İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ GÖZENEKLİ DOĞAL MALZEMELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Gözenekli Doğal Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Gözenekli Doğal Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Kuruluş

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Gözenekli Doğal Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin  amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Gözenekli doğal malzemeler teknolojisi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

b) Gözenekli doğal malzemeler teknolojisi konusunda lisans ve lisans üstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak,

c) Gözenekli doğal malzeme sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek,

d) Kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak,

e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları yapmak, kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak,

f) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetleri ile ilgili rapor sunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin amacı ve faaliyet alanı ile ilgili alanda çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunabilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Merkez Ar-Ge faaliyet alanlarıyla ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre bilgi sunmak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Yurt içi ve yurt dışı Ar-Ge ve uygulama konularıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarını yapmak,

d) Çalışma konularıyla ilgili yıllık raporu zamanında Rektöre sunmak,

e) Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışmalar yapmış, deneyimli ve Müdürün önereceği Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu gerekli durumlarda ve Müdürün daveti üzerine toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarını hazırlamak,

c) Personel ihtiyacını belirlemek,

ç) Merkez bünyesinde yapılacak proje, eğitim programı ve çalışmalar gibi konularda gerektiğinde geçici ve sürekli çalışma grupları ve komisyonlar kurmak, Merkez Müdürünün önerilerini değerlendirerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak,

d) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzenleme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Müdüre yetki vermek,

e) Araştırma, yayın, uygulama, öğretim ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği artırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet raporu düzenletebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.