ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-23/2/2015-29276)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Merkez bünyesinde faaliyet gösteren her bir hastanenin başhekimini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Hastane: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet gösterdiği erişkin, çocuk hastaneleri ile Rektörlük tarafından tanımlanacak diğer tıbbi sağlık hizmeti birimlerini,

d) Hastane Müdürü: Merkeze bağlı hastanelerin Müdürlerinden birini,

e) Hastane Başmüdürü: Merkeze bağlı hastanelerin başmüdürlerinden birini,

f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire): Hastanede hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olarak görevlendirilen başhemşireyi,

g) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) Merkez Müdürü: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

h) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

i) Tıp Fakültesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini,

j) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri,

Merkez Tarafından Yürütülecek Hizmetler

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmeti almak için Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara tıp bilimi ve teknolojisinin tüm imkanlarını kullanarak ayakta veya yatırılarak çağdaş teşhis ve tedavi hizmeti sunmak, hekim ve sağlık personeli yetiştirmek, Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim ve öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile bilim adamı ve araştırmacılara, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın ve uygulama imkanı sağlamak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, Merkezin stratejik plan ve hedefleri çerçevesinde modern işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti vermesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek,

b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp doktoru ve yardımcı sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere, sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak,

c) Merkezin bulunduğu bölgesel ve ulusal sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek,

ç) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek,

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkez amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

e) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

f) Rektörlüğün ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (Değişik:RG-23/2/2015-29276)

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Başhekim,

d) Hastane Başmüdürü,

e) Hastane Müdürü,

f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (Değişik:RG-23/2/2015-29276)

(1) Merkez Müdürü; Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün statüsünde çalışan uzman tıp doktoru öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürüne Hastane Başhekimi görevi de verilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü değiştirebilir.

(2) Merkez Müdürünün önerisiyle, Hastanede tam gün statüsünde çalışan uzman tıp doktoru öğretim üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişi merkez müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün yapacağı yetki devrine göre, hizmetlerin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar. Müdür yardımcılarının görev süresi Merkez Müdürünün görev süresiyle aynıdır. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine, müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi kesintisiz altı ayı geçemez.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (Değişik:RG-23/2/2015-29276)

(1) Merkez müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,

b) Merkezde koordinasyonu sağlamak ve iletişim kurmak,

c) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Sağlık alanlarındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek,

e) Hastanenin bütçesi ile ilgili öneriyi Rektöre sunmak,

f) Hastane döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak,

g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

ğ) Anabilim dalı ve bilim dalı hizmetleriyle ilgili performans ölçütlerini tespit etmek,

h) Rektör tarafından hastanelerin amaç ve faaliyetlerine ilişkin verilen diğer görevleri yapmak.

Hastane başhekimi

MADDE 9/A – (Ek:RG-23/2/2015-29276)

(1) Hastane başhekimi: Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün statüsünde çalışan uzman tıp doktoru öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Her bir hastaneye ayrı bir başhekim görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Başhekimi değiştirebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde Başhekimin de görevi sona erer. Başhekimin önerisiyle, Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün statüsünde çalışan öğretim elemanları arasından her bir hastane için en fazla beş kişi başhekim yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Başhekim yardımcılarının görev süresi Başhekimin görev süresiyle aynıdır. Başhekimin görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine, başhekim yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresinin kesintisiz altı ayı geçmesi halinde yeni bir başhekim görevlendirilir.

Hastane başhekiminin görevleri

MADDE 9/B – (Ek:RG-23/2/2015-29276)

(1) Hastane Başhekiminin görevleri şunlardır:

a) Hastaneye her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,

b) Hastanede yerleşik birimlerin muayene, teşhis ve bakım hizmetlerinin düzenli ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak,

c) Hastaneye bağlı, idari, sağlık, teknik tüm Hastane personelinin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, hizmetlilerin istihdam, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak,

ç) İdari personelin tıbbi hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzenini sağlamak,

d) Kliniklerin, polikliniklerin, laboratuvarların, destek birimlerinin verimli çalışmasını sağlamak,

e) Rektör ve Merkez Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-23/2/2015-29276) Yönetim Kurulu, Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı, Merkez Müdürü, merkez müdür yardımcıları, cerrahi ve dahili tıp bilimleri bölüm başkanları ve Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur.  Yönetim Kurulu üyesi olan bölüm başkanlarının mazeretli olarak katılamadıkları toplantılara vekilleri katılır.

(2) (Değişik:RG-23/2/2015-29276) Yönetim Kurulunun raportörlük görevini Merkez Müdürünün görevlendireceği hastane başmüdürü, hastane başmüdürünün bulunmadığı hallerde hastane müdürü yürütür.

(3) (Değişik:RG-23/2/2015-29276) Yönetim Kurulunun gündemini Merkez Müdürü belirler. Yönetim Kurulu başkanı, Rektör Yardımcısıdır. Rektör katıldığı takdirde toplantıya başkanlık yapar. Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla en az iki ayda bir olağan toplanır. Başkanın çağrısı üzerine veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen üç iş günü içinde olağanüstü toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Söz konusu kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.

(4) Yönetim Kurulu, bütün kararların uygulanmasında, Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri ve Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak ve Merkezin yönetiminde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

b) Merkezin faaliyette bulunan poliklinik, klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

c) Merkez Müdürlüğünce hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak,

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için teşvik yönünde tedbirler almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Dekan ve yardımcıları,

b) Merkez Müdürü ve yardımcıları,

c) Tıp Fakültesi bölüm başkanları,

ç) Tıp Fakültesi dahili tıp, cerrahi tıp ve Merkezde çalışma birimi olan temel tıp bilimleri bölümlerindeki anabilim dalı başkanları.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez üyelerinin salt çoğunluğu ile olağan toplantısını yapar. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak Danışma Kurulu başkanı gerekli gördüğünde gündemli olarak Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Kurulun raportörlüğünü oy hakkı bulunmaksızın Hastane Başmüdürü yapar.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Hastane başmüdürü ve görevleri

MADDE 13 – (1) Hastane Başmüdürü, ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkez Müdürünün teklifi ile Rektör tarafından atanır. Hastane Başmüdürü, Hastanenin idari, mali ve teknik konularında, planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerinde yetkili olup, Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Hastane Başmüdürünün görevleri şunlardır:

a) Hastanelerin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbirler almak,

b) Personelin yıllık izinlerinin planlanmasını ve personelin özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını denetlemek,

ç) Yazışmaların, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

d) Soruşturmacı olarak görevlendirildiğinde disiplin ve ceza soruşturmasını yürütmek,

e) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Merkez Müdürünce verilen görevleri yapmak,

f) Hastanelerin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını denetlemek,

g) Hastanede ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığını denetlemek,

ğ) Merkez Müdürünün ilgili mevzuatla belirlenen idari, mali ve teknik görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak ve bu kapsamda verilen görevleri yapmak.

Hastane müdürü ve görevleri

MADDE 14 – (1) Hastane Başmüdürlüğüne bağlı olarak görev yapan hastane müdürleri, hastane yönetim hizmetlerinde deneyimli ve ilgili mevzuat hükümlerine göre atanmaları uygun olan kişiler arasından; Hastane müdür yardımcıları, hastane müdürünün atama şartlarına uygun veya ihtiyaca göre teknik eğitim veren yükseköğretim mezunu kişiler arasından Merkez Müdürünün teklifi ile Rektörlükçe atanır.

(2) Hastane müdürünün görevleri şunlardır:

a) Hastane Başmüdürüne yardım etmek ve Hastane Başmüdürünün vereceği idari, mali ve teknik işleri; ilgili mevzuat, çalışma programları, bütçe esasları, işletmecilik ve kurum ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin mesai geliş-gidiş ve çalışmalarını izlemek, yürütülen hizmetleri kontrol etmek, görev yeri değişikliklerini Hastane Başmüdürlüğüne teklif etmek,

c) Hastanede bulunan her türlü makine, teçhizat, eşya ve binanın bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak,

ç) Hastanenin periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerinin sıhhi, idari ve mali her çeşit evrak ve cetvellerin zamanında düzenlenip, ilgili mercilere iletilmesini sağlamak,

d) Tıbbi dokümantasyon-arşiv ve adli vaka hasta dosya takip işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

e) Ambar-depo, taşınır mal hizmetlerini izlemek ve kontrol etmek.

Hemşirelik hizmetleri müdürü ve görevleri

MADDE 15 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (başhemşire); sağlık yüksekokulu hemşirelik lisans veya ön lisans mezunu, tercihen hemşirelik yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış başhemşireler arasından, Başhekimin teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hemşirelik hizmetleri müdürünün görevleri şunlardır:

a) Hasta sayısı, hemşirelik bakım ihtiyaçları, hastanede yatış süresi gibi özelliklere ilişkin veri toplamak, değerlendirmek,

b) Hemşirelerin mevcut sayısı, mesleki yeterliliği, işe karşı tutumları, sorun ve ihtiyaçlarını değerlendirmek,

c) Hemşirelik hizmetlerinin kalite güvenliği programlarını ve hizmet standartlarını oluşturmak/oluşturulmasını sağlamak, bunlar için denetleme sistemi geliştirmek,

ç) Eleman, zaman, malzeme ve benzeri hemşirelik hizmetleri sunumu kaynaklarının sayı ve niteliklerini değerlendirmek, ihtiyaçlarını belirlemek ve hastane yönetimine önerilerde bulunmak, satın almaya ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Hasta bakımının kalitesini değerlendirmek ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla ünite/servis ziyaretleri yapmak,

e) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ve servislerde kullanılacak kayıt ve rapor sistemlerini geliştirmek,

f) Hastanenin ve hemşirelik hizmetlerinin politika, hedef, kural ve düzenlemelerine ilişkin hemşirelere, hastalara, diğer sağlık çalışanlarına, topluma ve gerektiğinde diğer bölümlere bilgi vermek,

g) Hemşirelik hizmetlerinde aksaklıkları, eksik ve kusurları, politikadan sapmaları araştırmak ve bunlara karşı gerekli tedbirleri almak,

ğ) Hemşirelerin istihdamı ile ilgili politika ve işlemleri belirlemek, başvuruları değerlendirerek öngörülen hizmete ve hemşirelerin niteliğine göre görev yerlerine dağılımını yapmak,

h) Hemşireler için görev tanımlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

ı) Acil durumlarda hemşirelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek üzere tıbbi personel ile protokol geliştirmek ve protokole uyulmasını sağlamak,

i) Kaza, afet programlarının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, ekibin görev, yetki ve sorumluluklarını planlamak, belli aralarla tatbikatların yapılmasını sağlamak,

j) Hastane yönetimine hemşirelik hizmetleri müdürlüğünün çalışmaları, ihtiyaçları ve sorunları hakkında sözlü/yazılı bilgi vermek ve çözüm önerilerini sunmak,

k) Sorumluluğu altındaki ekibin personel kayıtlarını tutmak,

l) Hemşirelik hizmetleri bütçesini planlamak ve Hastane yönetimine sunmak,

m) Merkez Müdürünün ilgili mevzuatla belirlenen görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak ve bu kapsamda verilen görevleri yapmak.

Merkez tarafından yürütülecek hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülecek sağlık, idari, teknik ve destek hizmetleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Sağlık hizmetleri:

1) Klinik ve poliklinik hizmetleri,

2) Tıbbi görüntüleme teşhis-tedavi hizmetleri,

3) Laboratuar hizmetleri,

4) Acil servis hizmeti,

5) Ameliyathane hizmeti,

6) Yoğun bakım hasta hizmeti,

7) Kan merkezi hizmeti,

8) Diyaliz hizmeti,

9) Eczane hizmeti,

10) Beslenme ve diyet hizmeti.

b) İdari hizmetler:

1) Poliklinik hasta kabul hizmeti,

2) Acil hasta kabul hizmeti,

3) Hasta yatış-taburcu hizmeti,

4) Tıbbi dokümantasyon – arşiv ve adli hasta takip hizmeti,

5) Sağlık kurulu sekreterya hizmeti,

6) Basın ve halkla ilişkiler hizmeti,

7) Sosyal hizmetler,

8) Personel özlük hizmeti,

9) Gelen-giden evrak kayıt ve sekreterya hizmeti,

10) Personel ücret ve diğer ödemeleri gerçekleştirme hizmeti,

11) Bütçe planlama, maliyet-etkinlik ve gerçekleştirme hizmeti,

12) Satın alma hizmeti.

c) Teknik ve destek hizmetleri; Merkez tarafından yürütülecek telefon, elektrik, ısı, gaz, su ve sıhhi tesisat sistemleri, bina havalandırma ve soğutma sistemleri, bina asansör ve tıbbi cihaz bakım, onarım ve işletme hizmeti ile bilgisayar otomasyon işletim hizmetleri gibi hizmetlerdir.

(2) Hizmet birimleri çalışmalarını, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak Merkez Müdürü ve Hastane Başmüdürlüğünce belirlenecek esaslara göre yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-23/2/2015-29276) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Merkez Müdürüne (Başhekime) karşı sorumludur.

(3) (Değişik:RG-23/2/2015-29276) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Anabilim dallarına ait servis ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda Merkez Müdürüne karşı sorumludur. Bölüm laboratuvar sorumluları ile anabilim dallarına bağlı üniteler dışındaki ünitelerin sorumluları, Merkez Müdürü tarafından üç yıllığına görevlendirilirler. Merkez Müdürü gerekli gördüğü hallerde sorumluları değiştirebilir. Bölüm laboratuvar sorumluları ve ünite sorumluları Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 ve 657 sayılı kanunların ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek veya atanacak personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/11/2011

28111

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

23/2/2015

29276

2.