CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanlarının Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 36 ncı ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-22/11/2013-28829) Bölge: Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile diğer teknoloji geliştirme bölgelerini,

b) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını bölgede geçiren öğretim elemanlarını,

c) Şirket: Bölgede yer alan veya bölgede kurulacak olan şirketleri,

ç) (Değişik:RG-22/11/2013-28829) TTO: Sivas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisini ve diğer teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulan teknoloji transfer ofis ve merkezlerini,

d) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanları: Üniversitenin izni ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşulu ile yarı zamanlı olarak bölgede görev alan öğretim elemanlarını,

f) Yönetici Şirket: 4691 sayılı Kanuna uygun olarak kurulan, Bölgenin yönetim ve işletilmesinden sorumlu şirketi,

g) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) (Ek:RG-22/11/2013-28829) Senato: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri,

Şirket Kurabilmeleri

 

Öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde oluşturulan TTO’nun verimli çalışabilmesi maksadıyla, Üniversite bünyesinde görevli bütün öğretim elemanları, TTO’nun doğal üyesi kabul edilir.

(2) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, üçüncü fıkrada belirtilen sürelerde aylıklı veya aylıksız, tam veya yarı zamanlı olarak bölgede çalışma izni verilebilir. Bölgede görevlendirilen öğretim elemanlarının bölgede yaptıkları hizmetler karşılığı elde edecekleri gelirler, döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, bunlardan sürekli olarak görevlendirilen personelin emeklilik işlemlerinde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Görevlendirme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tam zamanlı görevlendirme: Üniversitede en az üç yıl fiili hizmet süresini dolduran kadrolu öğretim elemanlarına bir yılı aşmamak üzere, Bölgede çalışmaları için aylıklı veya aylıksız izin verilebilir. Bu izin, bir yıl daha aylıksız olarak uzatılabilir. Bu şekilde izin alan öğretim elemanlarına, görevlerine dönüşlerinden itibaren üç yıl fiili hizmet yapmadan yeniden bölgede çalışma izni verilmez. Bölgede aylıklı veya aylıksız izinli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına, Üniversitenin döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez ve idari görev verilmez.

b) Yarı zamanlı görevlendirme: Üniversite öğretim elemanları, Üniversitenin uygun gördüğü sürelerde yarı zamanlı olarak Bölgede görevlendirilebilirler. Öğretim elemanlarının bu şekildeki yarı zamanlı görevlendirilmelerinde yapacakları çalışmaların niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda görevlendirme kendiliğinden sona erer.

Şirket kurma ve şirket ortaklığı

MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim elemanları, Üniversiteye başvurur. ÜYK bu başvuruyu; TTO başkanının ve ilgili bölümün görüşü, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile inceleyerek, öğretim elemanına bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda 5 inci maddedeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır.

(2) Bu madde ile ilgili olarak ÜYK tarafından, öğretim elemanlarının başvurularını incelemek ve izlemek üzere, TTO başkanının da dahil olduğu bir komisyon oluşturulur.

Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntem

MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bölgede hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının görevlendirilmesi; ilgilinin veya hizmete ihtiyacı olan şirketin TTO’ya başvurusu üzerine, TTO görüşü, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun kararı, ÜYK’nin uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılması aynı usulle yapılır. Görevlendirme ile ilgili gerekli bildirimler, ilgili öğretim elemanlarının görev yaptığı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitüye Rektörlük tarafından ivedilikle yapılır.

b) Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmete ihtiyacı olan şirket, yarı zamanlı görevlendirmeler için TTO’ya başvurabilir. Başvuru, öğretim elemanı ismine göre olabileceği gibi, araştırma ve uygulama projesine göre de olabilir. Proje esaslı taleplerde, projede yer alacak ve Bölgede görev yapacak öğretim elemanları TTO tarafından ilgili şirkete önerilir. Proje esaslı görevlendirmeler; TTO görüşü, ilgili öğretim elemanlarının görev yaptığı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulunun kararı, ÜYK’nin uygun görüşü ve Rektörün onayı ile yapılır. Görevlendirme ile ilgili gerekli bildirimler, ilgili öğretim elemanlarının görev yaptığı fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna/enstitüye Rektörlük tarafından ivedilikle yapılır.

c) Öğretim elemanlarının, TTO koordinasyonu ve kontrolü dahilinde gerçekleştireceği danışmanlık hizmetleri ve Ar-Ge projeleri kapsamında, Üniversite envanterinde bulunan laboratuar, ekipman, makine ve teçhizat kullanımı esasları Üniversite Döner Sermaye İşletmesi, TTO, öğretim elemanı ve şirket arasında imzalanacak sözleşme ile belirlenir.

Denetim

MADDE 8 – (1) Bölgede sürekli olarak görev almak isteyen öğretim elemanları, görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı ekler. Bu öğretim elemanları; görev sürelerinin sonunda, bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunarlar. Bu rapora Yönetici Şirketin, bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesi eklenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

___________

(1) Bu yönetmeliğin adı “Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliği” iken 22/11/2013    tarihli ve 28829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/3/2013

28590

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

22/11/2013

28829

2.       

 

 

3.