İHRACATI GELİŞTİRME UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ekonomi Bakanlığınca yapılacak İhracatı Geliştirme Uzmanlığı yeterlik sınavı ile İhracatı Geliştirme Uzmanlığına atanmaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcıları ve İhracatı Geliştirme Uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi ile geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ekonomi Bakanını,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Birim: 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen birimleri,

ç) Birim amiri: 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen birimlerin en üst amirini,

d) KPDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

e) Kurul: Yeterlik Sınavı Kurulunu,

f) Müsteşar: Ekonomi Bakanlığı Müsteşarını,

g) Personel Dairesi Başkanlığı: Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ğ) Uzman: İhracatı Geliştirme Uzmanını,

h) Uzman yardımcısı: İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısını,

ı) Yeterlik sınavı: İhracatı Geliştirme Uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İhracatı Geliştirme Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Uzmanlık için aranan şartlar

MADDE 5 – (1) Uzman olarak atanabilmek için, uzman yardımcısının;

a) Bu kadroda, adaylık dönemi dâhil, aylıksız izin ile fiilen görev yapılmayan yurtdışında lisansüstü öğrenimde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlamış olması,

b) Yeterlik sınavında başarılı olması,

şarttır.

Yeterlik Sınavı Kurulu

MADDE 6 – (1) Yeterlik Sınavı Kurulu; Müsteşarın veya Bakan tarafından görevlendirilecek bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı, Kurulun tabii üyesi olup diğer üyeler Bakan tarafından müsteşar yardımcıları, birim amirleri veya Bakanlık müşavirleri arasından seçilir.

(2) Kurulun başkan ve üyelerinin eşleri veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının bu sınavlara katıldığının tespit edilmesi halinde başkan ve ilgili üyeler Kurula katılamazlar. Bu durumda veya asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle Kurula katılamamaları halinde bunların yerine yedek üyeler sırasına göre Kurula katılır.

(3) Kurul, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yeterlik tezi hazırlamaya hak kazanma

MADDE 7 – (1) Uzman yardımcısı, adaylık dönemi dâhil, Bakanlık birimlerinde uzman yardımcısı kadrosunda, aylıksız izin ve yurtdışında lisansüstü eğitimde geçen süreler hariç, iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak şartıyla yeterlik tezi hazırlamaya hak kazanır.

Yeterlik tez konusunun seçimi

MADDE 8 – (1) Uzman yardımcısı, tez konusunu ve planını belirleyerek kırk beş gün içinde tezin amacını, önemini ve çalışma yöntemini de kısaca belirtmek suretiyle birim amirine bildirir. Birim amiri, tez teklifini; uygun görüşüyle birlikte beş iş günü içinde ilgili Müsteşar Yardımcısının uygun görüşüyle birlikte Müsteşarın onayına sunar.

(2) Uzman yardımcısının tez konusu ile birlikte belirleyeceği bir tez danışmanı da birinci fıkradaki esaslara uygun olarak Müsteşarın onayına sunulur. Tez danışmanı olarak, genel müdür yardımcıları, daire başkanları veya uzmanlar seçilebilir. Tez danışmanı, aynı anda ancak bir uzman yardımcısına danışmanlık yapabilir. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi üniversitelerdeki öğretim üyelerinden de, üniversitelerinin muvafakatiyle tez danışmanı belirlenebilir. Uzman yardımcıları tezlerini, tez danışmanlarının rehberliğinde hazırlarlar.

(3) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısının en geç on beş gün içinde belirlediği yeni tez konusu birinci fıkraya uygun şekilde tekrar onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun bulunmaması halinde tez konusu, birim amirinin de görüşü alınmak suretiyle Müsteşar tarafından belirlenir.

(4) Müsteşarın vereceği onaydan sonra tez konusu ve tez danışmanı belirlenmiş olur. Belirlenen tez konusu, birim amirince Personel Dairesi Başkanlığına ve ilgili uzman yardımcısına bildirilmek suretiyle kesinleşir.

(5) Tez konusu, belirlendikten sonra iki ay içinde uzman yardımcısının talebi ve Müsteşarın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

(6) Müsteşar tarafından geçerli görülecek mazereti olmaksızın, süresi içinde tez konusunu bildirmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır ve hakkında 13 üncü maddeye göre yeni bir tez hazırlamak üzere sadece bir hak tanınır.

Yeterlik tezinin hazırlanması

MADDE 9 – (1) Uzman yardımcısı; Türkçe olarak hazırlayacağı tezde bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hareket eder. Uzman yardımcısı, tezinde ele aldığı konuyu özellik taşıyan yönleriyle de inceleyerek kendi görüş ve önerilerini belirtir. Tezde, İngilizce dilinde bir özet bölümün de bulunması şarttır.

Tezin teslimi

MADDE 10 – (1) Uzman yardımcısı; tez konusunun kendisine tebliğinden itibaren dokuz ay içinde hazırladığı tezi, Kurul asil ve yedek üyelerine gönderilmek üzere, birim amirinin aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına teslim eder. Ancak bu süre, zorunlu hallerde, birim amirinin onayı ile en çok üç ay uzatılabilir ve bu durum Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(2) Tez danışmanı, tezin teslimini izleyen on gün içinde rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısının çalışmalarını rapor halinde Personel Dairesi Başkanlığına sunar.

(3) Müsteşar tarafından geçerli görülecek mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı, bu unvanını kaybeder ve hakkında 16 ncı madde hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 11 – (1) Yeterlik sınavı, sırasıyla tez savunması ve yabancı dil olmak üzere iki aşamadan oluşur. Uzman yardımcısı hazırladığı tezi süresi içerisinde teslim etmek şartı ile yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı işlemleri, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Tez savunması

MADDE 12 – (1) Teslim edilen tezler ve tez danışmanlarının değerlendirme raporları, teslimin tamamlanmasını müteakip, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Kurul asil ve yedek üyelerine beş işgünü içinde gönderilir.

(2) Tezin, Kurul asıl ve yedek üyelerine tesliminden itibaren en erken kırk beş gün sonra olmak üzere tez savunması ve mülakat tarihi belirlenir. Sınav tarihi, en az on gün önce uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez savunmasında uzman yardımcısı, Kurul önünde tezini sözlü olarak savunur ve tezle ilgili soruları cevaplandırır. Tez savunması, aynı zamanda uzman yardımcısının genel kültür düzeyi ve mesleki alan bilgisi itibarıyla mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mülakat niteliğini de taşır.

(4) Tez savunmasının ardından Kurul üyelerinin her biri, kapalı oturumda teze ilişkin olarak ayrı ayrı değerlendirme yapar. Kurul, tezleri; tez danışmanının raporları ve uzman yardımcısının savunmasını da dikkate alarak değerlendirir. Değerlendirme, yeterli ya da yetersiz şeklinde yapılır. Yapılacak değerlendirmede oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır. Yeterliğin tespitinde oy çokluğu esastır.

(5) Kurul, tez değerlendirme sonucunu, tez yetersiz bulunmuş ise buna ilişkin gerekçeleri içeren raporla birlikte sınavdan itibaren beş iş günü içerisinde, Müsteşara sunar. Yeterlik sınavı sonuçları ve varsa tezin yetersiz bulunma gerekçesi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.

(6) Müsteşar tarafından geçerli görülecek mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen uzman yardımcısı, bu aşamada başarısız olmuş sayılır.

Tezin yetersiz bulunması

MADDE 13 – (1) Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı Kurul raporunu dikkate alarak düzeltmek suretiyle veya yeni bir tez konusunun belirlenmesini isteyerek kullanabilir. Uzman yardımcısı, tercih hakkını on beş gün içinde kullanarak durumu birim amiri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirir.

(2) Uzman yardımcısı, tercih hakkını düzeltme yönünde kullanması halinde, Personel Dairesi Başkanlığına yaptığı yazılı bildirimden başlayarak üç ay içinde hazırlamış olduğu tezini düzeltir ve birim amiri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına teslim eder.

(3) Uzman yardımcısının ikinci hakkını kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek kullanması halinde tez konusunun kendisine tebliğinden itibaren altı aylık süre tanınır. Tez konusu ve danışman seçimi 8 inci maddede yer alan hükümlere tabidir.

(4) İkinci hakkında da tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı hakkında 16 ncı madde hükümleri uygulanır.

Yabancı dil

MADDE 14 – (1) Tez savunması ve mülakat aşamasında başarılı olan uzman yardımcısı, KPDS’den en az seksen puan veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan aldığına dair geçerlilik süresi dolmamış belgeyi, tez savunması ve mülakat sonucunun ilanından itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz etmesi şartıyla yabancı dil aşamasında başarılı olmuş sayılır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 15 – (1) 5 inci maddede belirtilen şartları yerine getiren uzman yardımcısı, 14 üncü maddede belirtilen yabancı dil belgesini ibraz etmesini müteakip başarı sırası ve boş kadro durumuna göre İhracatı Geliştirme Uzmanı olarak atanır.

Uzman yardımcısı unvanını kaybetme

MADDE 16 – (1) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tezini teslim etmeyen veya tez savunmasında ikinci hakkında da tezi yetersiz bulunan veya 14 üncü maddede belirtilen belgeyi süresi içerisinde ibraz edemeyen uzman yardımcısı, bu unvanını kaybeder ve durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 23/3/2010 tarihli ve 27530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 23/3/2010 tarihinde uzman yardımcısı kadrosunda bulunanların, bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde; yeterlik sınavlarında yabancı dil aşamasında KPDS’den en az yetmiş puan veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan aldığına dair geçerlilik süresi dolmamış belgeyi ibraz etmeleri halinde uzmanlık yeterlik sınavının yabancı dil aşamasında başarılı sayılırlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte tez konusu onaylanmış ve tez danışmanı belirlenmiş uzman yardımcılarının yeterlik sınavı süreci bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

İGEME uzman ve uzman yardımcılığında geçirilen süreler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde İGEME Uzmanı pozisyonunda geçirilen süreler İhracatı Geliştirme Uzmanı kadrosunda, İGEME Uzman Yardımcısı pozisyonunda geçirilen süreler İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı kadrosunda geçmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.