GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Hasta ve hasta yakınları, sağlık çalışanları ve toplumda, palyatif bakım konusunda farkındalığı ve bilinçlenmeyi sağlayarak hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek.

b) Palyatif bakım hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda uygulanması için sağlık çalışanlarına gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlemek.

c) Temel ve ileri düzey palyatif bakım konusunda seminer, kurs, konferans düzenlemek, Merkezin yetkilendirilmesi durumunda sertifika programları açmak.

ç) Palyatif bakım eğitiminin gerek Tıp Fakültesi, gerekse yardımcı sağlık personeli yetiştiren eğitim kurumlarının müfredatında zorunlu ders veya staj olarak konulmasını sağlamak.

d) Palyatif bakım uzmanlık eğitimi veren yurt içi ve yurt dışı eğitim kuruluşları ile ortaklaşa çalışarak palyatif bakım eğitim programları geliştirmek.

e) Ülkemizde palyatif bakımın ayrı bir uzmanlık alanı kabul edilmesi durumunda, palyatif bakım uzmanlık öğrencilerinin eğitim ve araştırmalarına katkıda bulunmak.

f) Palyatif bakım gereksinimlerini saptamak ve bu alandaki hizmetin kalitesini geliştirebilmek için bilimsel araştırmalar yapmak.

g) Palyatif bakımla ilgili temel klinik ve eğitim alanlarını ilgilendiren bilimsel çalışmalar yapmak, bu amaçla gerekli altyapı hizmetlerini (laboratuvar ve benzeri) oluşturmak.

ğ) Araştırma sonuçlarını ilgili kurumlar ile paylaşarak konuya ilişkin ulusal mevzuat, yönetmeliklerin oluşturulmasına katkı sağlamak.

h) Palyatif bakıma ilişkin danışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Yas dönemindeki hasta yakınlarına palyatif bakım açısından gerekli destekleri sağlamak.

i) Palyatif bakımı ilgilendiren tüm kurumlarla ve aile hekimleri ile koordinasyon sağlayarak palyatif bakım hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde devamına katkı sağlamak.

j) Palyatif bakım hizmetlerini halka video, broşür ve sosyal medya yoluyla tanıtarak, halkın birey olarak veya sivil toplum kuruluşları ile birlikte öngörülen yerlerde palyatif bakım hizmetine katkılarını sağlamak.

k) Palyatif bakım hizmetlerinin eğitim, araştırma, uygulama ve tanıtım faaliyetleri için gerekli projeler hazırlamak.

l) Merkezin bünyesinde çalışma grupları oluşturarak gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

m) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Hastayı rahatsız eden tüm semptomlara yönelik tedavi ve destek hizmeti sunmak.

b) Psikososyal ve ruhi sorunlara yönelik tedavi ve destek hizmeti sunmak.

c) Nutrisyonel tedavi ve destek hizmeti sunmak.

ç) Hasta ve ailelere eğitim vermek.

d) Danışmanlık hizmetleri sunmak.

e) Kanıta dayalı palyatif bakım kılavuzları (klinik kullanım için sağlık çalışanlarına, evde bakım hizmetleri için hasta ve hasta yakınlarına yönelik) hazırlamak ve bunları belirli aralıklarla güncellemek.

f) Epidemiyolojik verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak.

g) Sağlık çalışanlarına ve toplumun diğer kesimlerine yönelik eğitsel faaliyetler yapmak.

ğ) Palyatif bakım alanında bilgi ve beceri edinmek için yurt dışında bu alanda faaliyet gösteren merkezlere eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri kabul etmek, ilgili birimlere önerilerde bulunmak.

h) Ulusal ve uluslararası palyatif bakım merkezleri ile işbirliğini sağlamak, ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve araştırma projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak, ortak toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları, Görev ve Yetkileri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, palyatif bakım konusunda eğitim ve deneyim sahibi olan, uzmanlık alanı gereği palyatif bakım ile ilgilenen Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere, en çok iki öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derece sorumlu kişi olarak bu yönde gerekli önlemleri almak, uygulamak ve Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

c) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun projeler gerçekleştirmek.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanılması için gerekli girişimlerde bulunmak.

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları dâhil on bir kişiden oluşur. Diğer üyeler Merkezin çalışma alanı ile ilgili, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve psikolog gibi palyatif bakım deneyimi olanlar arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilirler. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı yöntemle Müdür tarafından önerilen adaylar arasından seçim ve görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır. Oylama isteğe bağlı olarak açık veya kapalı oy ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylarla ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

c) Mevcut olanakları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini var olan imkânlara göre karara bağlamak.

e) Müdürce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak.

f) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak.

g) Merkezin farklı kuruluşlar ile işbirliğini ve bunların imkânlarından yararlanmayı gerektiren araştırmaları gerekçeli olarak karara bağlamak ve ilgili kurumun desteğinin sağlanması için Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Toplantıya Danışma Kurulu üyeleri dışında ilgili kişiler de davet edilebilir. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

(3) Danışma Kurulu uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

(4) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.