SU RNLER GENETK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SRDRLEBLR KULLANIMI HAKKINDA YNETMELK

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Trkiye i su ve denizlerinde yaayan su rnleri genetik kaynaklarnn tanmlanmas, korunmas, srdrlebilir kullanm, politika ve alt yap oluturulmas ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesinin birinci ve beinci fkralarna, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayl Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesi ve 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) ve (g) bentlerine, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayl Su rnleri Kanununun 14 nc maddesine, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 10 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Gen bankas: Embriyo, sperma, ovum, hcre, doku, DNA ve dier su rnleri genetik materyallerinin yapay yntemlerle ve arlkl olarak dondurularak koruma altna alnd yeri,

c) Genel Mdrlk: Tarmsal Aratrmalar ve Politikalar Genel Mdrln,

) Koordinatr: Hayvan Genetik Kaynaklar Ulusal Koordinatrn,

d) Koruma: SGKnn korunmasn,

e) Sekretarya: Su rnleri genetik kaynaklarnn korunmas ve srdrlebilir kullanm ile ilgili i ve ilemlerden sorumlu Genel Mdrlk bnyesinde oluturulan sekretaryay,

f) S: Su rnlerini; yaamnn tamamn ya da bir ksmn suda geiren organizmalar,

g) SGK: Su rnleri genetik kaynaklar; gda, yem ve tarmsal retim amal kullanlan ya da potansiyel kullanm alan bulunan, su rnlerine ait tr, alt tr, varyete, hat, ekotip, su ve topluluklar ile yeni oluturulan varyete, hat ve hibritleri,

) S Koordinatr: Su rnleri aratrmalar alma grubu koordinatrn,

h) Srdrlebilir kullanm: SGKnn arz, talep, ekonomik, teknik ve teknolojik olanaklarnn gelitirilerek, uzun dnemde eitliliklerinin azalmasna yol amayacak ekilde ve oranda kullanmn,

) Tavsiye komisyonlar: Sekretaryann belirleyecei konularda zm, planlama ve uygulama nerileri oluturmak zere ilgili uzmanlardan oluturulan daimi komisyonlar,

i) Ulusal Komite: Su rnleri Genetik Kaynaklarn Koruma Ulusal Komitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Sekretaryann Grevleri Ulusal Komite ve Tavsiye Komisyonlarnn Kuruluu,

alma Esaslar ve Grevleri

Sekretaryann grevleri

MADDE 4 (1) Koruma ve srdrlebilir kullanm ile ilgili i ve ilemler Sekretarya tarafndan yrtlr.

(2) Sekretaryann grevleri aada belirtilmitir;

a) SGKnn tanmlanmas, dkmnn yaplmas, risk ve eilimlerinin belirlenip izlenmesi, koruma ve srdrlebilir kullanm, politika, kurum ve altyap gelitirme almalarnn yrtlmesi iin gerekli egdm salamak,

b) SGKnn mevcut tm yntemlerle canl olarak ve gen bankalarnda korunmas ve srdrlebilirliinin salanmas amacyla tedbirler almak,

c) Tavsiye komisyonlarnn toplantlarn koordine etmek, korumada karlalan sorunlar deerlendirip nceliklendirerek ilgili tavsiye komisyonu ile birlikte gelitirilen zm nerilerini uygulamaya koymak ve denetlemek, alnan kararlar Ulusal Komiteye bildirmek,

) Uluslararas platformda Bakanl temsilen, Genel Mdrlk sorumluluundaki grevleri yrtmek, lke raporlarn hazrlamak, teknik ibirlii salamak, gelimeler hakknda ilgili paydalar bilgilendirmek, alma konularnda ilgili birim, kurum ve kurulular arasnda egdm ve ibirlii salamak, eitim gereksinim ve konularn belirlemek, yurt ii ve yurt d eitimleri organize etmek,

d) SGKnn ve korunmasnn kamuoyuna tantm, benimsetilmesi, yetitirici katk ve desteinin salanmas amacyla her trl yaym faaliyetini dzenlemek,

e) Sekretarya toplant gndemi ve ilgili bilgi ve belgeleri olaan toplantlarda toplant tarihinden en az otuz gn, olaanst toplantlarda ise en az on be gn nceden komite yelerine gndermek.

Ulusal Komitenin kuruluu

MADDE 5 (1) Ulusal Komite Bakanlk Mstear Yardmcs bakanlnda ve aada belirtilen yelerden oluur;

a) Bakanlk ilgili birimlerinden sekiz temsilci,

1) Genel Mdrlkten; Genel Mdr, ilgili Genel Mdr Yardmcs, Hayvanclk ve Su rnleri Aratrmalar Dairesi Bakan, Koordinatr, S Koordinatr,

2) Balklk ve Su rnleri Genel Mdr,

3) Gda ve Kontrol Genel Mdrlnden ilgili Genel Mdr Yardmcs,

4) Tarm Reformu Genel Mdrlnden ilgili Genel Mdr Yardmcs,

b) evre ve ehircilik Bakanlndan ilgili Genel Mdr Yardmcs,

c) Orman ve Su leri Bakanlndan iki temsilci,

1) Su Ynetimi Genel Mdr Yardmcs,

2) Devlet Su leri Genel Mdr Yardmcs,

) ileri Bakanl Sahil Gvenlik Komutanlndan bir temsilci,

d) Ziraat, su rnleri, deniz bilimleri ve fen faklteleri ilgili blmlerinden yedi temsilci,

e) lgili meslek ve sivil toplum kurulularndan drt temsilci.

Ulusal Komitenin alma esaslar

MADDE 6 (1) Ulusal Komitenin alma esaslar aada belirtilmitir;

a) Ulusal Komite, Ekim aynda olaan, gerektiinde Bakanln daveti veya yelerin en az 1/3nn Genel Mdrle yazl olarak toplant talebinde bulunmas halinde olaanst olarak toplanr,

b) Ulusal Komite, yelerin en az 2/3 ile toplanr,

c) Kararlar, toplantya katlan yelerin 2/3 ounluu ile alnr.

Ulusal Komitenin grevleri

MADDE 7 (1) Ulusal Komitenin grevleri aada belirtilmitir;

a) Koruma faaliyetleri ile ilgili ilkeleri, hedefleri ve politikalar belirlemek,

b) Konu ile ilgili nceki dnem almalarn deerlendirmek ve sonraki dnem alma programn yapmak,

c) Uygulamada karlalan sorunlar ve bunlarn zmleri ile ilgili teklifleri hazrlamak,

) Koruma ve SGKnn yetitirilmesi faaliyetleri ile ilgili aratrma ve eitim almalarnda ana hedefleri belirlemek,

d) Koruma amal olarak, SGKnn envanteri, tespiti, deerlendirilmesi ve hedeflere ulalabilmesi iin nerilerde bulunmak,

e) Gerektiinde, SGKn koruma ve srdrlebilir kullanm ile ilgili konularda tavsiye komisyonlarn oluturmak ve bu komisyonlarn alma konularn belirlemek,

f) SGKnn yurt ii ve yurt d kullanm, ithalat ve ihracat ile ilgili tavsiye kararlar almak,

g) Ulusal Komite almalarnda nesli tkenmekte veya tehlikede olan SGKna ncelik vererek, nerilerde bulunmak.

Tavsiye komisyonlarnn kuruluu

MADDE 8 (1) Tavsiye komisyonlar; Sekretarya tarafndan tanmlanma, koruma, srdrlebilir kullanm, politika ve alt yap oluturma ana balklar altnda, gerekli grlen konularda ve belirlenecek en az er yeden olumak zere Bakanlk oluruyla oluturulur.

Tavsiye komisyonlarnn alma esaslar

MADDE 9 (1) Tavsiye komisyonlarnn alma esaslar aada belirtilmitir;

a) Tavsiye komisyonlar, Sekretaryann koordinasyonunda ylda bir kez ubat aynda olaan, komisyon yelerinin karar ile gerekli grld sklkta olaanst olarak toplanr,

b) lk toplantda kapal oylama ile en ok oy alan ye, tavsiye komisyonu bakan seilir,

c) Her tavsiye komisyonu alma yntemini kendisi belirler,

) Tavsiye komisyonlar, yelerin en az 2/3 ile toplanr,

d) Tavsiye komisyonlarnn kararlar, toplantya katlan yelerin ounluu ile alnr,

e) Tavsiye komisyonlarnn kararlar rapor halinde Sekretaryaya sunulur.

Tavsiye komisyonlarnn grevleri

MADDE 10 (1) Tavsiye komisyonlarnn grev konular Sekretarya tarafndan belirlenir.

(2) Grevli olduu konuda, yetkili karar organ olarak Sekretaryaya ve Ulusal Komiteye danmanlk yapar.

(3) Sekretarya tarafndan grevlendirildii hususlardaki faaliyetler ile ilgili mevcut durumu tespit eder, ilkeleri, hedefleri belirler ve alma desenini oluturur, en etkin uygulama tekniklerini saptar ve deerlendirir, karlalan sorunlar ve bunlarn zmleri ile ilgili rapor hazrlar, gr gelitirir ve hedeflere ulalabilmesi iin Sekretaryaya nerilerde bulunur.

(4) Bir sonraki toplantnn gndemini oluturur ve yaplacak almalar belirler.

NC BLM

Uygulama ve Uluslararas birlii

Uygulama

MADDE 11 (1) Onaya sunulacak Ulusal Komite tavsiye kararlar Bakanla bildirilir ve Bakanln onay ile yrrle girer.

Uluslararas ibirlii

MADDE 12 (1) Genel Mdrlk, SGKnn korunmas ile ilgili uluslararas kurulularn faaliyetlerine katlarak Bakanln bu kurulular nezdinde temsil edilmesini salar. Bu kurulular ile ibirlii halinde aratrma, eitim ve bilimsel faaliyetler gerekletirebilir.

(2) Koruma altna alnan SGKnn yurt dna karlmas, yabanc kii ve kurulularn bu kaynaklar zerinde yapacaklar almalar mevcut mevzuat ve/veya Ulusal Komitenin tavsiyesi ile Bakanln iznine baldr.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.