UŞAK ÜNİVERSİTESİ BALKAN ÜLKELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uşak Üniversitesi Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki geçmişten günümüze kadar olan ekonomik, siyasal ve kültürel konularda ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yayımlanmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerle ilgili bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak, arşiv, müze ve kütüphanelerinde incelemelerde bulunmak,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, bilimsel toplantı ve sergi düzenlemek,

c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda Türkiye, Balkan ülkeleri ve diğer ülkelerde yapılan yayınları takip etmek,

ç) Yurt içi ve yurt dışında Türk bilim adamlarının Merkezin amaçları doğrultusundaki yayınlarını desteklemek,

d) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak,

e) Gerekli görüldüğünde, Merkezin çalışmaları ve Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

f) Konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturarak, Merkezin amaçları doğrultusunda akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak,

g) Hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Merkezi temsil etmek,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişari nitelikte görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya istekleri halinde konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur.  Danışma Kurulu üye sayısı en fazla 50 kişidir. Kurul, müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanarak, merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 –  (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 –  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.