EGE ÜNİVERSİTESİ BEYİN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş :

Madde 1--: Ege Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Ege Üniversitesi Senatosunun 28/9)1993 gün ve 7/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun 2/9/1993 tarihli onayı ile “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin ek 1’inci maddesi uyarınca Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 

Çalışma Alanı :

Madde 2—Merkezin amacı, sinir bilim leri ile uğraşan temel ve klinik bilkim dalları ve araştırmacıların etkileşimli ve eşgüdümlü  çalışma ve gelişmesini sağlamak, bu alandaki araştırma ve uygulamalarda multidisipliner yaklaşımların getirebileceği avantajların kullanılabileceği bir ortamı oluşturmaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için merkez aşağıdaki çalışmaları yapar.

a)  Merkezde temel sinir bilimlerine ilişkin araştırma ve uygulamalar yapılır. Merkezde yapılacak araştırmalar öncelikli olarak nörofizyoloji ağırlıklı olmakla birlikte, biyofizik, nörokimya, nöropatolaji, nörofarmakoloji, moleküler biyoloji gibi sinir bilimleri ile ilgili temel tıp branşlarını da kapsar ve yine sinir bilimleri ile ilgili olan nöroloji, psikiyatri, nöroşirürji, endokrinoloji, nöroradyoloji, anesteziyoloji gibi klinik branşların önerileri ile uygulamalar şekillenir.

b)  Merkez ilgili konulardaki araştırma projelerinin planlamasında ve yürütülmesinde, yeni yöntemlerin geliştirilmesinde veya mevcut yöntemlerin modifikasyonunda araştırmacılara yardımcı olur.

c)  Merkez, özellikle mezuniyet sonrası eğitim kapsamında (ihtisasi doktora veya yükseklisans) öğrencilere eğitim ve öğrenim konusunda yardımcı olur ve araştırmalarında olanak sağlar; üniversitede temel sinir bilimleri konularında araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrenci yetiştirlmesini teşvik eder.

d)   Merkez, sinir bilimlerine ilişkin konularda, özellikle yeni yöntem ve yaklaşımların tanıtılması amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenler ve gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar verir.

e)  Merkez yurt içi ve dışındaki benzer merkez ve kuruluşlar ile sürekli ilişki ve etkileşim içinde çalışır ve bu kapsam çerçevesinde gerektiğinde bilimsel toplantılar düzenler.

f)   Merkez, kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmları yapar.

Organlar :

Madde  Ege üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır:

a)  Merkez Müdürü

b) Merkez Yönetim Kurulu

Müdür

Madde  Merkez Müdürü, temel sinir bilimleri ve öncelikli olarak nörofizyoloji ile ilgili, tercihan öğretim üyeleri arasından olmak üzere, rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Ayrıca müdür’ün önerisi üzerine rektör tarafından atanan bir müdür yardımcısı bulunur. 

Madde  Müdür görevi başında bulnmadığı zaman müdür yardımcısı vekil olarak göreve devam eder. 6 aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde müdürün yerine yenisi atanır.

Müdürün Görevleri  :

Madde  a)  Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu’na başkanlı etmek

b) Yönetim Kurulu kararlarını ve bu yönetmelik çerçevesinde uygulamak

c)  Yurtiçi ve yurtdışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak 

Yönetim Kurulu :

Madde  Yönetim Kurulu, tabii üye olan müdür ve yardımcısı dahil 5 kişiden oluşur. Diğer üyeler merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihan öğretim üyeleri arasından olmak üzere öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır, müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Müddeti bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, müddeti doldurmak üzere yenileri seçilir.

Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır. Oylamalar kapalı oy ile yapılır ve kararlar salt çoğunluk ile verilir. Oy eşitliğinde Müdür oyunun bulunduğu taraf esas alınır.  

Yönetim Kurulunun Görevleri :

Madde  8--- a) Bu yönetmeliğin kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili  kararlar almak

c) Mevcut imkanları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı karar almak

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkanlara göre karara bağlamak

f) Müdürün getireceği diğer konuları karara bağlamak

g) Merkazin çalışma alanına giren konularda çalışma gruplarını kurmak kurulacak çalışma gruplarının başkanlırını seçmek

Madde  Yönetim Kurulu, Müdür’ün daveti ile ayda en az bir defa toplanır. Müdür veya en az iki yönetim kurulu üyesini gündemi belirten yazılı başvurusu ile iki gün içinde olağanüstü toplantı yapabilir.

Madde  10—Bu Yönetmelikte yer almayan hususlara genel hükümlere göre işlem  yapılır.

Yürürlük :

Madde  11—Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme         

Madde  12—Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.