PALMYE KIRMIZI BCE LE MCADELE HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, Palmiye Krmz Bceinin lkemize giriini ve yaylmasn engellemek amacyla alnacak tedbirleri belirlemek amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Palmiye Krmz Bceinin srveyi, tespit edilmesi, mcadelesi, yaylmasnn engellenmesi hususlarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 15 inci maddesine dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin 25/5/2007 tarihli Palmiye Krmz Bceinin yaylmasn engellemek zere alnacak acil tedbirlere ilikin 2007/365/EC sayl Komisyon Kararna paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Bitki pasaportu: Bitki sal ile ilgili 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatrlerin Kayt Altna Alnmas Hakknda Ynetmelikte belirlenen bitki sal standartlarnn ve zel artlarn karlandn gsteren, eitli bitki ve bitkisel rnler iin standart hale getirilmi, Bakanlka belirlenen usullere uygun olarak hazrlanan ve Bakanlk veya Bakanlka yetkilendirilenler tarafndan dzenlenen resmi etiketi veya belirli rnler iin Bakanlka kabul edilen etiket dndaki iareti,

c) Bitki salk sertifikas: Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Karantinas Ynetmeliinde ngrlen bitki sal artlarna uygun olduunu gsteren belgeyi,

) Duyarl bitkiler: Meyveler veya tohumlar dnda, Areca catechu, Arenga pinnata, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Agave americana, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei, Jubea chilnsis ve Washingtonia spp.yi,

d) Enstit: Bakanla bal zirai mcadele aratrma faaliyetlerini yrten enstit, istasyon ve kurulular,

e) Genel Mdrlk: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

f) thalat: Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin, serbest dolama giri rejimi, gmrk antrepo rejimi, dhilde ileme rejimi, gmrk kontrol altnda ileme rejimi ve geici ithalat rejimi prosedrlerine tbi tutulmasn,

g) Mdrlk: l gda, tarm ve hayvanclk mdrlkleri ve ile mdrlklerini,

) Palmiye Krmz Bcei [Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)]: Palmiye retimi yaplan tm lkelerde ve scak iklimlerde palmiye trlerinin en nemli zararlsn,

h) Srvey: Palmiye Krmz Bceinin bir yerde var olup olmadn, var ise yayl alann ve younluunu tespit etmeyi,

) Tampon alan: Gvenlik sahas etrafnda zararl organizmann yaylmasn nleyecek ekilde konukularnn yetitirilmesine izin verilmeyen alan,

i) Zararl organizma: Palmiye Krmz Bceini,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler

Genel hkmler

MADDE 5 (1) Palmiye Krmz Bceinin girii ve yaylmasnda, zararl organizmann bulunduu alanlarda snrlandrlmasnda, bitkilerin ithalat, retimi, hareketi ve kontrolnde acil tedbirler uygulanr. Bilimsel bilgiye dayanarak yaplan zarar risk deerlendirmesinde zararl organizmann Palmae ailesine ait baz trlerde ciddi zararlara ve lmlere sebep olduu ve 5 cm den fazla taban gvde ap bulunan bitkilerin daha duyarl olduu belirlenmitir.

(2) Zararl organizmann lkeye girii ve yaylmas yasaktr.

(3) Zararl organizmaya kar lkemizi korumak amacyla ilave tedbirler alnabilir.

NC BLM

Aratrmalar ve Bildirimler

Aratrmalar ve bildirimler

MADDE 6 (1) Enstitler ve mdrlkler, zararl organizmann lkemizdeki varl ve palmae bitkilerinin zararl organizma tarafndan enfekte edilmesine dair yllk olarak resmi aratrmalar ve/veya srveyler yrtr.

(2) Aratrma ve/veya srvey sonular Genel Mdrle bildirilir.

(3) Tedbir sonular srekli deerlendirilir ve bu deerlendirmeler nda bir sonraki olas tedbirler belirlenir.

DRDNC BLM

Snrlandrlm Alanlarn Oluturulmas, Duyarl Bitkilerin thalat,

Duyarl Bitkilerin lke inde Hareketi

Snrlandrlm alanlarn oluturulmas

MADDE 7 (1) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen aratrma ve/veya srvey sonular veya bildirimler sonucunda bir alanda zararl organizmann varl dorulanrsa, gecikmeksizin, bulak alann snrlar belirlenir ve srasyla EK-2nin 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen tedbirler alnr.

Duyarl bitkilerin ithalat

MADDE 8 (1) Duyarl bitkilerin ithalatnda Bitki Karantinas Ynetmeliinde belirtilen hkmler uygulanr.

Duyarl bitkilerin lke iinde hareketi

MADDE 9 (1) lkemiz orijinli veya lkemize ithal edilmi duyarl bitkiler, sadece EK-1in 2 nci maddesinde belirtilen artlar karlad takdirde lke iinde hareket edebilir.

BENC BLM

dari Yaptrmlar, Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr davrananlar hakknda 5996 sayl Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptrmlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

 

EK-1

 

BU YNETMELN 8 NC VE 9 UNCU MADDESNDE ATIFTA BULUNULAN ACL TEDBRLER

 

I- zel ithalat artlar

thalatta Bitki Karantina Ynetmeliinin Bitki ve Bitkisel rnlerin thalatnda stenen zel artlar balkl EK-4n ilgili hkmlerini ve dier istenilen ilgili talimatlarn karlanmas gerekmektedir.

II- Hareket iin koullar

lkemiz orijinli ve ithal edilmi duyarl bitkiler, lke iinde bitki pasaportu eliliinde hareket etmelidirler.

lkemiz orijinli duyarl bitkiler aadaki ekilde yetimi olmaldrlar;

(a) Hayatlar boyunca zararl organizmann grlmedii Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatrlerin Kayt Altna Alnmas Hakknda Ynetmeliin Bitki ve Bitkisel rnlerin lke erisindeki Hareketinde stenen zel artlar balkl EK-7/Ann 25 inci maddesinde belirtilen artlarn saland, veya

(b) Hayatlar boyunca, Mdrlklerce Ulusal Bitki Sal Tedbirleri Standartlarna gre oluturulmu bitki zararlsndan ari bir alanda yetimi olduu belgelenmeli, veya

(c) Hareketinden nceki 2 yl boyunca retim yerinde;

1) Bitkilerin zararl organizmann giriine kar fiziksel olarak tamamen korunan veya uygun koruyucu ilemlerin uyguland bir yerde tutulmu olan, ve

2) En az her 3 ayda bir yaplan resmi denetimlerde, zararl organizmaya ilikin hibir iaretin olmad, veya

thal edilmi duyarl bitkiler aadaki ekilde yetimi olmaldrlar;

(a) thalatta aranacak artlar Bitki Karantina Ynetmeliinin Bitki ve Bitkisel rnlerin thalatnda stenen zel artlar balkl EK-4n ilgili hkmlerini ve dier istenilen ilgili talimatlarn karland.

 

 

EK-2

 

BU YNETMELN 7 NC MADDESNDE ATIFTA BULUNULAN ACL TEDBRLER

 

I- Snrlandrlm alanlarn oluturulmas

(a) Bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde atfta bulunulan snrlandrlm alanlar aadaki ksmlardan olumaldr;

1) Zararl organizmann varlnn doruland ve zararl organizma sebebiyle belirti gsteren btn duyarl bitkileri ve gerektiinde ekim srasnda ayn partiye ait btn duyarl bitkileri kapsayan bulak alan,

2) Bulak alann etrafnda en az 10 kmlik snra sahip bir tampon alan,

3) Birka tampon alann st ste binmesi veya corafik olarak yakn olmas durumunda, ilgili snrlandrlm alanlar ve aralarndaki alanlar kapsayacak ekilde daha geni bir snrlandrlm alan tanmlanmaldr.

(b) (a) fkrasnda belirtilen blgelerin kesin snrlar, bilimsel prensipler, zararl organizmann biyolojisi, bulaklk derecesi, yln dnemi ve zellikle duyarl bitkilerin dalmna bal olmaldr.

(c) Zararl organizmann varl bulak alan dnda dorulanrsa, snrlandrlm alanlarn snrlar buna gre deitirilmelidir.

() Yllk srveylere gre ayet 3 yl boyunca snrlandrlm alanlarda zararl organizma tespit edilmezse, bu saha sona erdirilmelidir ve 2 nci maddede belirtilen tedbirlere daha fazla gerek yoktur.

(d) Bulakl, Bakanlmz elemanlarnca tespit edilmi kamu ya da zel mlkiyete sahip alanlarda bulunan aalara mlk sahiplerince; gerekli mcadele yntemleri uygulanmas, tedavisi mmkn olamayacak lm aalarn ise artlarna uygun bir ekilde imha edilmesi zorunludur.

II- Snrlandrlm alanlarda alnacak tedbirler

Snrlandrlm alanlarda bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde atfta bulunulan resmi tedbirler aada belirtilmektedir:

(a) Zararl organizmann eradikasyonu amacyla uygun tedbirler;

1) Enfekte duyarl bitkilerin imha edilmesi ya da uygun grld takdirde mekanik temizleme ilemleri,

2) Yakn evredeki kimyasal ilemlerin uygulanmasyla yaplan eradikasyon ya da mekanik temizleme ilemleri srasnda zararl organizmann herhangi bir ekilde yaylmasn nlemek iin tedbir alma,

3) Enfekte duyarl bitkilerin uygun ekilde tedavi edilmesi,

4) Uygun grlen yerlerde, duyarl bitkilerin duyarl olmayan bitkilerle deitirilmesi,

5) Zararl organizmann eradikasyonuna katkda bulunabilecek dier btn nlemler,

(b) En azndan enfekte alanlarda feromon tuza dahil olmak zere, zararl organizma varlnn denetim ve yntemlerle youn olarak izlenmesi ile ilgili nlemler,

(c) Gerekli grl hallerde enfekte olan veya enfekte olduundan phelenilen tm duyarl bitkilerin eradikasyonuna ynelik zel nlemler.

III- Eylem planlarnn hazrlanmas

Eylem plan, zararl organizmann eradikasyonu amacyla alnan veya alnmas planlanan resmi nlemlerin ayrntl bir tanmn ierir. Bu eylem plan uluslararas bitki sal nlemleri ile ilgili standartlara uygun olarak hazrlanr.