GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyet Alanları, Yönetim Kurulu, Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

 

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Üniversitenin esas faaliyetlerinin aksatılmaması koşuluyla, İşletmesi bünyesinde aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır:

a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilen veya edilebilecek olan konularda bilimsel görüş vermek, proje veya araştırma yapmak, seminer, konferans, panel, sempozyum düzenlemek; kurs, sertifika programları açmak ve benzeri hizmetler vermek,

b) Her türlü konuda danışmanlık, araştırma, geliştirme, uygulama, deney yapmak; plan veya proje hazırlamak; analiz, ölçme, teknik bakım veya kontrol, kalite veya standartlara uygunluğun kontrolü, iş değerlendirilmesi, ekspertiz, ölçü ayarı ve bu işlerle ilgili uygulama hizmetleri yapmak,

c) Faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere mal, iş ve hizmet üretmek; elde edilen ürünlerin önceden Rektörün izni alınmak şartıyla, pazarlama ve satışını sağlamak; her türlü inşaat, tesisat ve mimari projeleri hazırlamak ve denetlemek ile benzeri işleri yapmak,

ç) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayım hizmetleri yapmak,

d) Bakanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol’ün 3 üncü maddesinin (d.i) fıkrasında belirtilen esaslara göre Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını hazırlamak ve gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 6 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekan, yüksekokul müdürü ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç öğretim üyesi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde rektör yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerine devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000 (yüzbin)TL’dir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi, 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 27/11/1996 tarihli ve 22830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce başlanmış iş ve hizmetler hakkında, iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.