GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜREL DOKÜMANTASYON

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Merkezin amacı, görsel-işitsel dokümantasyon alanında referans olabilecek bir konuma gelerek;

a) Bünyesinde barındıracağı tüm görsel-işitsel dokümantasyonu üniversite öğrencilerinden başlayarak geniş kitlelerin kullanımına açmak;

b) Bu alanda çalışan yerli, yabancı araştırma ve dokümantasyon merkezleri ile işbirliği yapmaktır.

Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

Madde 3 —Galatasaray Üniversitesi bünyesinde bir Galatasaray Üniversitesi Kültürel Dokümantasyon Merkezi kurulmuştur.

Merkezin Görevleri

Madde 4 —Merkez, birinci maddede belirtilen amacına ulaşmak için;

a) Görsel-işitsel dokümantasyon alanındaki gelişmeleri izleyerek, ulusal ve yabancı kuruluşlarla doküman temini amacıyla ilişkiye girer.

b) Tedarik edilen dokümanları sınıflandırır, saklar ve kullanıma sunar.

c) Özellikle toplum bilimleri alanında eğitim gören ve araştırma yapanların mesleki ve entellektüel gelişimlerine katkıda bulunur.

d) Genel kullanıma açık bir arşivi bünyesinde barındırmanın dışında çeşitli belgesel ve sinema filmleri gösterimleri, paneller, bilimsel atölye çalışmaları düzenler; arşivde yer alan materyal etrafında gerçekleştirilecek araştırma faaliyetlerini destekler.

e) Öğrenci kulüplerinin etkinliklerine elinde bulundurduğu materyalin sunduğu olanaklar çerçevesinde destek sağlar.

f) Bünyesinde barındırdığı teknik donanım ve arşiv materyalini üniversite sınırları içinde kamunun kullanımına açık tutar.

Merkezin Organları

Madde 5 —Merkezin organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 6 —Müdür, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, gerekli görürse, kendisine öğretim üyeleri arasından bir yardımcı atayabilir. Yardımcı, müdürün yokluğunda ona vekalet eder ve görev süresi merkez müdürünün görev süresi ile birlikte sona erer.

Müdür, mevzuat çerçevesinde 1 inci maddede belirtilen amaçlar ve 4 üncü maddede belirtilen görevler doğrultusunda Merkezi temsil eder.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 7 —Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Merkezin amacı ve görevleri çerçevesinde faaliyetleri yürütmek,

b) Merkezi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil etmek,

c) Merkez Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, kurulu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,

d) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, görüş almak, gündemini hazırlamak ve başkanlık etmek,

e) Her yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporu ile gelecek yıla ait faaliyet programını hazırlamak ve bunlarla ilgili Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alarak rapor ve programı Rektörün onayına sunmaktır.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 8 —Merkez Yönetim Kurulu: Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeleri arasından Rektör tarafından seçilecek 3 üyeden oluşur. Üyeler 3 yıl süreyle görev yaparlar.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 —Bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunun görevleri:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Araştırma, dokümantasyon arşivinin zenginleştirilmesi ve öğretime yardımcı konularda karar oluşturarak katkıda bulunmak,

c) Merkez işlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almaktır.

Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere olmak üzere toplanır.

Merkez Danışma Kurulu

Madde 10 —Merkez Danışma Kurulu, merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organdır.

Danışma Kurulu; görsel-işitsel dokümantasyon alanında temayüz etmiş Türk ve yabancı bilim adamları ve görsel-işitsel yayın alanında başarı kazanmış kişiler arasından Yönetim Kurulunca seçilen 10 kişi ile Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

Danışma Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapar.

Toplantı

Madde 11 —Danışma Kurulu her yıl en az bir kez Merkez Müdürü tarafından tesbit edilecek bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Geçici Madde 1 —Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren bir ay içinde Rektör tarafından Merkez Müdürünün atanması yapılır ve Yönetim Kurulu seçilir.

Yürürlük

Madde 12 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 —Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.