SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SERTİFİKA

 PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

 

 

            Amaç

            Madde 1- Bu Yönetmelik, İlköğretim okullarında ihtiyaç duyulan sınıf öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecek İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programının esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kapsam

Madde 2- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği lisans programı hariç, tüm lisans programları ile Fen ve Edebiyat Fakülteleri ve diğer fakültelerin Milli Eğitim Bakanlığı’nca İlköğretim Sınıf Öğretmenliği için kabul edilecek lisans programlarının öğrenci ve mezunlarını kapsar. Lisans programlarındaki öğrenciler en erken 5 inci yarıyılda bu programa katılabilirler.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine dayanılarak ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28/11/1997 tarih ve 9.42.3081 sayılı kararı esas alınarak düzenlenmiştir.

 

Programa Kayıt ve Kabul

               Madde 4- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına her öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı, kayıt ve kabul şartları, programın başlangıç ve bitiş tarihleri İlköğretim Bölümünün istemi, Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Kararı, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir ve Fakülte Dekanlığınca en az bir ay önce ilan edilir.

 

Program Süresi

               Madde 5- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı;

 

              a) Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği lisans programı hariç, diğer lisans programları ile Fen ve Edebiyat Fakülteleri ve diğer fakültelerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim Sınıf Öğretmenliği için kabul edeceği lisans programları öğrencileri için, eğitim-öğretim yılı içinde 14 haftalık 4 dönem halinde yapılır.

             b) Fen ve Edebiyat Fakülteleri ile diğer fakültelerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim Sınıf Öğretmenliği için kabul edeceği lisans programlarından mezun olanlar için 14 haftalık 2 dönem halinde yapılır. Bu programın yaz döneminde açılması halinde, 2 nci dönemin eğitim-öğretim yılı içinde yapılması zorunludur.

 

           c) Ortaöğretim Öğretmenlik Sertifikası olanlar ile Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Lisans programı hariç, diğer lisans programlarından mezun olanlar için eğitim-öğretim yılı içinde 14 haftalık 1 dönem halinde yapılır.

 

                Eğitim Programı ve Yürütülmesi

Madde 6- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına kayıt olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nca bu tip programlar için belirlenen zorunlu ve Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünce önerilen seçimlik derslerden oluşan en az 21 kredilik dersleri ve öğretim planında öngörülen uygulama çalışmasını tamamlamak zorundadırlar.

 

                Madde 7- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı, Eğitim Fakültesi Dekanının Başkanlığında oluşturulacak bir kurulca yürütülür. İlköğretim Bölüm Başkanı Kurulun tabii üyesidir. Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Kurulun koordinatörüdür. 

 

                Eğitim Programına Devam, Sınav ve Disiplin

Madde 8- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına devam edecek öğrencilerin eğitim-öğretime devam sınav ve disiplin işlemlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Sakarya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri hükümleri uygulanır.

 

Öğrencilik Hakları

Madde 9- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına kaydolanlar, Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin yararlandığı askerlik tecili, mediko-sosyal hizmetler, öğrencilik belgesi v.b. haklardan yararlanamazlar.

Bu programa devam ettiği dönem içinde geçerli olmak üzere, isteyenlere “Öğretmenlik Sertifika Programı Kimlik Belgesi” verilebilir.

 

Mali Hükümler

Madde 10- İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına kayıt olan öğrencilerden Üniversite Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilmek üzere Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nca kabul edilen program ücreti alınır.

 

Programa kabul edilmeyen adayların başvuru sırasında yatırdıkları ücret kendilerine iade edilir. Programa kabul edildikten sonra herhangi bir nedenle vazgeçenlerin ödemiş oldukları ücret iade edilmez.

 

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası

Madde 11- Lisans mezunlarından İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrenciler ile lisans öğrenimine devam eden İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı öğrencilerinden kayıtlı bulundukları lisans programından mezun olanlara, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programındaki dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamaları halinde “Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası” verilir.

 

Bu sertifikanın hazırlanmasına ilişkin ilkeler Fakülte Kurulu’nun önerisi üzerine Üniversite Senatosu’nca belirlenir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

                Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.