BELİRLİ YAVRU FOKLARIN KÜRKLERİNİN VE BUNLARDAN ELDE  EDİLEN ÜRÜNLERİN İTHALATININ YASAKLANMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Grönland foku (Pagophilus groenlandicus) ve balonlu fok (Cystophora cristata) yavrularından elde edilen ürünlerin ticari ithalatını yasaklamaktır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Grönland foku (Pagophilus groenlandicus) ve balonlu fok (Cystophora cristata) yavrularından elde edilen ham postları, postlar ve post ürünlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak,

             b) Avrupa Birliğinin 83/129/EEC direktifine paralel olarak

             hazırlanmıştır.

             İthalat

             MADDE 4 – (1) Ek-1’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) verilen ürünlerin ticari amaçla ithal edilmesi yasaktır.

             (2) Bu Yönetmelik, Inuit halkı tarafından geleneksel avdan elde edilen ürünleri kapsamaz.

             Yürürlük

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

 

EK-1

İTHALİ YASAKLANAN FOK ÜRÜNLERİ

 

NO

GÜMRÜK TARİFE POZİSYONU

MADDE İSMİ

1

43.01

43.02 A

Yalnızca, tabaka, verev ve benzeri formlarda birleştirilmiş olanlar dahil olmak üzere, aşağıdakilere ait dabaklanmış veya aprelenmiş ham postlar veya postlar:

-          Grönland foklarının beyaz kürklü yavruları,

-          Balonlu fokların yavruları (mavi sırt).

2

43.03

Yalnızca, 1’de atıfta bulunulan post maddeleri