ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetleri, organları ve görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, yönetimine, organlarına ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

c) Merkez (ADYÜİSGM): Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

d) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

e) Uzaktan Eğitim Merkezi: Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,

f) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek İSG ile ilgili; tüm eğitim programları, danışmanlık hizmetleri, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, her türlü eserlerin yayını ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek. Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve Üniversitenin, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine destek olmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı kapsamında üniversitede; İSG ile ilgili önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik mümkün olduğu oranda uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

b) İSG konularında, ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlik, meslek içi eğitim, kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kişilere İSG konularında eğitim vermek, İSG profesyonelleri yetiştirmeye yönelik eğitim programları düzenlemek.

ç) Yerel, ulusal veya uluslararası olmak üzere, İSG ile ilgili her konuda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, inceleme çalışmalarına katılmak ve desteklemek.

d) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin İSG Müdürlüğüne ve birimlerine danışmanlık yapmak, İSG koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak.

e) Üniversite içi tüm birimlerde ve Uzaktan Eğitim Merkezi kapsamında İSG konusunda verilecek dersleri birimlerin talebi üzerine koordine etmek, bu ve benzer amaçlar doğrultusunda Üniversitede İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikası, İşyeri Hekimleri Sertifikası, İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitici Belgesi olanlarla koordinasyon sağlamak.

f) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde laboratuvar, araştırma, uygulama ve eğitim birimleri oluşturmak.

g) Çalışma alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler ve kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerle çalışmalar yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

ğ) Merkezin kuruluş amaçlarına uygun olarak basılı ve görsel olmak üzere, ulusal ve uluslararası, süreli ve süresiz yayın yapmak; gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet sayfası, kitaplık ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

h) İSG konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak.

ı) İş sağlığı ve güvenliği alanında toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.

i) İş sağlığı ve güvenliği alanında koruyucu, önleyici levha, kıyafet ve benzeri tasarımını, üretimini, uygulamasını sağlamak.

j) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarını koordine ederek ortak sağlık ve güvenlik birimi kurmak ve hizmet vermek.

k) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizleri ve değerlendirmesi hizmetleri vermek.

l) Yönetim Kurulunun İSG ile ilgili kararlaştıracağı diğer konularda çalışmalarda bulunmak.

m) (Ek:RG-28/1/2015-29250) Verilecek olan eğitim, kurs, seminer ve araştırma konularında katılımcılara sertifika, katılım sertifikası, katılım belgesi, kurs belgesi, seminer belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

 

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine ve pedagojik formasyon eğitimine sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekalet eder ve görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcısının da görevi sona erer.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Her yılsonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

f) Merkezin birimlerini Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

g) Eğitim programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşmeler yapmak.

ı) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen sekiz aday arasında Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ya da sürekli çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulu üyelerinin veya Danışma Kurulunun teklif ettiği konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniversitenin öğretim elemanları ile üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Üyelerden en fazla üçü Üniversite dışından seçilebilir. Üyelerden en az ikisi iş güvenliği uzmanı, ikisi işyeri hekimi, biri hukuk alanından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.

(4) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri bildirmek.

b) Üniversitenin İSG hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu ile ilgili konulardaki görüş ve önerilerini Rektörlüğe sunulmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2014

29073

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

28/1/2015

29250

2.