SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMA, MUAYENE

VE UYGULAMA MERKEZİ (KATAMER) YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3/j ve 7/d-2 maddeleri uyarınca “Sakarya Üniversitesi Kaynak Teknolojisi, Araştırma, Muayene ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur. Bu Yönetmelikte Sakarya Üniversitesi “SAܓ, Sakarya Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Araştırma, Muayene ve Uygulama Merkezi  “Merkez” olarak anılacaktır.

 

Amaç  

Madde 2- Merkezin amacı;

 

a) Kaynak teknolojisi ve buna bağlı diğer kollarda endüstrinin ihtiyacı olan her türlü eğitimi yapmak,

 

b) Tarafsız kontrolluk müessesesi olarak kaynak teknolojisi konusuna  giren her türlü tahribatlı ve tahribatsız muayeneleri yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek,

               

c) Kaynak teknolojisi uygulamalarına giren endüstri alanlarında endüstriye ışık tutmak ve endüstrinin sorunlarını çözmek; endüstriye danışmanlık yapmak,

 

d) Kaynak teknolojisi  ve bununla ilgili dallarda her türlü araştırmayı  yapmak ve bunları  yayınlamak,

               

e) Kaynak teknolojisi  konusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışı benzer enstitü, merkez ve üniversitelerle işbirliği yapmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve temsil etmek,

               

f) Avrupa Birliği standartlarına uygun her kademeden kaynak ve NDT personeline (kaynakçı, kaynak öğretmeni,  kaynak uzmanı, kaynak teknikeri, kaynak konstrüktörü  ve kaynak mühendisi) kurslar düzenlemek ve sertifikalandırma sınavlarını yapmak,

 

g) Bir kaynak teknolojisi dokümantasyon merkezi kurmak,

 

h) Kaynak teknolojisi konusunda yurt içi ve yurt dışı çeşitli yayınlar yapmak,

 

i) Kaynak malzemesi ve teçhizatı üreten, pazarlayan endüstriyel kuruluşlar, kaynak tekniği  kullanarak üretim yapan endüstriyel kuruluşlar, TÜBİTAK, TSE, Sanayi ve Ticaret Odaları, Türk Loydu Vakfı, ülkemizde faaliyet gösteren TÜV’ler, KOSGEB ve diğer endüstriyel ve bilimsel kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

 

j)  Araştırma, inceleme, geliştirme ve  uygulama projeleri yapmak, bu konulardaki çalışmalara  katılmak, desteklemek ve kontrol etmek,

k) Kaynak teknolojisi konusunda ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum kongre  ve konferanslar düzenlemek,

 

l) Kaynakla ilgili standart, spesifikasyon ve nizamnamelerin hazırlanmasında yardımcı olmak veya bizzat hazırlamak; bu konuda TSE, Türk Loydu Vakfı gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

m) Gerek yurt içinden  resmi ve özel ve gerekse yurt dışından Merkezden istenecek diğer hizmetleri  yapmaktır.

 

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 3-Merkezin yönetim organları şunlardır:

 

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu  

d) İhtisas Gurupları

 

Müdür

Madde 4- (Değişik: RG 3/3/2005-25744)

Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

                Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane müdür yardımcısı seçebilir ve Rektörün bilgisine sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.  

Müdürün Görevleri

Madde 5- Müdürün görevleri şunlardır;

 

a) Yönetim ve danışma kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

 

b) Merkezin, merkeze bağlı ihtisas gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

 

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını  ve bütçe önerisini hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,

 

Yönetim Kurulu

Madde 6- (Değişik: RG 3/3/2005-25744)

Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

                Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7- Yönetim kurulu, müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanarak  aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.

 

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

 

b) İhtisas guruplarının kuruluş ve çalışmaları ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak

 

c) SAܒde fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, bölümler ve diğer birimler arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokollar hazırlamak,

 

d) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek, bir önceki yıla ait çalışma raporu ile değerlendirme sonuçlarını Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

 

e) Müdür ve danışma kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma proğramını hazırlamak,

 

f) Yurt içi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

g) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerilerini incelemek ve uygun bulduğu takdirde Rektörün  onayına sunmak,

 

h) Kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik  eğitim ve öğretim programlarına katılanlara verilecek sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Senatosuna sunmak,

 

Danışma Kurulu

Madde 8- Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına yön vermek, eleştiri ve önerilerde bulunmak ve endüstrinin  gereksinimlerini  merkez yönetimine iletmek amacıyla yönetim kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından davet edilerek oluşturulur.

 

Üyeler, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde konu ile ilgili uzmanlardan, kamu ve özel sektör kuruluşlarında konusunda kendisini kanıtlamış kişiler arasından seçilir.

 

Danışma kurulunun   üye nitelikleri, çalışma süreleri, toplanma zamanı   ve sıklığı ile çalışma yöntemleri, Merkez Yönetim Kurulu  tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan  yönerge ile düzenlenir.

 

 

İhtisas Grupları

Madde 9- İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları  yönetim  kurulu tarafından  belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek  duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çeşitli yönergelerle belirlenir.

 

İta Amiri

Madde 10- Merkezin ita amiri Rektör’dür.

 

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

 

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmeliği Sakarya Üniversitesi Rektörü Yürütür