Rektörün onayı ile tespit edilir.

             (3) Yaz okulu, staj ve benzeri gerekçelerle yurtta kalması gereken öğrenciler ile bu öğrencilerin kalış süreleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

             Yurtlardan çıkış

             MADDE 13 – (1) Öğrencilerin;

             a) Kendi istekleri,

             b) Mezuniyetleri,

             c) Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet halinin bulunması,

             ç) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Üniversiteden veya yurttan çıkarma cezası almaları

             hallerinde yurtla ilişikleri kesilir.

             (2) Birinci fıkrada sayılan hallerde öğrenciler, yedi gün içerisinde yurttan ayrılmak zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşlemlerine İlişkin Esaslar

 

             Disiplin cezaları

             MADDE 14 – (1) Yurtlarda kalan öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları şunlardır;

             a) Uyarma,

             b) Kınama,

             c) Yurttan uzaklaştırma,

             ç) Yurttan çıkarma.

             Uyarma cezası

             MADDE 15 – (1) Uyarma cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

             (2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

             a) Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak ziyaretçilerini kabul etmek,

             b) Yurtların yatakhane, kantin, okuma salonu, koridor gibi ortak kullanıma açık yerlerinde yüksek sesle konuşmak, ses ve görüntü aletlerini yüksek sesle kullanmak gibi davranışlarda bulunarak gürültü yapmak,

             c) Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini izinsiz olarak değiştirmek,

             ç) Yatakhane dışında pijama, gecelik ve benzeri giysilerle dolaşmak,

             d) Yatakhanelerde kullanılan yurt eşyalarının temizliğine özen göstermemek,

             e) Yatakhanelerde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecek maddeleri bulundurmak,

             f) İzinsiz oda değiştirmek veya başka bir öğrenciyi odasında barındırmak.

g) (Ek:RG-8/9/2011-28048) Yurtta sigara içmek.

             Kınama cezası

             MADDE 16 – (1) Kınama cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

             (2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

             a) Kantin, çalışma ve dinlenme salonları ve benzeri yerlerin kullanımında yurt yönetimince belirlenen zaman tablosuna uymamak,

             b) Yurt yönetimince belirlenen yerler dışında yemek yemek,

             c) Yurt içinde bir şey satmak veya yurt idaresinden izin almadan bağış toplamak,

             ç) Yurt bina ve eşyalarına zarar vermek,

             d) Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara aykırı biçimde, yurt yönetimine yanıltıcı bilgi vermek,

             e) Yurtta bulunması gereken zamanlarda izinsiz olarak yurttan ayrılmak,

             f) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

             g) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre ikinci defa uyarma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

             Yurttan uzaklaştırma

             MADDE 17 – (1) Yurttan uzaklaştırma cezası; öğrencinin bir haftadan az, üç aydan çok olmamak üzere, geçici bir süre için yurttan uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

             (2) Yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

             a) Yurt içinde genel ahlak ve adaba aykırı sözler söylemek, yurt idarecilerine, arkadaşlarına ya da başkalarına yazılı veya sözlü olarak hakaret etmek, küçük düşürmek, tehdit etmek veya fiili saldırıda bulunmak,

             b) Yurda yasaklanmış yayın sokmak veya yasadışı bağış toplamak,

             c) Yurda alkollü içki getirmek veya yurtta alkollü içki içmek,

             ç) Yurda ait eşya ya da malzemeleri dışarı çıkarmak,

             d) Yurt öğrencisi olmayanların yurda girişini sağlamak ya da yurt imkânlarından faydalandırmak,

             e) Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yurt yönetimi tarafından yapılan duyurulara uymamak,

             f) Yurt içinde kumar aletleri bulundurmak, kumar oynamak ya da kumar oynatmak,

             g) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre ikinci defa kınama cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

             Yurttan çıkarma

             MADDE 18 – (1) Yurttan çıkarma cezası; öğrencinin, bir daha Üniversite yurtlarına alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesildiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

             (2) Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

             a) Yurtta hırsızlık yapmak,

             b) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya satmak,

             c) Üzerinde ya da kendi kullanımına ayrılmış yerlerde; ilgili mevzuat uyarınca silah olarak tanımlanan ya da sayılan madde veya aletleri bulundurmak,

             ç) Devletin şahsiyetine yönelik suçlardan dolayı cezalandırılmış olmak ya da Devlet yönetimine veya yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla gösteriler düzenlemek, kışkırtmak, bu gösterilere katılmak, buna ilişkin yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek,

             d) Yasa dışı örgüt üyesi olmak, bunlar adına faaliyette bulunmak veya faaliyette bulunanlara yardımcı olmak,

             e) Yurt binası ile eklentilerinin herhangi bir yerine veya dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya herhangi bir biçimde zarar vermek,

             f) Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş ceza almış olmak,

             g) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak,

             ğ) Genel ahlak ve adaba aykırı harekette bulunmak veya bu suçları işlemek,

             h) Mazeretsiz veya mazereti üzerine verilen süre içerisinde yurt ücretini ödememek,

             ı) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ikinci defa yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren hal ve davranışlarda bulunmak.

             Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

             MADDE 19 – (1) Disiplin cezalarından;

             a) Uyarma ve kınama cezası Şube Müdürü,

             b) Bir haftadan üç aya kadar yurttan uzaklaştırma cezası ile yurttan çıkarma cezası, Şube Müdürünün teklifi üzerine Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

             (2) Öğrencinin konusu suç teşkil eden fiil ve hallerde bulunması halinde, durum ayrıca kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

             Savunmanın alınması ve kararın tebliği

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen yetkili amir veya kurullar tarafından, savunması alınmadan öğrenciye disiplin cezası verilemez. Öğrenciye savunma yapması için, en az yedi gün süre verilir. Bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde, öğrenci savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

             (2) Savunma sonucunda öğrenci hakkında alınan karar, öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.

             Disiplin cezalarına itiraz

             MADDE 21 – (1) Şube Müdürü tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına itirazlar, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Yurtlar Yönetim Kuruluna yapılır ve Yurtlar Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

             (2) Yurtlar Yönetim Kurulunca verilen yurttan uzaklaştırma ve çıkarma cezalarına karşı itirazlar ise, öğrenciye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Üniversite Yönetim Kuruluna yapılır ve Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

             (3) Yurtlar Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

             (4) Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

             Disiplin cezalarının uygulanması

             MADDE 22 – (1) Uyarma ve kınama cezaları verildiği tarihten itibaren uygulanır.

             (2) Yurttan uzaklaştırma ve çıkarma cezaları, kararın alındığı tarihten yedi gün sonra uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Yurt ücretleri ve depozito

             MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-8/9/2011-28048) Yurt ücretleri aylık dönemler halinde ve peşin olarak ödenir. Yurt ücretleri ve depozito miktarı, her öğretim yılı başında ilgili mevzuat hükümlerine göre Yurtlar Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile tespit edilir. Öğrenci yurda girmeden önce ilk ayın ücretini ve depozitoyu ödemekle yükümlüdür. Yurt ücretlerinin Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayıyla beraber bu ayların 20’sine kadar toplam on ay ödenmesi gerekir. Yurt ücretini ödemeyen öğrenciye bu durum yazılı olarak bildirilir ve ödenmesi için on gün süre verilir.

             (2) Yurt ücretini ayın 20’sine kadar ödeyemeyeceğini geçerli mazeret beyan ederek bildiren öğrenciye, müteakip ayın 20’sine kadar bir defaya mahsus ek süre verilir.

             (3) Mazeret belirtmeden veya mazeret belirterek, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ek süreler sonunda yurt ücretini ödemeyenlerin yurtla ilişiği kesilir.

             (4) Yurt demirbaş ve malzemelerine zarar veren öğrencilerden, yurt yönetimince belirlenen zarar bedeli, öğrenci tarafından yatırılmış bulunan depozito ücretinden mahsup edilir, varsa kalan miktar hakkında genel hükümlere göre tahsil yoluna gidilir.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Yurtlar Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2008

26856

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi

Sayısı

1.  

29/3/2011

27889

2.  

8/9/2011 

28048 

3.