GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TARİH BİLİMLERİ VE BÖLGESEL TARİH ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

                Amaç    

                Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Galatasaray Üniversitesi Tarih Bilimleri ve Bölgesel Tarih Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                Madde 2 — Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Tarih Bilimleri ve Bölgesel Tarih Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Merkezin amacı

                Madde 4 — Merkezin amaçları şunlardır;

                a) Ortadoğu, Balkanlar, Rusya ve Kafkasya alanında ülkemizin tarih eğitimine ve araştırmasına bilimsel yöntemlerle katkıda bulunmak için, bu alanda gerekli her türlü bilimsel, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak ve bu suretle tarih biliminin yerleşmesi, bu alanda toplum bilincinin olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli faaliyetleri yürütmek,

                b) Türkiye’de tarih araştırması, yayın ve eğitiminin gerçekleştirilmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmak,

                c) Türk tarihçiliği ve Avrupa ve Asya ülkelerinin tarih araştırmalarını izlemek ve araştırmalar yapmak, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve benzeri uluslar arası kuruluşlar ile tarih araştırmaları ve sorunlar üzerinde incelemelerde bulunmak,

                d) Türkiye’de tarihçiliğin geliştirilmesi, bu bilim dalında faaliyette bulunanlar için gerekli eğitim ve öğretimi sağlamak, ulusal üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmek.

                Merkezin görevleri

                Madde 5 — Merkez; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amacına ulaşmak için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

                a) Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya bölgesinde uluslararası alandaki araştırmaları izleyerek, bu araştırmaların ülkemizde teşvik ve uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

                b) Türkiye’de tarih, bölge dilleri ve sosyal yapısını araştırmak ve bunun geliştirilmesi amacıyla her türlü çalışmalarda, araştırmalarda, yayınlarda bulunmak,

                c) Gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kurs ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, tarih bilimleri alanında mevzuatın geliştirilmesi yönünde gerekli bilimsel araştırma yapmak, tarih araştırmaları yapan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu faaliyetlerden ulusal düzeyde gerekli faydayı temin etmek için gerektiğinde ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

                d) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda ve milli menfaatler doğrultusunda araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda danışmanlık hizmeti vermek,

                e) Amacına ulaşmak için bilimsel toplantılar düzenlemek ve eğitim, öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

                Merkezin organları

                Madde 6 — Merkezin organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

                Merkez müdürü

                Madde 7 — Merkez Müdürü; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinin, tarih ve hukuk tarihi alanlarındaki anabilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir ve bu görevi ancak iki dönem sürdürebilir.

                Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Rektör tarafından bir ya da iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder.

                Merkez Müdürü; bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen amaç ve görevleri doğrultusunda Merkezi temsil eder.

                Merkez müdürünün görevleri

                Madde 8 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

                a) Merkezi gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında temsil etmek,

                b) Merkez Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

                c) Gerektiğinde Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, görüş almak, gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek,

                d) Her yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporu ile gelecek yıla ait faaliyet programını hazırlamak ve bunlarla ilgili Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alarak rapor ve programı Rektörün onayına sunmak.

                Merkez yönetim kurulu

                Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez müdürü, müdür yardımcıları ve Üniversitede Hukuk Tarihi, İdare Tarihi, Balkan ve Ortadoğu Tarihi, Rusya Tarihi ve Osmanlı Tarihi alanında öğrenim veren öğretim üye ve yardımcıları arasından, Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen beş üyeden oluşur. Üyeler üç yıl süreyle görev yaparlar. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır.

                Merkez yönetim kurulunun görevleri

                Madde 10 — Bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar;

                a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

                b) Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar oluşturarak katkıda bulunmak,

                c) Merkez işlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak.

                Merkez danışma kurulu

                Madde 11 — Merkez Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle  katkıda bulunan bir organdır. 

                Merkez Danışma Kurulu tarih bilimi alanında temayüz etmiş yabancı veya Türk bilim adamları, öğretim üyeleri, uzman kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulunca seçilen onbeş kişiden ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

                Merkez Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar.

                Merkez Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Merkez Müdürü tarafından tespit edilecek bir tarihte ve Merkez Müdürü başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

                Geçici Madde 1 — Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde, Rektör tarafından Merkez Müdürü ile Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirmesi yapılır.

                Yürürlük

                Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.