DIŞ TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ekonomi Bakanlığında istihdam edilmek üzere Dış Ticaret Uzmanlığına ve Dış Ticaret Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, Dış Ticaret Uzmanları ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ekonomi Bakanını,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Birim: Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret Uzman Yardımcılarının görev yaptıkları Bakanlık merkez teşkilatındaki birimleri,

ç) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatındaki birim amirlerini,

d) Giriş sınavı: Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

e) Giriş Sınavı Komisyonu: Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Komisyonunu,

f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

g) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

ğ) Müsteşar: Ekonomi Bakanlığı Müsteşarını,

h) Personel Dairesi Başkanlığı: Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ı) Tez jürisi: Dış Ticaret Uzman Yardımcısı tarafından hazırlanan tezi inceleyen jüriyi,

i) Uzman: Dış Ticaret Uzmanını,

j) Uzman yardımcısı: Dış Ticaret Uzman Yardımcısını,

k) Yeterlik sınavı: Dış Ticaret Uzmanlığı yeterlik sınavını,

l) Yeterlik Sınavı Komisyonu: Dış Ticaret Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Komisyonunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylar için Bakanlık tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur.

(2) Yazılı sınav Bakanlıkça yapılabileceği gibi, sınavın tamamı veya bir bölümü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Bakanlıkça belirlenen bir yükseköğretim kurumuna veya diğer kamu kurumlarına yaptırılabilir. Sözlü sınav Bakanlık tarafından yapılır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dalları ve kontenjanları, atama yapılacak kadroların sınıfı, dereceleri, sınava kaç kişinin çağrılacağı, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, sınavın yeri, zamanı, değerlendirme yöntemi, başvuruda istenen belge ve beyanlar ile gerekli görülen diğer koşullar, sınav tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Giriş sınavı duyurusunda yer alacak öğrenim dalları, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan fakülte ve bölümler arasından Bakanlık tarafından belirlenir.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

b) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri, diğer fakültelerin dış ticaret, uluslararası ticaret, matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden KPDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye veya KPSS’nin yabancı dil bölümündeki soruların en az %70’ine doğru cevap vermiş olmak üzere Bakanlıkça belirlenen yabancı dil şartını sağlamak.

ç) KPSS’den Bakanlık tarafından belirlenen asgari puanı almış olmak.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

İstenilen belgeler

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Fotoğraflı iş talep formu.

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin Bakanlıkça onaylı fotokopisi.

c) KPSS sonuç belgesinin Bakanlıkça onaylı fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.

ç) Yabancı dil belgesinin Bakanlıkça onaylı fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, Müsteşarın veya Bakan tarafından görevlendirilen bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı, Komisyonun tabii üyesi olup diğer üç asıl ve beş yedek üye Bakan tarafından Müsteşar Yardımcıları veya birim amirleri arasından seçilir. Gerek duyulması hâlinde üniversitelerden öğretim üyeleri de Komisyona seçilebilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu başkanı ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları giriş sınavlarında görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

(3) Giriş Sınavı Komisyonunun sekretarya görevi Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınava, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak kaydı ile KPSS sonuçlarına göre Bakanlık tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılır. Çağrılan adayların isimleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yazılı sınav, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre belirlenecek konulara ilaveten, genel ekonomi bilgisi, genel kültür ve yabancı dil konularında yapılabilir.

(3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sınav ilanında belirtilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav çağrısı, Bakanlık internet sitesi üzerinden sınav tarihinden en az on gün önce yapılır.

(3) Sözlü sınav için çağrılan adaylardan kendi el yazılarıyla bir sayfayı geçmeyecek şekilde kompozisyon biçiminde hazırladıkları kısa özgeçmişlerini, Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri istenir.

(4) Sözlü sınav, adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

(5) Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Ataması yapılacakların belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları için ayrı ayrı belirlenir ve liste hâlinde Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde, Bakanlık kontenjanlarda değişiklik yapabilir.

(3) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Ataması yapılacaklardan istenen belgeler

MADDE 13 – (1) Giriş sınavını kazanan aday,

a) Görevini yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanını,

c) Askerlik durumuna dair yazılı beyanını (erkek adaylar için),

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

d) T.C. kimlik numarası yazılı beyanını,

e) Aslı Bakanlıkça görülmek kaydıyla yükseköğrenim diplomasının Bakanlıkça onaylı fotokopisini

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim eder.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 14 – (1) Giriş sınavını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip belirtilen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığına yazılı başvuru yapanlar, Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

(2) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir nedenle görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılana kadar ve her hâlükârda 6 ayı geçmemek kaydıyla 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen yedek listeden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Uzmanlık Tezi,

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 15 – (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar; bu kadroda bulundukları sürede, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla verilecek görevlerin yanı sıra,

a) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Bakanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Mesleki konularda bilimsel ve teknik çalışma ile araştırma alışkanlığını kazanmaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

Uzmanlık tezi hazırlamaya hak kazanma

MADDE 16 – (1) Bakanlık birimlerinde uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil iki yıl çalışan uzman yardımcısı uzmanlık tezini hazırlamaya hak kazanır.

Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı, birimlerden gelen teklifleri dikkate alarak oluşturduğu tez konuları listesini, uzman yardımcısının tez hazırlamaya hak kazanmasını müteakip on gün içinde birimine yazılı olarak bildirir.

(2) Uzman yardımcısı, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bildirimi müteakip bir ay içinde, birinci fıkrada belirtilen tez konuları listesinden seçtiği ve/veya Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda hazırlamak istediği üç tez konusunu tercih sırasına göre birim amirinin onayına sunar. Uzman yardımcısı, hazırlamayı öngördüğü tezin amacını, önemini ve çalışma yöntemini her üç konu için de kısaca belirtir.

(3) Uzman yardımcısı, kendisine rehberlik etmek üzere seçtiği tez danışmanını da tez konuları ile birlikte birim amirinin onayına sunar. Tez danışmanı olarak, Bakanlık Müşavirleri, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları veya meslekte 10 yılını doldurmuş uzmanlar seçilir. Tez danışmanı, aynı anda ancak bir uzman yardımcısına tez danışmanlığı yapar. İhtiyaç duyulması hâlinde, öğretim üyeleri veya meslekte 10 yılını doldurmuş ve ilgili konuda uzmanlık sahibi diğer kamu kurumları personeli de tez danışmanı olarak belirlenebilir.

(4) Birim amiri tarafından uygun görülen tez danışmanı ve uzman yardımcısının tercihine göre sıralanmış üç tez konusu ikinci fıkrada belirtilen açıklamalarla birlikte, ilgili birim tarafından beş gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

(5) Birimler tarafından bildirilen tez konuları ve tez danışmanları, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Müsteşarın onayına sunulur. Müsteşar, üç tez konusundan bir tanesini uzman yardımcısının hazırlayacağı tez konusu olarak belirler. Uzman yardımcısı tarafından seçilen tez konularının veya tez danışmanının Müsteşar tarafından uygun bulunmaması hâlinde, uzman yardımcısının birim amirinin onayı ile seçtiği yeni üç tez konusu veya tez danışmanı tekrar onaya sunulur. Tez konularının veya tez danışmanının ikinci kez de uygun bulunmaması hâlinde, tez konusu veya tez danışmanı, birim amirinin de görüşü alınmak suretiyle Müsteşar tarafından belirlenir.

(6) Müsteşar tarafından uygun görülen tez konusu ve tez danışmanı, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili uzman yardımcısına tebliğ edilir.

(7) Belirlenen tez konusu veya tez danışmanı, uzman yardımcısının talebi ve Müsteşarın onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun veya tez danışmanının değiştirilmesi uzman yardımcısına ek süre hakkı vermez.

Tez jürisi

MADDE 18 – (1) Tez jürisi üç üyeden oluşur. Tez jürisi başkanı ve diğer iki üye, Müsteşar tarafından Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları veya meslekte 10 yılını doldurmuş uzmanlar arasından seçilir. İhtiyaç duyulması hâlinde, öğretim üyeleri veya meslekte 10 yılını doldurmuş ve ilgili konuda uzmanlık sahibi diğer kamu kurumları personeli de tez jürisi üyesi olarak belirlenebilir.

(2) Tez jürisinde, uzman yardımcısının çalıştığı birimden en fazla bir kişi bulunur.

(3) Tez jürisinin sekretarya görevi Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Tezin hazırlanması

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini bilimsel araştırma esaslarına, bilimsel çalışma etiğine ve Bakanlıkça hazırlanacak Tez Yazım ve İnceleme Yönergesine uygun olarak hazırlar ve ele aldığı konuya ilişkin kendi görüş, değerlendirme ve önerilerini tezinde belirtir.

(2) Tezde yer alan görüş, değerlendirme ve önerilerin içeriği ve özgünlüğü tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir. Bunlar, Bakanlığın kurumsal görüşünü yansıtmaz.

(3) Tez konusunun başka bir kurum veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması gerekir.

Tezin teslimi

MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı, tezinin yazılı bir nüshasını ve elektronik ortamdaki kopyasını, tez konusunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde birimine teslim eder. Sunulan tezin yazılı nüshası ve elektronik ortamdaki kopyası beş gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına ilgili birim tarafından iletilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bir yıllık sürenin hesabında, aylıksız izin veya toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.

(3) Tez danışmanı, tezin teslimini izleyen on gün içinde rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısının çalışmalarını rapor halinde Personel Dairesi Başkanlığına sunar.

(4) Süresi içinde tezini sunmayan uzman yardımcısına birim amiri tarafından altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Bu durum, Personel Dairesi Başkanlığına ilgili birim tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Verilen ek süre içinde tezini sunmayan uzman yardımcısı, Müsteşar tarafından geçerli görülen bir mazereti olmaması hâlinde, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve hakkında 26 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanır.

Tezin incelenmesi ve tez savunması

MADDE 21 – (1) Teslim edilen tez ve tez danışmanının raporu, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından tez jürisi üyelerine elektronik ortamda iletilir.

(2) Tez jürisi üyeleri, hazırlanan tezin 19 uncu maddede belirtilen hususlara uygun olup olmadığını Bakanlıkça hazırlanacak Tez Yazım ve İnceleme Yönergesine göre inceler.

(3) Tezin jüri üyelerine teslimini müteakip en geç altmış gün içinde uzman yardımcısı tezini jüri huzurunda savunur. Tez jürisince belirlenen tez savunması tarihi, tez jürisi başkanı tarafından önceden Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(4) Jüri üyelerinin her biri, tez savunmasının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir.

(5) Tez jürisi, her bir üyenin vermiş olduğu puan ile tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren ve her üç üyenin de imzasını taşıyan bir değerlendirme raporu hazırlar ve tez savunmasını müteakip en geç on beş gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak iletir.

(6) Personel Dairesi Başkanlığı, tez jürisi tarafından hazırlanan tez değerlendirme raporunu Müsteşara sunar.

Tezin yetersiz bulunması

MADDE 22 – (1) Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez değerlendirme raporunu dikkate alarak tezini düzeltmek suretiyle veya yeni bir tez konusunun belirlenmesini isteyerek kullanabilir. Uzman yardımcısı, tezinin uygun bulunmadığı hususunun kendisine tebliğinden itibaren beş gün içinde tercihini birimine bildirir ve bu tercih, Personel Dairesi Başkanlığına ilgili birim tarafından yazılı olarak bildirilir.

(2) Uzman yardımcısı, tercih hakkını düzeltme yönünde kullanması hâlinde, Personel Dairesi Başkanlığına yapılan yazılı bildirimden başlayarak üç ay içinde tezini düzeltir ve düzeltilmiş tezin yazılı bir nüshasını ve elektronik ortamdaki kopyasını Personel Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere birimine teslim eder.

(3) Uzman yardımcısı, tercih hakkını yeni bir tez konusunun belirlenmesi yönünde kullanması hâlinde, tez konusunun kendisine tebliğinden başlayarak altı ay içinde tezini hazırlar ve tezin yazılı bir nüshasını ve elektronik ortamdaki kopyasını Personel Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere birimine teslim eder. Yeni tez konusunun belirlenmesi 17 nci maddede yer alan hükümlere tabidir.

(4) Tez jürisi tarafından Tez Yazım ve İnceleme Yönergesine göre intihal yaptığı tespit edilen uzman yardımcısının tezi yetersiz sayılır. Bu durumda uzman yardımcısı, 17 nci madde hükümlerine göre belirlenecek yeni tez konusunun kendisine tebliğinden başlayarak altı ay içinde tezini hazırlar ve tezin yazılı bir nüshasını ve elektronik ortamdaki kopyasını Personel Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere birimine teslim eder.

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca Personel Dairesi Başkanlığına iletilen tez, 21 inci madde çerçevesinde tez jürisi tarafından yeniden değerlendirilir.

(6) İkinci hakkında da tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı hakkında 26 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanır.

Yeterlik sınavı komisyonu

MADDE 23 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, Müsteşarın veya Bakan tarafından görevlendirilen bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı, Komisyonun tabii üyesi olup diğer üç asıl ve beş yedek üye Bakan tarafından Müsteşar Yardımcıları veya birim amirleri arasından seçilir.

(2) Bakanlığın Denetim Hizmetleri Başkanlığında görevli uzman yardımcılarının katıldıkları yeterlik sınavlarında, Denetim Hizmetleri Başkanı tabii üye olarak Yeterlik Sınavı Komisyonunda yer alır.

(3) Yeterlik Sınavı Komisyonu başkanı ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları yeterlik sınavlarında görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

(4) Yeterlik Sınavı Komisyonunun sekretarya görevi Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik sınavı ve değerlendirme

MADDE 24 – (1) Uzmanlık tezi yeterli bulunan ve Bakanlık birimlerinde uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde ekonomi, dış ticaret, hukuk, uluslararası ekonomik ve ticari örgütler, dış ticaret mevzuatı ile yatırım teşvik mevzuatı, Bakanlığın görevleri, teşkilat yapısı ile Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen diğer konulardan yazılı ve sözlü şeklinde yapılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılıp sözlü sınava girebilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yeterlik Sınavı Komisyonu başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(5) Yeterlik sınavı başarısı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Yeterlik sınavı sonuçları, en yüksek puan alan uzman yardımcısından başlamak suretiyle sıralanarak Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı hakkında 26 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 25 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için,

a) Yeterlik sınavında başarılı olması,

b) Giriş sınavına başvuru sırasında sunduğu yabancı dil belgesinden eski tarihli olmamak kaydıyla, KPDS’den en az (B) seviyesindeki belgeyi veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri bir belgeyi yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ibraz etmesi

gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, yabancı dil belgesini ibraz etmesini müteakip münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.

(3) Uzmanlığa aynı tarihte atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki notlara göre Yeterlik Sınavı Komisyonunca belirlenir.

Uzman olma hakkını kaybetme

MADDE 26 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 27 – (1) Uzman yardımcıları,

a) Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin araştırma ve incelemeleri yürütmekle ve Bakanlığın politika, strateji ve hedeflerinin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yaparak proje geliştirmekle,

c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olan yayınları takip etmekle,

ç) Kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,

d) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,

e) Amirleri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekle

görevlidirler.

(2) Uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesi konusunda amirlerine karşı sorumludurlar.

(3) Bakanlığın Denetim Hizmetleri Başkanlığına tahsisli kadrolarında görev yapan uzman yardımcılarının denetim hizmetlerine ilişkin diğer görev, yetki ve sorumlulukları, anılan Başkanlığın çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelikte belirtilir.

Uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 28 – (1) Uzmanlar,

a) Mevzuat ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla,

b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

c) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmekle,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hâllerde, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmakla,

d) Mesleki konularda gelişmeleri ve yayınları takip etmek, gerekli dokümanı toplamak ve bu konularda gereken çalışma ve incelemelerde bulunmakla,

e) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,

f) Amirleri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekle

görevlidirler.

(2) Uzmanlar, verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesi konusunda amirlerine karşı sorumludurlar.

(3) Bakanlığın Denetim Hizmetleri Başkanlığına tahsisli kadrolarında görev yapan uzmanların denetim hizmetlerine ilişkin diğer görev, yetki ve sorumlulukları, anılan Başkanlığın çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelikte belirtilir.

Uzman ve uzman yardımcılarının eğitimleri

MADDE 29 – (1) Uzman yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri dâhilinde eğitime tabi tutulurlar.

(2) Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitimler gerçekleştirir.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalanabilirler.

Yurt dışında eğitim

MADDE 30 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığınca Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Yurt Dışına Personel Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Kanun, 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 32 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 16/6/1995 tarihli ve 22315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 657 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinde Bakanlığın uzman yardımcılığı kadrolarında bulunanların yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, bu tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.