CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

 

KAPSAM VE AMAÇ:

Madde 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yurtları bu yönetmelik çerçevesinde yönetilir. Cumhuriyet Üniversitesi Yurtları deyimi, Üniversiteyi bağlı Fakülte, Yüksekokul, kız ve erkek öğrenci yurtlarının tamamını kapsar.

Madde 2 – Bu yönetmeliğin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve ilgili emniyet kurumlarının istek ve esasları çerçevesinde Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin barınması, öğrenciliğin barınması, öğrenciliğin gerektirdiği huzurlu ve düzenli bir barınma ve çalışma ortamı sağlamaktır.

YÖNETİM ORGANLARI

a)Yurtlar Yönetim Kurulu

b)Yurt Müdürü

YÖNETİM KURULU

Madde 3 – Yurtlar Yönetim Kurulu; Rektörün her Fakülteden atayacağı birer öğretim üyesi, Yurtlar Merkez Müdürü ve Mediko-Sosyal Merkez Müdüründen oluşur. Yönetim Kurulu gerektiğinde ilgili konularda bilgisine başvurmak üzere Üniversite Genel Sekreterini, Öğrenci İşleri Müdürünü veya ilgili müdürlerden birinin oy hakkı olmaksızın geçici üye olarak toplantılara katılmasını isteyebilir. Yönetim Kurulundaki akademik unvanı en yüksek öğretim üyesi Yönetim Kurulu Başkanı olur. Akademik unvanların eşitliği halinde en yaşlı üye Yönetim Kurulu Başkanı olur. İkinci yaşlı öğretim üyesi de başkanın toplantılara katılamayacağı durumlarda başkan yetkisiyle başkan vekili olarak görevlendirilir. Gerekirse Yönetim Kurulu Başkanı öğretim üyeleri taksimi yapılabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 4 – Yurtlar Yönetim Kurulu bütün görevlerini müdür adına yapar. Müdürün verdiği tam yetkiyle çalışır Müdür Rektöre karşı sorumludur.

a) Yurtlar yönetimiyle ilgili her türlü kararları almak,

b) Yurda öğrenci kabulü, öğrencilerin barındırılması ve görev alanı içerisindeki disiplin işleri ile ilgili konuları görüşerek karara bağlamak,

c) Yurtlar bütçe ve harcamaları ile ilgili kararlar almak,

d) Yurtların geleceği ile ilgili gelişme planları hazırlayıp, Rektörlüğe rapor olarak sunmak,

e) Yurtlarla ilgili diğer kararları almak,

f) Yurt Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra kesinleşir.

YURT MÜDÜRÜ:

Madde 6 –

a) Kendisine bağlı yurtlarla idari bütünlük ve koordinasyon içinde gerekli düzenlemeleri yapmak,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Yurtta görevli personelin hizmet dağılımını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,

d) Yurtların her tülü gereksinimini zamanında Yönetim Kuruluna bildirmek,

e) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve Yönetim Kurulu raportörlüğünü yapmak,

f) Yurtlar Şube Müdürleri Merkez Müdürüne, Merkez Müdürü de Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

KAYIT VE KABUL ŞARTLARI:

Madde 7 – Cumhuriyet Üniversitesi Yurtlarında, Cumhuriyet Üniversitesinin herhangi bir birimine kesin kaydını yaptırmış, maaş ve ücret karşılığı herhangi bir işte çalışmayan öğrenciler kalabilir.

ÖĞRENCİ STATÜLERİ:

a) Önlisans öğrencileri,

b) Lisans öğrencileri (Tıp Fakültesi öğrencileri tıp doktoru unvanı alıncaya kadar bu statüde değerlendirilir.)

c) Yüksek lisans öğrencisi (Maaş ve ücret almayan yüksek lisans ve doktora öğrencileri)dir.

KABUL ŞARTLARI

Yurtlara alınacak öğrencilerin;

a) İlân süresi içinde yurt müdürlüğüne müracaatları,

b) Ailesinin yurdun bulunduğu şehir dışında oturması,

c) Bu yönetmeliğin öğrencilerle ilgili kurallarına ve talimatlarına uymayı kabul etmesi,

d) (Değişik:RG-10/3/2011-27870) Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık raporu ile belgelemesi,

e) (Değişik:RG-10/3/2011-27870) Öğrencinin, sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

f) Kayıt kabul ve değerlendirme talimatında yurda alınmasını engelleyecek durumu bulunmaması,

g) Yabancı uyruklu öğrenciler için; yukarıdaki koşulları taşımak kaydıyla oturma belgelerini yurt müdürlüğüne vermeleri,

h) Güvence ücretini peşin ödemeleri gerekir,

ı) Yurtlara öğrenci kabulünde kız öğrencilerle 1. sınıf öğrencilerine başarılı öğrencilerle, okul birincilerine öncelik verilir,

i) Öğrenciler yurtlarda, devam ettikleri öğrenim kurumunun normal süresi kadar kalabilirler. Bu süre içinde öğrenimlerini bitirmemiş olanların yurtla ilişkileri kesilir ve bir daha Kuruma bağlı yurtlara alınmazlar,

j) Ara sınıflarda yurda girenlerin yurtta kalma süreleri ise, geri kalan öğretim yılı kadardır,

k) Yurtlara kayıt-kabul işlemleri, öğenim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğrenim yılı sonunda ilgili öğrenci bir yıllık yurtta kalma hakkını kullanmış sayılır,

l) Yurtta kaldığı sırada, devam etmekte olduğu öğrenim kurumunu veya dalını değiştiren öğrencilerin değişiklikten önceki öğrenim yılı veya yılları, yurtta kalma sürelerine dahil edilir,

m) Bir yüksek öğrenim kurumunu bitiren öğrenciler, başka bir yüksek öğrenim kurumuna devamları halinde yurtta kalma hakkından yararlanamazlar (Doktora, master hariç) Öğrenciler yurtlara bir dönem için alınırlar. Her dönem başında yurtlara başvuran öğrencilerin yeniden sıralaması yapılır.

Dönem; Öğretim yılı başı ile yaz tatili başlangıcı arasında geçen süredir. Dönem dışı süreler içinde öğrencilerin yurtlarda kalmaları Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Yükseköğrenim Kurumlarında sınavlara girmek veya Üniversitelerarası sportif, kültürel ve benzeri faaliyetlere iştirak etmek üzere gelen öğrenciler ve guruplar yurtlarda boş yer bulunduğunda ve aday öğrenci olduğunu veya sportif, kültürel ve benzeri faaliyetlere iştirakini belgeleyen yazıyı yurt müdürlüğüne sunmak kaydıyla yurtlarda geçici olarak barındırılabilirler. Çalışma saatleri dışında ve tatillerde süre Yönetim Kurulu kararına bağlıdın. Kıs süreli yurtta geçici kalışlarda Yurt Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

YURTLARDA YAŞAM VE UYULMASI GEREKEN KURULLAR

Madde 8- Yurtlarda barınan her öğrenci aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

a)Yurdun sükûnetini ve ciddiyetini bozacak davranışlarda bulunmamak,

b)Yurt zaman çizelgesine ve bütün bildirilerine uymak,

c)Yurdun temizliğine dikkat etmek,

d)Yurt yönetiminin saptadığı yer ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmemek,

e)İzinsiz oda değiştirmek, yurt yönetiminin saptadığı eşyalar dışında demirbaş eşyayı odaya izinsiz almamak, yurt binası dışına çıkarmamak, tahrip etmemek,

f)Yönetimce izin verilmiş yerler dışında çay, kahve, yemek pişirmemek ya da gaz elektrik ocağı, ütüsü ve sobası kullanmamak,

g)İzinsiz geceyi dışarıda geçirmemek,

h)Yurt yönetiminin çalışmalarını güçleştirmemek, yurt amir ve memurlarına karşı saygı kurallarına uygun olmayan davranışlarda bulunmak ve tartışmamak. Yurt hizmetlerini özel işlerde kullanmamak,

ı)Yurtta kumar oynamamak ve kumar aletleri bulundurmamak, içki içmemek ve bulundurmamak, alkollü olarak yurda gelmemek,

i)Yurt yaşamını ve yurt yönetimini küçük düşürücü beyanda bulunmamak, asılsız söylentiler yaymamak,

j)Yasalarda açıkça belirtilen suç aletlerini bulundurmak, yasalara karşı davranışlara girişmemek,

k)Yurt odalarını sürekli açık bulundurmamak, emniyet makamları ve yurt yönetime karşı özel eşyalarının aranmasını engellememek,

 l)Yurt yönetiminin izni dışında telefonlarla konuşmamak, duyuru ve bildiriler asmamak, yasaklanmış yayınları dağıtmamak, duvarlara resim yapmamak veya asmamak,

m)Disiplin yönünden soruşturmayı güçleştirecek davranışlardan sakınmak yönetimin çağrılarına uymak, ilgili duyuruları tahrip etmemek,

n)Yurtlarda çalışanların onurunu kırıcı davranışlarda bulunmamak, kavga ve saldırılarda bulunmamak, tehdit etmemek, kışkırtıcı davranışlarda bulunmamak,

o)Yurtlarda ahlâk dışı söz ve davranışlarda bulunmamak, resimler asmamak,

ö)Öğrenciliğe yaraşır giyinmek, Atatürk İlkeleri ve Rektörlük giyim kuşam kurallarına aykırı düşmemek,

p)Hırsızlık yapmamak, yurt demirbaşını ve binalarını tahrip etmemek.

DİSİPLİN CEZALARI:

Madde 9 – Öğrenciler yurtta kaldıkları sürece uymak zorunda oldukları 8. maddedeki genel kurallara uymamaları halinde aşağıdaki disiplin cezalarından biri ile cezalandırılır.

a) Dikkat Çekme; Öğrenciye yazılı olarak bildirilir ve aşağıdaki hallerde verilir.

- Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

- Yemekhane, yatakhane, okuma oda ve salonları. Koridorlar gibi genel yerlerde gürültü yapmak veya yüksek sesle konuşmak,

- Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini değiştirmek,

- Yurt içinde gelişigüzel davranışları alışkanlık haline getirmek,

- Yatakhane dışında pijama, gecelik ve yurt içerisinde yasaklanmış giysilerle dolaşmak,

- Yurt bina ve eşyasının temizliğine özen göstermemek,

- Yurt yatakhanelerinde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecekler bulundurmak, yedek anahtarı idareye telsem etmemek,

- Su ve elektrik gibi maddelerin tüketiminde savurganlığa sebep olmak,

- Yatağını düzeltmemek, yurt ücretini zamanında ödememek, yurt ücretini zamanında ödememek,

b)Kusur Bildirme; Kusur bildirme cezasının verilmesini gerektiren haller şunlardır;

- Yatakhane, yemekhane, banyo, okuma salonları ile, diğer çalışma, dinlenme, spor salonlarına girip çıkmada zaman tablosuna uymamak,

- Yurttan ayrılırken y ada yurt yönetimince gerekli görülen zamanlarda dolap, sandık ve bavul gibi özel eşyalarını, yurt yönetiminin denetimine açık bulundurmamak,

- Yurtta yemekhane veya yurt yönetiminin göstereceği yerlerden başka yerlerde yemek yemek, yemek, çay ve kahve gibi şeyler hazırlamak,

- Bu amaçla ayrılan yerler dışında araç ve gereçler kullanarak, elektrik tüketimine neden olmak,

- Yurt yönetiminin telefonları ile izinsiz konuşmak (Olanaklara göre öğrenciler için otomatik kumbaralı telefon konulur.)

- Yurt hizmetlerini özel işlerde kullanmak,

- Yurdun herhangi bir yerine açık saçık resimler çizmek ya da asmak,

- Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri karıştırmak, ya da güçleştirmek,

- Yurt içinde yurt yöneticisince saptanmış yerlerden başka yerlere izinsiz duyuru yazıları asmak,

- Yurtta bulunması gerekli zamanlarda izinsiz olarak yurttan ayrılmak,

- Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak,

- İki kez dikkat çekme cezası almak (Bu durumda, ikinci kez dikkat çekme cezası yerine kusur bildirme cezası verilir.)

c) Yurttan Geçici Çıkarma; Yönetim Kurulu Kararı ile 7 gün ile 3 ay arasında yurttan uzaklaştırılmadır.

Yurttan geçici çıkarma cezasının verilmesini gerektiren haller şunlardır;

- Yurt içinde çirkin sözler söylemek, arkadaşlarını ya da başkalarını dövmek, sövmek, gözdağı vermek, küçük düşürmek ya da onlara saldırmak,

- Yasaklanmış yayınları bilerek yurt binasına sokmak,

- Yurt içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak ya da kumar aletleri bulundurmak,

- Yurt eşya ya da malzemesini yurttan çıkarmak,

- Yurt yöneticilerinin ya da Yurt Disiplin Kurulunun çağrılarına uymamak, ya da çağrı yazılarını almaktan kaçınmak veya geçersiz kılmak,

- Yurtlarda çalışanların onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak,

- Yurt yönetiminin astığı ya da izni ile asılmış buyruk ve duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak, resim yapmak ya da bozmak,

- Yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek,

- Bağlı bulundukları öğretim kurumlarında 3 aydan daha kısa süre ile uzaklaştırma cezası almak, (Bu durumda olanlar aynı süre içinde kurum yurtlarına alınmazlar.)

- İki kez kusur bildirme cezası almış olmak, (Bu durumda ikinci kez kusur bildirme cezası yerine, yurttan geçici çıkarma cezası verilir.)

d) Yurttan Süresiz Çıkarma; Yurttan süresiz çıkarma cezasını gerektiren haller şunlardır;

- Yurtta hırsızlık yapmak,

- Yurt yöneticilerini tehdit etmek, yurdun yöneticilerine karşı toplu ya da bireysel olarak yazılı, sözlü, küçük düşürücü demeçte bulunmak, buna özendirmek kışkırtmak veya fiili saldırıda bulunmak,

- Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yurt yönetimince ve duyurulan buyruklara uymamak,

- Yurdun içinde ya da dışında iffete aykırı harekette bulunmak,

 - Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, saldırma, işli baston, sustalı, çakı, pala, kılıç gibi her türlü kesici delici veya topuzlu kamçı, muşta, taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğucu tel ve zincir gibi her türlü bereleyici veya boğucu araçlar yakıcı aşındırıcı, yaralayıcı eczalar, her türlü zehirler veya gaz maddeleri ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte olan benzeri madde ve alet bulundurmak,

- İçki içmeyi ya da kumar oynamayı veya yurda sarhoş gelmeyi alışkanlık haline getirmek,

- Yasa yetkilisinden izin almaksızın ve yasaya aykırı şekilde, yönetim veya yöneticilerin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, kışkırtmak, bu gösteriye katılmak, yurt yöneticisinden izin almaksızın yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek, söylev vermek,

- Yurdun bina ve tesislerinin bir bölümünü veya tümünü işgal etmek, yurdun bina ve tesislerinden bir kısmını veya tümünü dernek, kulüp veya bunlar gibi çalışmalar için kullanmak, (Eğitim Talimatı hükümleri saklıdır.)

- Herhangi bir nedenle olursa olsun, görevlilerin görevlerini yapmasına engel olmak,

- Yurt binası içinde ya da dışında devletin güvenlik kuvvetlerine hangi nedenle olursa olsun karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak ya da silah kullanmak,

- Milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici y ada bozucu amaçla yabancı bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak veya benzer uğraşlarda bulunmak,

- Yasa dışı örgütlere her ne şekilde olursa olsun yarar sağlayıcı icraatta bulunmak ya da faaliyetlere katılmak,

- Barınmaya hakkı olan yurttan başka kuruma ait bir başka yurtta kalmak,

- Yurt binası ya da eklentileri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya herhangi bir biçimde zarar vermek, (Zarar ayrıca ödetilir.)

- Yurt içinde alkollü içkiler veya keyif verici maddeler kullanmak ya da yurtta bu maddeleri bulundurmak, açık şekilde sarhoşluk nedeniyle yurt içinde huzur bozucu davranışlarda bulunmak,

- Yukarıdaki fiillere eksik ya da tam teşebbüste bulunmak,

- Yukarıdaki fiillere her ne şekilde olursa olsun katılmak,

- Yukarıdaki fiilleri kendi kaldığı yurt dışında veya kurumun bir başka yurdunda işlemek ya da teşebbüs etmek,

- Geçici olarak kurum yurtlarına girmesi yasaklanmış olup da bu yasağa uymamak,

- Kasıtlı bir suçtan dolayı özgürlüğü bağlayıcı cezaya kesin hükümle mahkûm olmak ve bağlı bulundukları öğrenim kurumunda 3 ay ya da çok uzaklaştırma cezası almak,

- Yurt yönetimine yurda girmesini etkileyici yanlış bilgi vermek veya bildirgeleri yanlış doldurmak,

- Yurtta yurt öğrencisi olmayan kişileri barındırmak veya teşebbüs etmek,

- İki kez yurttan geçici çıkarma cezası almış olmak (Bu durumda ikinci kez yurttan geçici çıkarma cezası yerine süresiz çıkarma cezası verilir.)

GÜVENCE ÜCRETİ VE AYLIK ÖDENTİLER

Madde 10 -

a) Öğrenicilerden alınacak güvence ücreti ve aylık ödenti miktarını her dönem başında Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu tespit eder ve duyurur.

b) Yurtlara kesin kayıt yaptıracak öğrenci güvence ücreti ve aylık ödentisini peşin olarak öder,

c) Güvence ücreti en fazla 4 aylık ücreti tutarıdır,

d) Ayın başını geçirdikten sonra yurda kaydını yaptıran ve ayın 10. gününe kadar yurttan ayrılan öğrencilerden o ayın ücreti gün hesabı alınır,

e) Ayın 10. gününden itibaren hangi nedenle olursa olsun yurttan ayrılan kaydı silinen öğrencilerin yurt ücreti geri ödenmez,

f) Sağlık durumlarının yurttan süresiz olarak ayrılması gerektirdiğini doktor raporu ile belgelendiren öğrencilere yalnız güvence ücreti geri verilir,

g) Disiplin Kurulu Kararı ile yurttan ilişiği kesilen öğrencinin güvence ücreti geri ödenmez,

h) Disiplin Kurulu Kararı ile yurttan geçici çıkarma cezası alan öğrencilerden yurt ücreti tam olarak alınır,

ı) Öğrenciler yurt ücretlerini her ayın en geç 10. günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar. Olağanüstü durumlarda bu süre ay sonuna kadar uzatılabilir.

Madde 11 – Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.