GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Koordinasyon grupları: Merkezin koordinasyon gruplarını,

b) Merkez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları dışında, Üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, örgün eğitim-öğretim programları, seminerler, konferanslar, lisans tamamlama, çıraklık, dil, bilgisayar, beden eğitimi, müzik, resim, bankacılık, sigortacılık, borsa, işletme, kamu yönetimi, yerel yönetimler, uluslararası işletmecilik, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, sağlık, mühendislik ve benzeri tüm alanlarda kurslar ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek Üniversitenin kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerle işbirliğinin gelişmesini sağlamak ve ülke gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda; Üniversite öğrencileri ve personelinin, kişilerin, kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duydukları alanlarda, onların bilgi ve becerilerini artırmak, hayat boyu gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla, gerekirse Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile de işbirliği yapmak suretiyle ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sanatsal ve sportif etkinlikler ve diğer eğitim-öğretim programları düzenler, projeler hazırlar, yayın ve danışmanlık hizmetleri sunar ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayarak bu alandaki Üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. Yapılan faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne ait katılım ve başarı belgesi, uzmanlık sertifikası ve benzeri belgeler verir.

(2) Merkezin eğitim-öğretim programlarına yönelik faaliyetleri daha ayrıntılı bir şekilde bu konuda çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Koordinasyon grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektöre önerir. Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden atanabilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda yerine yardımcılarından biri vekalet eder. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder ve oylamalara katılır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, programların başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapar, Merkez adına gerekli iletişimi sağlar. Projeler hazırlar veya hazırlatır, sözleşmeler yapar ve yükümlülük altına girer. Yılsonu faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulu ve Rektörlüğün onayına sunar ve Merkezin çalışmaları hakkında Rektöre rapor verir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üst üste üç kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erer. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az iki ayda bir, gerek görülmesi halinde daha sık salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Kararlarda yapılan oylamada eşitlik olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ve faaliyetleri konusunda kararlar alır ve merkezin yıllık faaliyet ve çalışma programları ile önceki dönemlere ait sonuç raporlarını değerlendirir ve Rektörün onayına sunar.

Koordinasyon grupları

MADDE 12 – (1) Gerektiği durumlarda; fakültelerde bölüm, enstitülerde anabilim dalı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölüm (program) başkanlıklarının görevlendirecekleri üçer öğretim elemanından, Rektörlüğe bağlı bölümlerde ise; bölüm başkanı, bir bölüm başkan yardımcısı ve bir öğretim elemanından olmak üzere Merkez bünyesinde üçer kişiden oluşan koordinasyon grupları kurulur.

Koordinasyon gruplarının görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez koordinasyon grupları, Merkezin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapmayı düşündükleri eğitim faaliyetlerini görüşüp Yönetim Kuruluna yazılı olarak teklif ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali konular

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde toplanır, merkezin giderleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde buradan yapılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18 – (1) 14/12/2005 tarihli ve 26023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.