GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretime, sınavlara ve kayıtlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile Hekimliği Dönemi (İntörnlük): Dönem 6 öğrencilerinin klinik becerilerini geliştirmek için aldıkları eğitimi,

b) AKTS (ECTS): Farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlayan bir akademik denklik sistemi olan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Başkoordinatör: Eğitim-öğretimde dönemler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumlu öğretim üyesini,

ç) Bütünleyici (Entegre) Sistem: Konular arasında bütünlük ve uyum esasını gözeten eğitim sistemini,

d) Dekan: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders Grubu: Ders kurulunda yer alan ve ortak değerlendirilen dersleri,

f) Ders Kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve uygulamalı derslerin bütününü,

g) Dönem: Bir ders yılını tanımlayan en az otuziki haftalık süreci,

ğ) Dönem Koordinatörü: Bir dönemde ders kurulları veya stajlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu öğretim elemanını,

h) Eğitim Komisyonu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunu,

ı) Fakülte: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) İnteraktif Eğitim: Öğrencinin eğitim sürecinde etkin olarak yer aldığı eğitim yöntemlerini,

j) Koordinatörler Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulunu,

k) Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ): Problem çözme, araştırma yapma ve olgu tabanlı öğrenmeyi içeren eğitim yöntemini,

l) Rektörlük: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

n) Staj: Bir alanda yürütülen teorik ve uygulamalı dersler ile klinik uygulamaların tamamını,

o) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

ö) Yatay Geçiş: Eşdeğer eğitim programı uygulayan fakülteler arasındaki öğrenci geçişini,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

 

İlk kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye, YÖK tarafından belirlenen kurallara göre tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Kayıt tarihleri Rektörlükçe belirlenerek ilan edilir. Kayıt işlemlerini belirlenen tarihlerde tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(3) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yatay geçiş

MADDE 6 – (1) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerde aranacak koşullar şunlardır:

a) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen hükümlere ve Senato kararlarına uygun olmak.

b) Yurtdışı başvurularında, Senato kararları doğrultusunda ve denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş bir tıp fakültesi veya üniversitede eğitim ve öğrenim gördüğünü belgelemek.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulleri, Yükseköğretim Kurulunun mevcut mevzuatı ve Senatonun konuyla ilgili kararları çerçevesinde yapılır.

Ders, ders kurulu ve staj muafiyeti

MADDE 7 – (Değişik:RG-9/7/2014-29055)

(1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenci, kayıttan sonraki ilk iki hafta içinde muafiyet isteği ile başvurabilir. Bu başvuru öğrencinin son iki yıl içinde başarılı olduğu ders, ders kurulu ve stajlar için yapılabilir. Fakülte Yönetim Kurulu ders, ders kurulu ve stajların içeriklerini dikkate alarak muafiyet başvurularını karara bağlar.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrencilik haklarından yararlanabilmek ve sınavlara girebilmek için her eğitim-öğretim dönemi başında akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıt yenilemek zorunludur. Öğrenim harcı yatırması gerekenler tarafından öğrenim harcının zamanında yatırılmaması durumunda kayıt yenilenmez; o dönemin derslerine ve sınavlarına girme hakkı verilmez. Kayıt yenilenmeyen dönem eğitim süresinden sayılır. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenlerin kaydı idarece uygun görülen tarihte yapılır.

Eğitim dili

MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı dil (İngilizce) yeterliği almış öğrenciler için yabancı dil destekli programlar uygulanabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine veya Senato esaslarına göre düzenlenir. Senato kararı ve yürürlükteki hükümler doğrultusunda bazı dersler yabancı dilde yapılabilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 10 – (1) Tıp eğitimi her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden (sınıf) ya da 5500 saatlik teorik ve uygulama eğitiminden oluşur. Bir dönemde mesleki derslerin tamamında başarılı olamayan öğrenci bir üst döneme devam edemez.

(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi azami eğitim süresinden sayılır. Azami eğitim süresi dokuz yıldır.

Dönem süreleri

MADDE 11 – (1) Bir dönem en az otuziki hafta ya da 1000 saatlik eğitim-öğretim süresini kapsar. Eğitim-öğretim dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Dönem 6’da eğitim-öğretim elliiki haftalık bir süreyi kapsar.

(2) Öğrenciler tatil dönemlerinde Fakülte Yönetim Kurulunun planlaması doğrultusunda Fakültede stajlar alabilirler.

Eğitim-öğretim sistemi

MADDE 12 – (1) Fakültede entegre eğitim sistemi uygulanır. Entegre tıp eğitim sisteminde, vücuttaki organ sistemlerinin dersleri (teorik ve uygulama) ilgili disiplinlerce topluca verilir ve derslerin organizasyonu ders kurulu olarak ele alınır. Ders kuruluna temel oluşturan vücut organ sistemiyle ilgili öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için, aynı sınıfta organ sisteminin multidisipliner verilmesi temel amaçtır. Entegre tıp eğitimi sistemi gereği, öğrenci ölçme ve değerlendirmesinde entegre derslerin yürütüldüğü ders kurulunun bütününden başarı esas alınır.

(2) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda ders kurulları yer almaktadır.

(3) 4, 5 ve 6 ncı sınıflarda dersler staj esasına göre yapılır. Bu sınıflarda; öğrencilerin tıbbın temel kavram ve ilkelerini klinik olguların çözümlemesinde kullanması, tanı ve tedavi yaklaşımlarını klinik ortamda gördüğü hasta ve hastalıklar açısından değerlendirip yorumlayarak uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarını seçebilmesi, temel klinik becerileri yeterli düzeyde uygulayabilmesi, tıbbi uygulamalarda bilimsel, mesleki ve etik değerler konusunda uygun tutum ve davranışı sergileyebilmesini hedefleyen teorik derslerin ve uygulamaların yürütüldüğü stajlar yer almaktadır.

(4) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı (laboratuar, sözlü, atölye çalışmaları, proje, tıp sanatına dayalı uygulamalar ve benzeri çalışmalar) dersler şeklinde olabilir. Dersler zorunlu ve/veya seçmeli olabilir.

(5) Ayrıca İnteraktif, Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) ve güncel eğitim yöntemleri de kullanılabilir.

(6) (Ek:RG-9/7/2014-29055) Dönem IV ve V stajları birlikte değerlendirilir.

Eğitim-öğretim programı ve yürütülmesi

MADDE 13 – (1) Eğitim Komisyonu; Dekan veya eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında dekan tarafından üç yıl için atanan en az beş üyeden oluşur. Bu komisyon eğitim-öğretimin planlaması ile ilgili çalışmalar yapar. Gerekli hallerde öğrenci temsilcisi davet edilir.

(2) Koordinatörler Kurulu; Dekan veya eğitimden sorumlu dekan yardımcısı başkanlığında başkoordinatör, dönem koordinatörleri ve yardımcılarından oluşur. Bu kurul eğitim-öğretimi uyum içerisinde yürütür. Kurul üyeleri Dekan tarafından bir eğitim-öğretim yılı için atanır.

(3) Komisyon ve kurul üyelerinin görev süreleri Dekanın görev süresinin sona ermesi ile biter. Görevinden ayrılan üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler atanır.

(4) Bu kurul bir sonraki dönemin eğitim-öğretim planı ve programı ile akademik takvimi hazırlar. Bu program eğitim komisyonunun görüşü ile Fakülte Kurulu ve Senato’nun onayına sunulur.

(5) Her anabilim dalında bir öğretim üyesi, anabilim dalı başkanı tarafından staj sorumlusu olarak görevlendirilir. Staj sorumlusu dönem koordinatörleri ile işbirliği içinde staj programının uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(6) Eğitim ve öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ile eğitim ve öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

(7) (Ek:RG-9/7/2014-29055) Fakültede mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile ilgili çalışma grubu, kurul, komisyon ve koordinatörlük oluşturulması Fakülte Dekanı tarafından sağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Devam, İzin ve Mazeretler

 

Mesleki dersler

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programı kapsamındaki ders kurulları ve stajlarda yer alan tıp mesleği ile ilgili derslerdir.

Diğer dersler

MADDE 15 – (1) Diğer dersler, mesleki dersler dışında kalan ve yükseköğretim mevzuatında belirtilen derslerdir.

(2) Güncel tıp eğitimi ve mevzuatlara uygun olarak mesleki ve meslek dışı seçmeli dersler verilebilir.

(3) İlk kayıtta temel İngilizce muafiyet sınavı Rektörlükçe yapılır ve başarılı olan öğrenciler bu dersten muafiyet hakkı kazanır.

Devamla ilgili kurallar

MADDE 16 – (1) Devamla ilgili kurallar aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Dönem 1, 2, 3’te bir ders kurulunun yüzde yirmisinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci sınav hakkını kaybeder.

b) Mazeretli veya mazeretsiz olarak bir dönemin yüzde yirmisinden fazlasına devam etmeyen öğrenci dönem sonu genel ve dönem sonu bütünleme sınavlarına giremez; bu süre mazeretsizse eğitim süresinden sayılır, mazeretliyse eğitim süresinden sayılmaz.

c) Dönem 4 ve 5’te mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın yüzde yirmisinden fazlasına devam etmeyen öğrenci staj sonu ve staj sonu bütünleme sınav hakkını kaybeder.

ç) Dönem 6’da mazeretli veya mazeretsiz olarak bir stajın yüzde yirmisinden fazlasına devam etmeyen öğrenci stajdan başarısız sayılır.

İzin

MADDE 17 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencilere; haklı ve geçerli nedenler veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânların doğması halinde bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verebilir. Bu izin akademik yıl başlamadan önce istenir ve bu süre kanuni eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrenci ilgili anabilim dalının staj içeriğini değerlendirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi ve yurt dışı eşdeğer eğitim-öğretim kurumlarında staj yapabilir.

Mazeretler

MADDE 18 – (1) Kayıt yenileme, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği bir mazeret nedeniyle yerine getiremeyen öğrencinin hakları saklı tutulur ve kaybettiği süre yasal eğitim-öğretim süresine eklenir.

(2) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastalığını, tıp fakültesi hastanesinden veya bir sağlık kuruluşundan alınacak bir sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, uygun görülürse, mazereti bitmeden derslere girebilir. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci rapor süresince sınavlara giremez.

(3) Mazeretlerle ilgili başvurular, sağlık raporunun başlangıcından itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa yapılmalıdır. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini kabul veya reddedebilir.

(4) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan veya tecil hakkı kaldırılarak silâh altına alınan öğrencilerin öğrenim hakları saklı tutulur. Öğrencinin mazeretin bitim tarihinden itibaren bir ay içinde Dekanlığa başvuru yapması zorunludur.

(5) (Ek:RG-9/7/2014-29055) Öğrencilerin sağlık mazeretleri dışında kendi kusur veya ihmalleri dışında gelişen nedenlerden doğacak her türlü mazeretler ile oluşacak devamsızlıkları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Danışman

MADDE 19 – (1) Öğrencilere eğitim-öğretim konularında karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olmak amacıyla, her ders yılı için fakülte öğretim üyeleri arasından Dekanlıkça bir danışman atanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Notlar

 

Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlar

MADDE 20 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’te uygulanan sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulunun sonunda yapılan sınavdır. Ders kurulunun son dersinden en geç üç gün sonra yapılır.

b) Dönem sonu genel sınavı: Her dönemin sonunda yapılan bütün ders kurullarını kapsayan sınavdır. Mazeret sınavı hariç, son ders kurulu sınavından en geç yirmibir gün sonra yapılır.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı: Dönem sonu genel sınavında başarısız olan ve bu sınava girmeyen öğrenciler için dönem sonu genel sınavından en geç yirmibir gün sonra yapılan sınavdır.

ç) Diğer derslerin sınavları: Mesleki dersler dışında kalan derslerin sınavları dönem koordinatörlerince belirlenen tarihlerde yapılır. Dönem sonu bütünleme sınavı dönem sonu sınavından en geç yirmibir gün sonra yapılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Dekanlık tarafından belirlenen tarihte yapılır. Dönem sonu  ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

e) Teorik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı derslerin sınavları ise sözlü, atölye çalışmaları, proje ödevi ve benzeri çalışmalar şeklinde yapılabilir.

f) Bir ders veya ders grubunun teorik ve uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre birlikte değerlendirilir.

g) Uygulamalı sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci teorik sınava alınmaz.

ğ) Sınavlarda usulsüzlük yapanlara sıfır puan karşılığı FF notu verilir ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

h) Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç on gün içinde ilan edilir.

ı) Sınavlarla ilgili usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlar

MADDE 21 – (1) Dönem 4 ve 5’te uygulanan sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:

a) Staj sonu sınavı: Her stajın sonunda yapılan sınavdır. Dönem 4’te ve 5’teki staj sonu sınavları yazılı ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

b) Staj sonu bütünleme sınavı: Dönem 4 ve 5’te staj sonu sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları dönem koordinatörlerince belirlenen tarihlerde yapılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olmayan öğrencilere süreler elverdiği takdirde bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Bu tekrarlarda da devam zorunluluğu vardır.

c) Mazereti kabul edilen öğrenci, yazılı müracaatı halinde aynı stajın sonraki sınavlarının birisinde mazeret sınavı hakkını kullanabilir.

ç) Teorik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı derslerin sınavları ise sözlü, atölye çalışmaları, proje ödevi ve benzeri çalışmalar şeklinde yapılabilir.

d) İçinde bulunulan dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Gecikmeli olarak üst sınıfa yerleştirilen veya staj tekrarında başarısız olan ve bütünlemeye kalan öğrenciler, süreler elverdiği takdirde, sınıf sonu bütünleme sınavını beklemeden devam eden programda, o dersin bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Başarılı oldukları takdirde beklemeksizin üst sınıf staj programına yerleştirilebilirler. Ayrıca, öğrencinin yazılı müracaatı halinde aynı stajın sonraki sınavlarından birisine de katılabilirler.

e) Sınavlarda usulsüzlük yapanlara sıfır puan karşılığı FF notu verilir ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

f) Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç on gün içinde ilan edilir.

g) Stajların teorik ve/veya uygulamalı sınavı ders saati ağırlıklarına göre birlikte değerlendirilir.

ğ) Sınavlarla ilgili usul ve esaslar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Dönem 6 öğrencilerinin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin dönem 6 notu, stajlara devamları, klinik, poliklinik, laboratuar, saha çalışmaları, seminer ve toplantılara katılımları gibi uygulamalar değerlendirilerek ilgili stajların sorumluları tarafından verilir.

(2) Stajdan başarılı olunmaması durumunda ilgili staj tekrar edilir.

(3) Dönem 6 öğrencilerinin stajlarıyla ilgili çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Ders kurulu, staj, dönem sonu genel veya dönem sonu bütünleme notu hesaplanması

MADDE 23 – (1) Bir sınavdaki ders ve ders gruplarının her birinden alınan puanların toplamı o sınavın notunu belirler.

Notlar

MADDE 24 – (1) Notlar yüz üzerinden alınan puana göre düzenlenir. Altmış ve üzeri puan alan öğrenci başarılı, altmışın altında puan alan öğrenci başarısız sayılır.

(2) Ders kurullarından alınan notların toplamı, toplam sınav sayısına bölünerek dönem ortalama puanı hesaplanır. Bu puanın yüzde altmışı ile dönem sonu genel sınav puanının yüzde kırkının toplamı dönem notudur. Dönem notu 60 ve üzerinde olan öğrenci başarılı, 60’ın altında olan öğrenci ise başarısız sayılır. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve üzeri bir üst tam sayıya, daha küçükleri ise bir alt tam sayıya tamamlanır.

(3) Dönem notu başarısız olanlar ve dönem sonu genel sınavına girmeyenler dönem sonu bütünleme sınavına alınır. Bu sınavda elde edilen puanın yüzde kırkı ile dönem ortalama puanının yüzde altmışı toplanarak dönem notu hesaplanır. Dönem notu 60 ve üzerinde olan öğrenci başarılı, 60’ın altında olan öğrenci ise başarısız sayılır.

(4) Dönem 1, 2 ve 3’te ders kurulları not ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrenci isterse dönem sonu genel sınavına girmeyebilir. Bu durumda ders kurulları not ortalaması dönem notudur.

(5) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıdaki şekildedir:

Puanlar

Notlar

Katsayılar

95-100

AA

4.00

85-94

BA

3.50

75-84

BB

3.00

65-74

CB

2.50

60-64

CC

2.00

50-59

FD

1.00

0-49

FF

0.00

(6) Kredisiz dersler için başarı (B), başarısızlık (K), yatay veya dikey geçişlerde muaf olunan dersler (M) ile tanımlanır.

Dönem ve staj tekrarı

MADDE 25 – (1) Dönem 1, 2 ve 3’te dönem notu, Dönem 4, 5 ve 6’da staj notu FD ve FF olan öğrenci ilgili dönemi veya stajı tekrarlar.

(2) Diğer derslerden başarısız olan öğrenci bir üst döneme devam edebilir. Bu derslerden başarılı olamayan veya karşılığı olan kredileri tamamlayamayan öğrenci mezun olamaz.

Derslerin kredisi

MADDE 26 – (1) Bir dersin AKTS değeri; ders saatinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamandan oluşur.

Sınav notuna itiraz ve ilan

MADDE 27 – (1) Fakülte ilan panolarına asılan ve fakülte internet sayfasına konulan her türlü duyuru ve ilan tebligat yerine geçer. Öğrenci, sınav sonuçlarına sadece maddi hata gerekçesiyle itiraz edebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yapılır. Başvurular yedi iş günü içinde sonuçlandırılır. Maddi hata tespit edilirse Dönem Koordinatörü gerekli düzeltmeleri yapar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar, Mezuniyet ve Disiplin

 

Diplomalar

MADDE 28 – (1) Tıp eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere aşağıda belirtilen diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerine; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek üzere Geçici Mezuniyet Belgesi verilebilir.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 29 – (1) Mezuniyet başarı derecesi; mesleki derslerin tamamının ve diğer derslerin zorunlu olanlarının dönem sonu ve staj sonu notlarının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Eşitlik durumunda doğrudan sınıf geçenlere öncelik tanınır.

(2) Normal süreler içinde mezun olan ve disiplin cezası almayan öğrencilerden mezuniyet not ortalaması 3.51-4.00 arasında olanlar Yüksek Onur Öğrencisi, 3.01-3.50 arasında olanlar Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Bu durum transkriptte gösterilir.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 30 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak,

b) İsteği ile kaydını sildirmek,

c) Sağlık nedeniyle ilişik kesmek (öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmesi),

ç) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,

d) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer haller.

(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak öğrenciler, dekanlığa başvururlar. Kaydı silinen öğrenci, istediği takdirde, Üniversiteye verdiği lise veya dengi okul diplomasını geri alabilir. Bu öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(3)  Kendi isteğiyle kayıt sildiren, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan veya mezun olmak suretiyle Fakülteden ayrılan öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

Disiplin

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34 – (1) 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2013

28774

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

9/7/2014

29055

2.       

 

 

3.